+/-.

Sim  
 

+/-.
412
Sim -59.44% 0 5390 
Sim -58.32% 1 5790 
Sim -3.34% 0 5790 
Sim -44.17% 0 8090 
Sim 39.52% 0 7590 
Sim 18.68% 0 6990 
Sim -54.15% 0 7790 
Sim -48.46% 0 8190 
Sim 1.95% 0 5240 
Sim -47.08% 0 5340 
Sim 45.98% 0 28890 
Sim 16.87% 0 29790 
Sim -39.94% 1 5940 
Sim -50.05% 1 4640 
Sim 9.24% 0 7090 
Sim 4.35% 0 7190 
Sim 21.61% 0 6190 
Sim 15.34% 0 6390 
Sim 17.86% 0 5940 
Sim 7.84% 0 6190 
Sim 3.23% 0 6390 
Sim 11.44% 0 7790 
Sim 7.24% 0 8890 
Sim 7.88% 0 13690 
Sim 12.06% 0 9290 
Sim 1.33% 0 15190 
Sim 24.6% 0 7090 
Sim 11.73% 1 6190 
Sim 21.7% 0 7290 
Sim -14.45% 0 8290 
Sim 21.95% 0 8890 
Sim 29.28% 0 8390 
Sim 29.62% 0 9190 
Sim 10.01% 0 9890 
Sim 8.12% 0 7990 
Sim 28.47% 0 13990 
Sim -54.24% 0 5990 
Sim 16.53% 0 5640 
Sim -31.65% 0 5940 
Sim 16.05% 0 21690 
Sim 21.6% 0 16890 
Sim -1.53% 0 12890 
Sim -55.42% 0 5390 
Sim -43.8% 0 5390 
Sim -0.49% 0 40690 
Sim 12.97% 0 4790 
Sim 10.4% 0 8490 
Sim 9.1% 0 8390 
Sim 11.7% 0 8590 
Sim -35.97% 1 890 
Sim -55% 1 990 
Sim 15.49% 1 1409 
Sim -8.15% 0 1184 
Sim -12.29% 0 464 
Sim 95.13% 1 3690 
Sim 17.5% 0 40290 
Sim -2.48% 0 11790 
Sim 20.74% 0 13390 
Sim -8.68% 0 15790 
Sim -10.01% 0 13490 
Sim -13.72% 0 15090 
Sim 33.37% 1 13990 
Sim -51.07% 0 13890 
Sim 16.09% 0 12990 
Sim 22.35% 0 12590 
Sim 11.19% 0 16890 
Sim 2.68% 0 11490 
Sim 121.79% 1 5190 
Sim 13.73% 1 1524 
Sim -2.43% 0 365790 
Sim -52.26% 0 4340 
Sim -19.43% 0 3940 
Sim -46.89% 0 4190 
Sim -32.24% 1 4940 
Sim -10.04% 0 4040 
Sim -8.39% 0 3690 
Sim -11.16% 0 3990 
Sim -18.22% 0 4040 
Sim -31.63% 0 3890 
Sim 3.86% 0 4040 
Sim 4.83% 0 4340 
Sim 15.32% 0 4140 
Sim -25.76% 1 3890 
Sim -1.34% 0 3690 
Sim 3.91% 0 3990 
Sim 21.8% 0 4190 
Sim -32.48% 0 3740 
Sim -9.55% 0 3790 
Sim -34.35% 0 3440 
Sim -3.75% 1 7690 
Sim 22.46% 0 17990 
Sim 12.29% 0 5940 
Sim -13.97% 0 7390 
Sim -1.27% 0 7790 
Sim -17.4% 0 7590 
Sim 7.6% 1 7090 
Sim 8.97% 0 7290 
Sim 15.63% 0 7390 
Sim 19.39% 0 7390 
Sim 13.54% 0 6290 
Sim -55.98% 1 6290 
Sim 19.66% 0 6390 
Sim 16.16% 0 7190 
Sim -29.94% 1 8190 
Sim -39.6% 0 8390 
Sim 6.42% 0 8290 
Sim -0.75% 0 13190 
Sim 7.26% 0 13290 
Sim 21.06% 0 20690 
Sim -14.83% 1 6890 
Sim -30.53% 0 12290 
Sim 1.65% 0 12290 
Sim 51.25% 1 1269 
Sim -15.37% 0 1134 
Sim -30.38% 1 724 
Sim 25.74% 1 1099 
Sim -34.59% 0 779 
Sim 6.55% 1 1969 
Sim 18.04% 0 2290 
Sim -0.55% 0 1084 
Sim 5.41% 0 1149 
Sim 1.35% 0 1054 
Sim 0.37% 0 1094 
Sim 5.87% 0 1154 
Sim 16.5% 0 1059 
Sim -25.56% 1 699 
Sim -23.33% 0 759 
Sim -10.59% 1 1249 
Sim -17.24% 0 1109 
Sim -17.14% 0 1184 
Sim 11.49% 0 16490 
Sim 6.02% 0 14090 
Sim 22.34% 0 13690 
Sim -12.75% 0 13690 
Sim -18.43% 0 33190 
Sim -1.59% 0 12390 
Sim 34.56% 0 29590 
Sim -15.58% 0 14090 
Sim 10.03% 0 109690 
Sim 16.98% 0 999 
Sim 30.86% 0 1819 
Sim 38.73% 0 1859 
Sim 24.85% 0 1924 
Sim -38.14% 0 25790 
Sim 11.82% 0 26490 
Sim 11.77% 0 24690 
Sim -32.14% 1 5490 
Sim -35.7% 0 1569 
Sim -18.11% 1 1384 
Sim 7.47% 0 7190 
Sim -23.73% 0 1594 
Sim -45.95% 0 1454 
Sim 15.32% 1 11290 
Sim -48.56% 1 2490 
Sim 22.52% 0 14690 
Sim 15.47% 0 12690 
Sim -46.45% 0 15790 
Sim 14.02% 0 17890 
Sim -25.86% 0 17490 
Sim -5.52% 0 15390 
Sim -14.02% 0 17790 
Sim 10.49% 0 29490 
Sim -38.29% 0 2740 
Sim 3.94% 0 2640 
Sim 41.19% 0 1594 
Sim 39.86% 0 1579 
Sim -5.13% 1 1794 
Sim -42.84% 0 1509 
Sim -45.12% 1 1394 
Sim -40% 0 1374 
Sim -46.27% 0 2090 
Sim -3.48% 0 1969 
Sim -6.28% 0 2240 
Sim -8.48% 0 1619 
Sim -10.81% 0 1864 
Sim 4.9% 0 1819 
Sim -49.72% 0 1604 
Sim 0.3% 0 1659 
Sim 13.59% 0 2090 
Sim -27.67% 0 1584 
Sim 17.76% 0 1724 
Sim -29.74% 0 1644 
Sim 33.36% 0 1779 
Sim -2.36% 0 8290 
Sim -28.89% 1 1984 
Sim -2.19% 1 2190 
Sim -21.61% 1 1364 
Sim -26.93% 1 1454 
Sim -6.57% 1 1279 
Sim -83.84% 1 1454 
Sim 45.36% 1 1474 
Sim -73.7% 0 865 
Sim -2.71% 0 1614 
Sim -22.54% 1 2990 
Sim -22% 1 1454 
Sim -35.83% 0 1694 
Sim -30.67% 1 5290 
Sim 5.18% 0 1989 
Sim 2.93% 0 1894 
Sim 2.93% 0 1894 
Sim -5.66% 0 1784 
Sim -17.64% 0 1844 
Sim 1.75% 0 1974 
Sim -14.64% 0 2040 
Sim 10.52% 0 2090 
Sim -18.87% 0 1939 
Sim -29.61% 0 2140 
Sim -34.54% 0 1990 
Sim 8.1% 0 1989 
Sim 38.87% 0 2040 
Sim -1.86% 0 1849 
Sim 2.51% 0 2040 
Sim 5.07% 0 1864 
Sim 48.75% 0 2490 
Sim -11.36% 1 2340 
Sim 33.6% 0 1849 
Sim -4.43% 0 1854 
Sim -7.87% 1 2340 
Sim 38.32% 0 3790 
Sim -54.62% 0 1629 
Sim -56.73% 1 1489 
Sim -52.81% 0 1694 
Sim 5.08% 0 1759 
Sim -12.8% 0 1349 
Sim -94.1% 0 85 
Sim -22.66% 0 1539 
Sim 26.25% 0 1539 
Sim -29.73% 0 1539 
Sim -50.03% 0 1519 
Sim -50.03% 0 1594 
Sim -31.24% 0 1609 
Sim -49.22% 0 1569 
Sim 23.73% 0 1564 
Sim 9.1% 0 1499 
Sim -46.57% 0 1544 
Sim 5.15% 1 2040 
Sim 10.42% 0 1484 
Sim -29.95% 0 1499 
Sim 16.64% 0 2040 
Sim 18.11% 0 1989 
Sim 7.23% 0 1854 
Sim 40.29% 0 1619 
Sim -93.71% 1 100 
Sim -15.89% 1 3440 
Sim 48.3% 0 30090 
Sim -16.52% 1 3790 
Sim -30.82% 1 3590 
Sim -23.97% 1 3490 
Sim 41.84% 1 3390 
Sim -34.35% 0 3440 
Sim -23.94% 1 2440 
Sim -16.69% 0 2740 
Sim 18.22% 0 5840 
Sim -18.14% 0 5640 
Sim -30.08% 0 2790 
Sim 0% 0 3040 
Sim -49.09% 0 5340 
Sim -1.39% 1 3540 
Sim 3.13% 1 3290 
Sim 29.29% 0 3090 
Sim -33.76% 0 3140 
Sim -29.28% 0 3140 
Sim -37.44% 0 2840 
Sim -11.24% 0 4740 
Sim 50.55% 0 28590 
Sim 34.04% 0 19690 
Sim -3.21% 0 15090 
Sim -42.12% 0 15390 
Sim 4.41% 0 4740 
Sim -25.42% 1 2640 
Sim -41.77% 1 2440 
Sim 25.19% 1 2440 
Sim -50.08% 1 3090 
Sim -10.25% 0 3940 
Sim 2.61% 0 3890 
Sim 4.42% 0 3540 
Sim -5.42% 0 3490 
Sim -4.42% 0 3240 
Sim -1.47% 0 3340 
Sim 1.47% 0 3440 
Sim -9.55% 0 3790 
Sim 1.29% 0 3940 
Sim 5.42% 0 3890 
Sim 6.96% 0 3840 
Sim -23.05% 0 3840 
Sim -30.41% 0 3890 
Sim -19.61% 0 3690 
Sim -24.81% 0 3640 
Sim 2.57% 0 3990 
Sim 2.57% 0 3990 
Sim 32.79% 0 3240 
Sim 11.98% 0 3740 
Sim 18.09% 0 3590 
Sim -52.64% 0 3690 
Sim 14.87% 0 3090 
Sim 10.64% 0 3640 
Sim 19.11% 0 3740 
Sim 16.95% 0 4140 
Sim 17.11% 0 4790 
Sim 4.5% 0 4640 
Sim -57.67% 1 3340 
Sim 10.28% 0 4290 
Sim 13.45% 0 4640 
Sim 10.03% 0 4390 
Sim 13.82% 0 4940 
Sim -10.33% 0 5640 
Sim 13.96% 0 4490 
Sim 9.91% 0 4990 
Sim 1.45% 0 6990 
Sim -27.55% 0 7890 
Sim 31.25% 0 3990 
Sim -34.56% 0 4640 
Sim 15.7% 0 4790 
Sim -4.96% 0 4790 
Sim -26.01% 0 5690 
Sim 17.08% 0 5140 
Sim 10.61% 0 4690 
Sim 0% 0 3490 
Sim -2.87% 0 3390 
Sim -53.7% 0 3190 
Sim 28.69% 0 3140 
Sim 31.38% 0 3140 
Sim -15.32% 0 3040 
Sim 10.38% 1 3190 
Sim -2.67% 0 3640 
Sim -31.68% 0 2590 
Sim -18.52% 1 2640 
Sim -9.4% 0 2890 
Sim -27.92% 0 2840 
Sim 17.09% 0 2740 
Sim -43.4% 0 2740 
Sim -31.7% 0 3340 
Sim 15.44% 0 2990 
Sim -1.57% 0 3140 
Sim 31.86% 0 2690 
Sim 36.76% 0 2790 
Sim 27.4% 0 2790 
Sim -25.76% 0 3890 
Sim -5.58% 0 2540 
Sim -3.29% 0 2940 
Sim 14.33% 0 3590 
Sim 14.11% 0 3640 
Sim 7.61% 0 4240 
Sim 10.15% 0 4340 
-10.79% 1 3720 
-22.24% 1 1975 
-54.76% 1 2850 
-12.04% 1 2850 
7.92% 1 6130 
-14.33% 1 3050 
Sim 24.24% 0 1789 
-11.94% 1 1180 
-27.27% 1 800 
-30.71% 1 2640 
-38.59% 1 6080 
-35.27% 1 1560 
16.89% 1 1730 
10.3% 1 3320 
Sim 18.76% 0 7590 
Sim -64.16% 1 1484 
Sim -23.77% 1 2890 
Sim -6.77% 0 6890 
-4.86% 1 3520 
2.51% 1 2040 
-23.29% 1 1910 
-2.93% 1 1990 
20.2% 1 3630 
13.33% 1 850 
0% 1 290 
5.26% 1 1600 
-4.83% 1 2760 
3.33% 1 1550 
2.33% 1 880 
3.52% 1 1470 
-5% 1 5130 
-14.2% 1 5680 
-7.41% 1 1500 
6.85% 1 1560 
-10.96% 1 3250 
-51.05% 1 5830 
-26.34% 1 1650 
22.32% 1 1370 
Sim -8.75% 0 1314 
Sim 79.65% 1 6090 
4.48% 2 2330 
Sim -22.01% 0 1864 
-11.3% 3 2590 
-36.13% 2 1220 
-33.48% 1 1510 
-19.68% 1 1510 
-37.69% 2 4910 
7.82% 3 4410 
-58.09% 3 1580 
-50.73% 1 1680 
4.2% 3 1490 
-49.74% 1 1930 
4.76% 3 1320 
1.12% 1 1800 
-61.19% 3 2740 
-33.41% 1 2930 
-51.33% 3 2740 
Sim 11.48% 0 20390 
Sim -27.92% 0 15490 
Sim -9.72% 0 79890 
Sim 10.77% 0 14390 
Sim 7.5% 0 25790 
Sim -8.75% 0 177190 
Sim 6.62% 0 30590 
Sim -10.13% 0 181790 
Sim 2.31% 0 22190 
Sim -19.55% 0 17290 
4.45% 0 9630