+/-.

Sim 
 

+/-.
329
Sim -38.9% 0 147490 
Sim -6.04% 0 5440 
Sim 6.09% 1 3013 
Sim 18.39% 0 3540 
Sim 14.53% 0 3940 
Sim 13.96% 0 4490 
Sim -3.18% 0 6090 
Sim -19.8% 0 3240 
Sim 8.09% 0 3340 
Sim -3.11% 1 4639 
Sim -12.92% 0 5390 
Sim -39.34% 0 4240 
Sim -2.89% 0 5040 
Sim -4.3% 0 3340 
Sim -1.45% 0 3390 
Sim 0% 0 5990 
Sim 0% 0 6490 
Sim -9.16% 0 12890 
Sim 34.32% 1 13284 
Sim -23.01% 1 7152 
Sim 76.25% 1 9764 
Sim -44.99% 0 4340 
Sim -22.69% 0 4940 
Sim -39.53% 0 4590 
Sim -31.66% 0 4640 
Sim -8.71% 0 5240 
Sim 5.27% 0 4990 
Sim -12.02% 0 6590 
Sim -33.06% 0 7290 
Sim -8.01% 0 6890 
Sim -2.78% 0 6990 
Sim -2.53% 0 7690 
Sim -2.99% 0 6490 
Sim -1.39% 0 7090 
Sim -12.06% 0 7290 
Sim -2.71% 0 7190 
Sim -12.06% 0 7290 
Sim 53.37% 1 10874 
Sim -25.75% 0 5190 
Sim -15.41% 0 4940 
Sim -33.16% 0 5140 
Sim -27.94% 0 6190 
Sim -29.1% 0 6090 
Sim -2.02% 0 4840 
Sim -30.79% 0 8990 
Sim -70.66% 0 3840 
Sim -28.09% 0 3840 
Sim -27.41% 0 3840 
Sim -24.39% 0 4340 
Sim -25.26% 0 4290 
Sim -30.21% 0 4390 
Sim -8.46% 0 6490 
Sim -4.12% 0 6990 
Sim -3.57% 1 4617 
Sim -68.65% 0 3790 
Sim -3.54% 0 4090 
Sim -62.06% 0 3790 
Sim -31.59% 0 3790 
Sim -28.88% 0 3940 
Sim -35.3% 0 3940 
Sim 0% 0 6090 
Sim -1.59% 0 6190 
Sim 0% 0 6290 
Sim -30.69% 1 3840 
Sim -14.16% 0 3940 
Sim -43.35% 0 4640 
Sim -48.44% 0 4790 
Sim -6.83% 0 4090 
Sim -37.45% 0 3340 
Sim 2.28% 0 4490 
Sim 5.9% 0 3590 
Sim -5.13% 0 7390 
Sim 8.32% 1 1289 
Sim 99.64% 1 2775 
Sim 40.05% 1 3081 
Sim 164.51% 1 3227 
Sim 23.34% 1 1469 
Sim 83.45% 1 3469 
Sim 1.05% 0 9590 
Sim -2.38% 0 12290 
Sim -5.84% 0 12890 
Sim -11.72% 0 9790 
Sim -6.13% 0 9190 
Sim -10.35% 0 12990 
Sim -1.8% 0 16390 
Sim -12.16% 0 15890 
Sim -12.78% 0 12290 
Sim -2.09% 0 9390 
Sim -5.51% 0 10290 
Sim 0% 0 13390 
Sim 6.11% 0 13890 
Sim -15.96% 0 13690 
Sim -3.98% 0 14490 
Sim 0% 0 13990 
Sim 83.63% 1 4297 
Sim -29.04% 0 17590 
Sim 13.85% 0 25490 
Sim 0% 0 26090 
Sim -4.11% 0 5840 
Sim -40.34% 0 2440 
Sim 1.03% 0 4890 
Sim -28.61% 1 4990 
Sim 17.3% 1 8434 
Sim -22.75% 1 6095 
Sim 171.01% 1 17857 
Sim -30.85% 1 10296 
Sim 48.01% 1 9162 
Sim -2.03% 1 11453 
Sim -24.65% 0 4890 
Sim -28.3% 0 4940 
Sim -4.09% 0 9390 
Sim -62.44% 0 3940 
Sim -2.81% 0 5190 
Sim -44.84% 0 5290 
Sim -60.61% 1 728 
Sim -13.46% 1 1209 
Sim -2.67% 0 7290 
Sim 9.12% 0 1914 
Sim 6.94% 1 3465 
Sim 11.44% 0 7790 
Sim 33.39% 0 7990 
Sim 2.63% 0 1754 
Sim 15.36% 0 1089 
Sim -2.23% 0 2190 
Sim -48.46% 0 8190 
Sim -49.1% 0 8190 
Sim -48.84% 0 8590 
Sim -6.26% 0 8990 
Sim -5.11% 0 9290 
Sim 13.7% 0 10790 
Sim -10.53% 0 11890 
Sim -3.34% 0 14490 
Sim 2.19% 0 13990 
Sim -16.67% 0 28490 
Sim -39.01% 0 10790 
Sim -31.49% 0 9790 
Sim -43.18% 0 8290 
Sim -11.98% 0 10290 
Sim -7.15% 0 11690 
Sim 4.07% 0 3840 
Sim 2.71% 0 7590 
Sim 10.43% 0 1324 
Sim 2.41% 0 8490 
Sim -11.3% 0 3140 
Sim -27% 0 6490 
Sim 13.68% 0 15790 
Sim 10.75% 0 16490 
Sim 9.13% 0 2390 
Sim 14.91% 0 4240 
Sim -38.4% 0 12190 
Sim 60.75% 1 2154 
Sim -40.36% 1 8344 
Sim 0.64% 1 8142 
Sim 11.07% 1 1877 
Sim -21.65% 0 1990 
Sim -54.58% 0 1199 
Sim -57.76% 1 1073 
Sim 24.34% 0 1124 
Sim 12.57% 0 1254 
Sim 29.93% 0 1324 
Sim -68.77% 1 1218 
Sim -7.58% 0 2440 
Sim -18.81% 1 2590 
Sim -28.43% 1 1410 
Sim 11.18% 0 1044 
Sim 54.34% 1 2985 
Sim 0.68% 1 2809 
Sim -11.09% 0 3432 
Sim 75.94% 1 13424 
Sim -31.3% 1 1264 
Sim -33.47% 1 1590 
Sim -32.66% 0 2990 
Sim -40.79% 1 1415 
Sim 59.33% 1 4047 
Sim -43.5% 0 1944 
Sim -44.57% 0 1990 
Sim 18.88% 0 1990 
Sim -91.53% 0 122 
Sim -24.53% 1 1200 
Sim 14.42% 1 2277 
Sim -30.26% 0 1014 
Sim -57.69% 0 969 
Sim -58.34% 0 1329 
Sim -46.82% 0 1404 
Sim -1.86% 0 1319 
Sim -21.05% 0 1144 
Sim -2.21% 0 1329 
Sim -33.01% 0 1329 
Sim -33.26% 0 1274 
Sim -14.03% 0 1409 
Sim -12.35% 0 1419 
Sim -3.41% 0 1274 
Sim -53.56% 1 3246 
Sim -2.85% 0 1194 
Sim -9.02% 0 4540 
Sim -92.39% 1 251 
Sim -12.27% 1 3588 
Sim -50.75% 0 6890 
Sim -26.56% 0 20190 
Sim -24.82% 0 19390 
Sim -8.74% 0 18790 
Sim -43.22% 0 35990 
Sim 34.66% 0 30690 
Sim -1.17% 0 33790 
Sim -2.99% 0 1979 
Sim 24.15% 0 2190 
Sim 72.91% 1 5343 
Sim 19.5% 1 4290 
Sim -63.09% 1 1159 
Sim -24.63% 0 1839 
Sim -34.62% 0 1824 
Sim 4.45% 0 1759 
Sim -72.32% 0 1824 
Sim -29.67% 1 1681 
Sim -57.2% 1 1729 
Sim 13.81% 0 1854 
Sim 18.44% 0 2890 
Sim 4.51% 0 1739 
Sim 13.84% 0 3290 
Sim -37.83% 1 2007 
Sim -16.63% 1 2743 
Sim 24.82% 1 3857 
Sim 60.43% 1 4476 
Sim 85.1% 1 4424 
Sim -10.95% 0 2440 
Sim -14.81% 1 2249 
Sim -2.1% 1 3220 
Sim -25.14% 1 2665 
Sim -22.03% 1 3111 
Sim 0% 0 2290 
Sim 33.54% 1 4794 
Sim -20.99% 1 2323 
Sim 29.2% 1 3540 
Sim -7.46% 1 1426 
Sim -3.71% 0 1819 
Sim -2.11% 0 1859 
Sim -1.58% 0 1864 
Sim -2.22% 0 8790 
Sim 15.51% 1 4840 
Sim -25.7% 1 4599 
Sim 48.7% 1 4000 
Sim 0% 0 1889 
Sim -23.82% 1 1935 
Sim -45.6% 1 1844 
Sim 112.11% 1 5918 
Sim -32.52% 0 2490 
Sim -4.01% 0 3590 
Sim -36.25% 0 2990 
Sim 10.03% 0 3840 
Sim -1.17% 0 4240 
Sim -17.69% 0 3490 
Sim -31.7% 0 3340 
Sim -15.89% 0 3440 
Sim -22.39% 0 3640 
Sim 0% 0 3590 
Sim -22.37% 0 3990 
Sim -30.05% 0 4190 
Sim -6.11% 0 3840 
Sim -12.51% 0 9790 
Sim -25.05% 0 3740 
Sim 10.22% 0 5390 
Sim -7.43% 1 2490 
Sim -65.76% 1 2359 
Sim -5.79% 0 2440 
Sim -19.03% 0 2340 
Sim -19.42% 1 2490 
Sim -14.08% 0 2440 
Sim -5.11% 1 1319 
Sim -17.64% 1 2362 
Sim 11.82% 0 2090 
Sim -35.28% 1 2097 
Sim -50.82% 0 1569 
Sim -56.9% 0 1634 
Sim -15.21% 0 1984 
Sim -8.73% 0 2090 
Sim -27.68% 0 2090 
Sim -18.59% 1 2190 
Sim -13.96% 1 3390 
Sim -38.07% 0 2440 
Sim -36.34% 0 2540 
Sim -43.39% 0 2740 
Sim -20.41% 0 2340 
Sim -41.89% 0 1534 
Sim -16.47% 0 1704 
Sim -26.03% 0 1509 
Sim -44.15% 0 1614 
Sim -28.48% 0 1924 
Sim -6.18% 0 1914 
Sim -23.5% 1 1943 
Sim -5.65% 0 3340 
Sim 0% 0 3240 
Sim 0% 0 3340 
Sim -3.34% 0 2890 
Sim 1.97% 0 2590 
Sim 8.18% 0 1904 
Sim 40.56% 0 11090 
Sim -67.04% 0 18390 
Sim -4.95% 0 3840 
Sim 45.41% 0 14090 
Sim -25.4% 0 14390 
Sim -35.22% 0 984 
Sim -27.4% 0 1179 
Sim -10.79% 0 1909 
Sim 1.41% 0 3590 
Sim 0% 0 10090 
Sim 0.88% 0 5740 
Sim 24.19% 1 4708 
Sim 1.22% 0 4140 
Sim 1.42% 1 3438 
Sim 0% 0 3340 
Sim 1.01% 1 5596 
4.48% 2 2330 
Sim -52.93% 1 1125 
-11.3% 3 2590 
-36.13% 2 1220 
-33.48% 1 1510 
-19.68% 1 1510 
-37.69% 2 4910 
7.82% 3 4410 
-58.09% 3 1580 
-50.73% 1 1680 
4.2% 3 1490 
-49.74% 1 1930 
4.76% 3 1320 
1.12% 1 1800 
-61.19% 3 2740 
-33.41% 1 2930 
-51.33% 3 2740 
4.45% 0 9630