+/-.

32 Micron CD4-US04G24M17-00S DDR4 PC4-19200 CL17 CBR DIMM UDIMM 4GB -, single rank

  : 2326580
:
1284 

 

: Sim

+

( )+/-
Sim 1.61% 1899 
Sim -18.23% 3140 
Sim 3.08% 2040 
Sim 6.31% 2040 
Sim 5.62% 1034 
Sim -64.61% 1129 
Sim 14.25% 4787 
Sim 11.81% 4685 
Sim 4.49% 7408 
Sim 5.01% 6290