+/-.

5bites PUT50-010A 1,0 UTP 5e

  : 1305228
:
61 

 

: Sim

+

( )+/-
Sim -36.23% 44 
Sim 16.61% 1334 
Sim 8.8% 3090 
Sim 1.19% 4240 
Sim -8.8% 2590 
Sim -27.46% 1149 
Sim 64.1% 3840 
Sim 30.38% 1309 
Sim -18.76% 1039 
Sim -32.03% 1029