+/-.

8 DDR3 PC3-12800 1,5V HY DIMM

  : 1381790
:
3400 

 

: Sim

.

+

( )+/-
Sim -15.59% 1029 
Sim -3.27% 1774 
Sim -62.44% 3940 
Sim -49.51% 1914 
Sim 11.89% 894 
Sim 2.26% 904 
Sim 49.18% 1999 
Sim -30.2% 1389 
Sim -25.29% 3840 
Sim -4.55% 5240