+/-.

Sim 
 

+/-.
1781
Sim -3.44% 1 506 
Sim 1.77% 0 5740 
Sim 18.63% 0 1019 
Sim 0% 0 394 
Sim 3.86% 0 2690 
Sim -1.27% 0 3890 
Sim 0.38% 0 1334 
Sim 28.96% 0 3340 
Sim 42.98% 0 4990 
Sim 20.05% 0 4790 
Sim 19.7% 0 7290 
Sim 31.5% 0 3340 
Sim 24.75% 0 5040 
Sim 22.56% 0 4890 
Sim 17.49% 0 7390 
Sim 26.2% 0 5540 
Sim 24.28% 0 8190 
Sim 34.65% 0 5440 
Sim -25.83% 0 359 
Sim -41.41% 1 58 
Sim -10.49% 0 3840 
Sim 55.33% 0 3790 
Sim 14.07% 1 454 
Sim 184.13% 1 1969 
Sim -6.1% 0 5390 
Sim 58.08% 1 362 
Sim 53.02% 1 228 
Sim 7.01% 0 229 
Sim 6.4% 1 515 
Sim -20.58% 0 8490 
Sim -35.71% 0 279 
Sim 12.22% 0 4590 
Sim -1.39% 0 3540 
Sim 12.91% 0 13990 
Sim 31.96% 0 289 
Sim -31.7% 0 1034 
Sim -13.67% 0 379 
Sim 61.87% 1 743 
Sim 0% 0 204 
Sim 7.88% 0 178 
Sim 22.62% 1 206 
Sim 448.22% 1 17428 
Sim 12.28% 1 2066 
Sim 70.95% 1 359 
Sim 23.79% 1 359 
Sim 44.09% 0 719 
Sim 29.97% 1 824 
Sim 149.17% 1 4034 
Sim 142.86% 1 17 
Sim 27.88% 0 344 
Sim 80.56% 1 65 
Sim -48.2% 0 173 
Sim -43.7% 0 219 
Sim -28.16% 1 74 
Sim -26.55% 1 260 
Sim -25.51% 0 219 
Sim -37.94% 0 229 
Sim -28.44% 0 239 
Sim -13.27% 0 294 
Sim 109.5% 1 794 
Sim 31.37% 1 268 
Sim 1032.28% 1 2140 
Sim 2.28% 0 224 
Sim 0% 1 204 
Sim -10.23% 0 834 
Sim -15.89% 1 307 
Sim -34.24% 1 315 
Sim -4.03% 1 762 
Sim 17.98% 0 689 
Sim -32.57% 0 414 
Sim -20.64% 1 519 
Sim 86.86% 1 256 
Sim 31.04% 1 916 
Sim 3.46% 1 299 
Sim -34.96% 0 949 
Sim 620.69% 1 209 
Sim 165.26% 1 504 
Sim 13.05% 1 615 
Sim 86.76% 1 381 
Sim 153.96% 1 1219 
Sim 59.49% 1 1067 
Sim 207.02% 1 3193 
Sim 105.3% 1 542 
Sim 11.32% 0 934 
Sim -16.42% 0 229 
Sim 341.03% 1 344 
Sim 68.05% 1 284 
Sim 59.5% 1 319 
Sim 38.36% 1 303 
Sim 118.56% 1 424 
Sim 70.9% 1 417 
Sim -19.11% 0 254 
Sim 13.41% 0 719 
Sim -33.8% 0 284 
Sim -2.39% 0 204 
Sim -33.76% 1 261 
Sim 87.88% 1 124 
Sim 58.33% 1 228 
Sim 26.62% 1 195 
Sim 63.32% 0 374 
Sim 16.55% 0 162 
Sim 5.68% 0 279 
Sim 50.36% 1 209 
Sim 154.44% 1 458 
Sim 43.06% 0 299 
Sim 13.41% 1 186 
Sim 2.34% 1 219 
Sim 69.12% 1 345 
Sim 32.61% 1 61 
Sim 71.13% 1 166 
Sim 139.81% 1 247 
Sim 15.75% 0 2940 
Sim -4.53% 0 949 
Sim 31.86% 0 2690 
Sim 30.57% 0 2990 
Sim 0.14% 1 3595 
Sim 237.69% 1 439 
Sim 6.52% 0 1772790 
Sim 178.97% 1 809 
Sim 129.33% 1 344 
Sim 62.5% 1 468 
Sim 53.03% 1 101 
Sim 45.06% 0 499 
Sim -46.6% 0 659 
Sim 40% 1 217 
Sim -13.29% 0 359 
Sim -11.5% 1 300 
Sim 103.34% 1 669 
Sim 101.04% 1 579 
Sim 88.33% 1 339 
Sim 52.91% 0 289 
Sim 49.02% 0 304 
Sim -18.9% 0 279 
Sim -37.79% 0 214 
Sim -0.63% 1 317 
Sim 334.81% 1 1174 
Sim 48.16% 1 1006 
Sim 111.94% 1 284 
Sim 21.17% 0 1059 
Sim -45.58% 1 80 
Sim -67.03% 1 30 
Sim 134.3% 1 1134 
Sim 59.82% 1 724 
Sim -94.44% 0
Sim 201.67% 1 724 
Sim 62.22% 0 17990 
Sim 500% 1 264 
Sim -39.4% 0 569 
Sim -4.13% 1 3020 
Sim 52.59% 1 824 
Sim 190.86% 1 2004 
Sim 93.2% 1 199 
Sim 171.82% 1 299 
Sim 179.33% 1 419 
Sim 41.39% 1 7109 
Sim 1647.92% 1 839 
Sim 35.39% 1 635 
Sim 46.93% 1 4540 
Sim -15.31% 0 249 
Sim -15.31% 0 249 
Sim -22.11% 0 229 
Sim -25.51% 0 219 
Sim -13.78% 0 344 
Sim -25.06% 0 299 
Sim -25.06% 0 299 
Sim -22.15% 0 9490 
Sim 235% 1 804 
Sim 421.25% 1 834 
Sim -6.82% 1 82 
Sim 67.14% 0 234 
Sim 29.21% 1 115 
Sim 25.88% 1 501 
Sim 25.63% 1 500 
Sim 19.49% 1 466 
Sim -22.59% 0 754 
Sim -14.48% 0 3840 
Sim 8.38% 1 362 
Sim 32.23% 0 2240 
Sim 63.55% 1 2028 
Sim 1.34% 1 379 
Sim 29.78% 0 414 
Sim 44.99% 0 7090 
Sim 4.66% 0 4490 
Sim 261.82% 1 199 
Sim 6.69% 0 319 
Sim 5.56% 0 1899 
Sim -2.74% 1 213 
Sim 69.7% 1 112 
Sim 146.88% 1 158 
Sim 121.18% 1 188 
Sim 3.64% 1 114 
Sim 61.78% 1 1367 
Sim 75.74% 1 949 
Sim -9.47% 1 172 
Sim -2.63% 1 185 
Sim 144.8% 1 1224 
Sim 202.63% 1 115 
Sim 107.36% 1 1804 
Sim 2.62% 1 235 
Sim 165.95% 1 984 
Sim 259.42% 1 1869 
Sim 70.7% 1 1509 
Sim 28.67% 1 1279 
Sim 466.67% 1 119 
Sim 188.44% 1 8509 
Sim 305.85% 1 1664 
Sim -29% 0 7590 
Sim 5.02% 0 3140 
Sim -19.3% 1 2292 
Sim 23.22% 1 2945 
Sim 120% 1 440 
Sim 89.55% 0 2140 
Sim 56.57% 1 2621 
Sim 56.04% 1 142 
Sim 321.79% 0 329 
Sim 64.43% 0 564 
Sim 108.23% 0 329 
Sim 70.67% 1 710 
Sim 1.3% 0 3890 
Sim 33.33% 0 704 
Sim -0.58% 1 864 
Sim 37.15% 1 993 
Sim 118.97% 1 127 
Sim 37.21% 1 9454 
Sim 57.14% 1 407 
Sim -18.04% 1 368 
Sim 60.08% 1 1191 
Sim 55.02% 1 386 
Sim 98.04% 1 1010 
Sim 195.68% 1 479 
Sim 82.31% 1 474 
Sim 143.22% 1 484 
Sim 143.79% 1 1119 
Sim 54.21% 0 1209 
Sim -17.01% 1 239 
Sim 0% 1 274 
Sim 48.61% 1 214 
Sim 143.66% 1 173 
Sim 109.89% 0 191 
Sim 117.48% 1 224 
Sim -17.22% 1 322 
Sim 63% 0 489 
Sim 116.67% 1 130 
Sim 12.12% 0 444 
Sim 53.13% 1 98 
Sim 42.54% 0 191 
Sim 5.57% 0 379 
Sim -23.89% 0 239 
Sim -23.89% 0 239 
Sim -24.11% 0 299 
Sim 82.47% 1 354 
Sim 11.63% 0 3840 
Sim -2.46% 0 1784 
Sim 6.78% 0 709 
Sim 7.65% 0 704 
Sim -1.4% 0 704 
Sim 69.7% 1 560 
Sim 368.57% 1 984 
Sim 20.84% 0 574 
Sim 6.41% 0 1659 
Sim -12.88% 1 230 
Sim 52.63% 0 319 
Sim 30.52% 0 449 
Sim 28.02% 0 594 
Sim 97.92% 1 95 
Sim 39.82% 1 474 
Sim 63.36% 0 214 
Sim 32.59% 0 2140 
Sim -1.08% 0 1379 
Sim 6.4% 0 499 
Sim 15.98% 0 2540 
Sim 16.39% 0 2840 
Sim 76.7% 0 599 
Sim 148.79% 1 1341 
Sim 41.89% 1 481 
Sim 26.84% 1 430 
Sim 12.39% 1 381 
Sim -2.51% 0 389 
Sim -2.25% 0 434 
Sim 22.68% 0 649 
Sim 17.27% 0 1324 
4.35% 1 720 
Sim -1.33% 0 744 
Sim 59.33% 1 239 
Sim 13.53% 0 2190 
Sim 65.02% 1 1302 
Sim -5.45% 1 468 
Sim 0% 0 1874 
Sim 0% 0 2090 
Sim 0% 0 1990 
Sim 0% 0 1749 
Sim 0% 0 1749 
Sim -52.97% 0 404 
Sim 9.49% 0 519 
Sim -22.32% 0 609 
Sim 10.48% 0 949 
Sim -2.77% 0 879 
Sim -2.6% 0 749 
Sim 10.04% 0 2740 
Sim 12.95% 0 1134 
Sim 0.94% 0 10790 
Sim 712.5% 1 65 
Sim 32.22% 0 554 
Sim -6.08% 1 278 
Sim 6.76% 1 316 
Sim 0% 1
Sim 1.34% 0 7590 
Sim 37.12% 0 3140 
Sim 4.9% 1 514 
Sim -41.91% 1 481 
Sim -36.52% 1 438 
Sim -31.58% 1 13 
Sim 17.3% 0 3390 
Sim 25.11% 0 2740 
Sim 56.07% 0 3340 
Sim 66.18% 1 2142 
Sim 71.52% 0 3240 
Sim -1.91% 0 5140 
Sim 32.63% 0 5690 
0% 3 90 
Sim 0% 0 9290 
Sim -1.03% 0 4790 
Sim 3.23% 0 6390 
Sim 0% 0 8990 
Sim 45.38% 1 173 
Sim -34.15% 1 108 
Sim -23.91% 1 70 
Sim -41.73% 1 81 
Sim 23.3% 1 127 
Sim -14.18% 1 115 
Sim 80.37% 0 193 
Sim 9.8% 0 224 
Sim 34.05% 0 374 
Sim 43.57% 1 1585 
Sim 58.71% 0 419 
Sim 23.02% 1 497 
Sim 44.75% 0 469 
Sim 75.99% 1 491 
Sim 59.86% 1 454 
Sim 84.02% 1 403 
Sim 48.03% 1 339 
Sim 65.46% 1 594 
Sim 93.65% 1 763 
Sim 36.55% 0 198 
Sim 24.55% 0 279 
Sim 58.04% 0 354 
Sim 3.95% 0 7890 
Sim 65.97% 0 239 
Sim 50.59% 1 384 
Sim 24.44% 1 112 
Sim 26.18% 0 294 
Sim 55.05% 0 859 
Sim -8.8% 0 2590 
Sim -18.37% 0 1044 
Sim 26.83% 1 104 
Sim 121.11% 0 199 
Sim 90.65% 0 204 
Sim 93.06% 1 556 
Sim 105.81% 0 319 
Sim 19.17% 0 404 
Sim 23.75% 0 469 
Sim 18.77% 0 949 
Sim -8.06% 0 399 
Sim 68.58% 0 1524 
Sim 59.58% 0 2440 
Sim 14.81% 0 659 
Sim 18.9% 0 409 
Sim -8.95% 0 814 
Sim 43.12% 0 1029 
Sim 47.14% 0 1904 
Sim 4.02% 0 2590 
Sim 62.82% 1 381 
Sim 60.47% 1 138 
Sim 15.03% 0 176 
Sim -35.43% 0 82 
Sim -21.47% 0 3840 
Sim -27.73% 0 4040 
Sim 23.95% 0 4140 
Sim 30.86% 0 4240 
Sim -26.06% 0 5390 
Sim -50.56% 0 9290 
Sim -1.77% 0 11090 
Sim 9.49% 0 12690 
Sim 7.96% 0 339 
Sim 9.43% 0 174 
Sim 7.3% 0 294 
Sim 33.51% 0 259 
Sim 16.95% 0 414 
Sim 21.47% 0 679 
Sim 11.49% 0 679 
Sim 37.04% 0 629 
Sim 36.11% 0 196 
Sim 24.59% 0 304 
Sim 3.88% 0 669 
Sim 26.96% 0 259 
Sim 44.54% 0 172 
Sim 30.87% 1 195 
Sim 12.04% 0 214 
Sim 25.4% 0 469 
Sim 24.62% 0 734 
Sim 56.22% 0 389 
Sim 16.89% 0 519 
Sim 22.02% 0 859 
Sim 48% 0 185 
Sim 4.46% 0 234 
Sim 13.1% 0 259 
Sim -16.56% 1 262 
Sim 83.83% 1 614 
Sim 0.63% 1 159 
Sim 27.46% 0 7890 
Sim 49.21% 0 8490 
Sim 62.14% 1 1229 
Sim 45% 1 609 
Sim 172.73% 1 420 
Sim -19.23% 1 609 
Sim 38.5% 0 2090 
Sim 27.78% 0 299 
Sim -20.77% 0 839 
Sim -6.92% 0 269 
Sim 28.73% 0 829 
Sim 47.64% 1 344 
Sim 4.72% 1 355 
Sim -1.23% 1 160 
Sim 178.85% 1 145 
Sim 4.42% 0 1064 
Sim 57.81% 1 303 
Sim -11.3% 0 1609 
Sim 2.51% 0 204 
Sim 20.54% 1 2042 
Sim 1403.88% 1 1549 
Sim 7.57% 0 1279 
Sim -10.61% 0 3790 
Sim 11.3% 0 3940 
Sim 72.34% 0 6790 
Sim 35.2% 0 7490 
Sim 78.39% 1 8527 
Sim -9.71% 0 12090 
Sim -6.25% 0 11990 
Sim -9.34% 0 13590 
Sim 71.51% 0 15590 
Sim -35.45% 0 11290 
Sim -4.38% 0 13090 
Sim -2.59% 0 11290 
Sim -8.34% 0 16490 
Sim 4.85% 0 3240 
Sim 101.81% 0 12290 
Sim -25.45% 0 8790 
Sim 12.18% 0 12890 
Sim -6.11% 0 16890 
Sim -5.92% 0 14290 
Sim 6.79% 0 12590 
Sim -6.71% 0 15290 
Sim -5.46% 0 10390 
Sim -5.99% 0 21990 
Sim -5.89% 0 19190 
Sim 11.42% 0 4390 
Sim -55.7% 0 70 
Sim 8.21% 1 145 
Sim 63.74% 0 1734 
Sim 74.53% 1 932 
Sim 38.46% 0 594 
Sim 95.24% 0 574 
Sim 103.77% 0 3240 
Sim 67.69% 1 602 
Sim -5.57% 1 509 
Sim 128.98% 1 403 
Sim 49.01% 0 1049 
Sim 4.18% 0 249 
Sim 111.51% 0 294 
Sim 63.05% 1 406 
Sim 27.2% 0 304 
Sim 12.56% 0 224 
Sim 10.88% 0 214 
Sim 84.02% 0 449 
Sim 33.99% 0 1084 
Sim 33.58% 0 1094 
Sim 57.67% 0 1449 
Sim 66.94% 0 1434 
Sim 56.6% 0 2490 
Sim 0% 1 219 
Sim 103.41% 1 179 
Sim 238.36% 1 741 
Sim 82.95% 1 236 
Sim 54.8% 0 274 
Sim 92.91% 0 2940 
Sim 2.09% 0 38990 
Sim -4.88% 0 1344 
Sim 3.27% 0 474 
Sim 46.07% 1 707 
Sim 59.77% 0 9890 
Sim 0% 0 6590 
Sim 115.38% 0 5040 
Sim 14.95% 0 19990 
Sim 0.53% 0 18990 
Sim -39.58% 0 3740 
Sim 101.51% 0 14690 
Sim 0.58% 0 17290 
Sim 67.74% 1 156 
Sim 26.94% 0 589 
Sim 15.49% 0 19390 
Sim 21.69% 0 1509 
Sim -6.2% 0 10590 
Sim -2.6% 0 7490 
Sim 53.47% 0 13490 
Sim 35.43% 0 3440 
Sim 18.77% 0 9490 
Sim 2.04% 0 9990 
Sim 8.71% 0 7490 
Sim 16.75% 0 2440 
Sim -5.82% 0 8090 
Sim 3.86% 0 2690 
Sim -9.31% 0 7790 
Sim 3.94% 0 2640 
Sim 15.09% 0 8390 
Sim 2.01% 0 2540 
Sim 5.18% 0 6090 
Sim -13.22% 0 9190 
Sim 82.79% 0 8390 
Sim 59.54% 0 11790 
Sim 42.03% 0 11490 
Sim 10.55% 0 5240 
Sim -29.78% 0 5540 
Sim 2.47% 0 8290 
Sim 62.93% 1 479 
Sim 130% 1 414 
Sim 100.43% 1 1401 
Sim 70.05% 1 755 
Sim 417.24% 1 300 
Sim 259.09% 1 237 
Sim 204.17% 1 219 
Sim -49.15% 1 1139 
Sim 6.68% 1 3990 
Sim 71.43% 1 48 
Sim 13.25% 0 7690 
Sim 1.76% 0 11590 
Sim -8.52% 0 8590 
Sim -6.13% 0 18390 
Sim -5.66% 0 14990 
Sim -13.57% 0 10190 
Sim 77.9% 0 11190 
Sim 0.39% 0 25590 
Sim 119.72% 1 58205 
Sim -29.86% 0 13390 
Sim 29.72% 1 18277 
Sim 206.94% 1 884 
Sim 6.35% 0 419 
Sim 73.63% 1 1396 
Sim -3.57% 1 8862 
Sim 6.68% 0 3990 
Sim 189.55% 1 8510 
Sim 122.42% 1 754 
Sim 125.7% 1 562 
Sim 0% 0 4990 
Sim 7.49% 0 5740 
Sim 27.45% 0 5340 
Sim 33.93% 0 8290 
Sim 0% 0 5490 
Sim 18.34% 0 8390 
Sim 1.93% 0 2640 
Sim 10.84% 0 4090 
Sim 22.26% 0 6590 
Sim 29.22% 1 199 
Sim 100% 1 74 
Sim 67.26% 1 2340 
Sim 18.66% 0 604 
Sim -25% 1 48 
Sim -9.05% 0 904 
Sim 119.35% 1 136 
Sim 38.38% 0 137 
Sim 82.64% 1 263 
Sim -10.61% 0 379 
Sim -2.87% 0 339 
Sim 31.25% 0 504 
Sim 7.37% 0 364 
Sim 26.32% 0 384 
Sim -9.89% 0 319 
Sim 94.08% 0 1114 
Sim 75.54% 0 409 
Sim 100.31% 0 649 
Sim 2.74% 0 939 
Sim 10.2% 0 1944 
Sim -19.71% 0 224 
Sim -25.32% 0 354 
Sim -25.32% 0 354 
Sim -24.22% 0 219 
Sim 1.54% 0 329 
Sim 236.63% 1 340 
Sim 21.1% 1 2003 
Sim -22.13% 0 190 
Sim 29.53% 0 193 
Sim 7.79% 0 899 
Sim 11.02% 0 1259 
Sim 12.39% 0 499 
Sim -27.7% 1 274 
Sim 17.01% 0 344 
Sim 4.57% 0 229 
Sim -41.01% 1 82 
Sim 91.03% 0 149 
Sim 32.92% 1 214 
Sim -65.25% 0 269 
Sim 47.62% 0 1984 
Sim 24.1% 0 309 
Sim -36.05% 0 204 
Sim 59.48% 1 244 
Sim 95.98% 0 439 
Sim 7.41% 0 145 
Sim 109.68% 0 195 
Sim 104.67% 0 219 
Sim 2.81% 0 914 
Sim -10.11% 0 4890 
Sim -32.43% 0 75 
Sim -69.41% 0 93 
Sim 17.92% 0 329 
Sim 18.47% 0 449 
Sim -21.61% 0 156 
Sim -45.23% 0 224 
Sim 31.93% 0 219 
Sim -27.23% 0 334 
Sim -56.56% 0 182 
Sim 42.86% 0 130 
Sim -42.94% 0 299 
Sim -4.05% 0 474 
Sim 1.43% 0 354 
Sim 54.55% 0 85 
Sim 20.02% 0 1199 
Sim -22.85% 0 439 
Sim 46.74% 1 135 
Sim 16.3% 0 214 
Sim 101.92% 1 210 
Sim 53.14% 1 268 
Sim 79.79% 1 347 
Sim 49.65% 0 214 
Sim 43.31% 0 182 
Sim 44.74% 1 110 
Sim -1.18% 0 168 
Sim -19.08% 1 246 
Sim 14.33% 0 359 
Sim 0% 0 934 
Sim -1.48% 0 999 
Sim 1.54% 0 329 
Sim 1.34% 0 379 
Sim 3.62% 0 429 
Sim -18.62% 1 201 
Sim 14.49% 1 158 
Sim 10.46% 0 264 
Sim 18.83% 0 284 
Sim -6.41% 0 219 
Sim 156.41% 1 200 
Sim 57.14% 1 132 
Sim -19.49% 1 95 
Sim 41.89% 0 105 
Sim 30.71% 0 183 
Sim 90.38% 1 99 
Sim 40% 1 63 
Sim -2.83% 0 103 
Sim -7.63% 0 484 
Sim 69.9% 1 491 
Sim 11.76% 1 323 
Sim -13.84% 1 249 
Sim 93.4% 1 762 
Sim 93.4% 1 762 
Sim 22.84% 1 484 
Sim 87.82% 1 740 
Sim -2.79% 1 383 
Sim -37.19% 1 282 
Sim 70.05% 1 670 
Sim 72.83% 1 776 
Sim 93.4% 1 762 
Sim -15.87% 1 106 
Sim 81.03% 0 105 
Sim 70.15% 0 114 
Sim 51.06% 0 429 
Sim 46.57% 0 299 
Sim 53.85% 0 100 
Sim -25% 0 117 
Sim 60.27% 0 234 
Sim 16.39% 0 284 
Sim 98.52% 1 268 
Sim -5.06% 0 169 
Sim 76.47% 1 300 
Sim -32.93% 0 167 
Sim 24.22% 0 159 
Sim 81.08% 0 134 
Sim -10.05% 0 188 
Sim 76.56% 0 369 
Sim 29.96% 1 733 
Sim 49.24% 0 394 
Sim 23.55% 0 1154 
Sim 30.53% 0 1539 
Sim 0.69% 0 729 
Sim 69.66% 1 492 
Sim 7.99% 0 879 
Sim -26.02% 0 1194 
Sim -0.49% 0 1019 
Sim 8.53% 0 509 
Sim 89.68% 1 662 
Sim 103.79% 1 1129 
Sim 77.3% 0 289 
Sim 3.13% 0 329 
Sim 13.01% 0 304 
Sim 25.7% 0 269 
Sim 68.35% 1 133 
Sim 69.87% 1 406 
Sim 11.03% 1 433 
Sim -44.3% 1 44 
Sim 42.41% 0 319 
Sim 141.92% 0 554 
Sim 6.59% 0 178 
Sim 4.76% 0 198 
Sim -15.27% 0 1054 
Sim -7.03% 1 344 
Sim 0% 1 230 
Sim 0% 1 230 
Sim 69.86% 1 372 
Sim 69.86% 1 372 
Sim 36.99% 1 1485 
Sim 27.78% 0 644 
Sim 3.62% 0 429 
Sim 51.65% 0 138 
Sim 2.59% 0 198 
Sim 70.8% 0 234 
Sim 178.18% 1 153 
Sim 0.51% 0 198 
Sim 12.63% 0 1204 
Sim 62.56% 0 1819 
Sim -36.87% 0 214 
Sim 1.1% 0 183 
Sim 35.21% 0 384 
Sim -22.73% 0 204 
Sim -24.39% 0 279 
Sim 6.7% 0 239 
Sim -36.68% 0 183 
Sim 29.41% 0 264 
Sim -2.5% 0 584 
Sim 84.08% 1 289 
Sim 27.08% 1 244 
Sim 42.55% 0 1139 
Sim 86.46% 0 3140 
Sim 5.03% 0 2090 
Sim 4.31% 0 1814 
Sim 15.15% 0 3040 
Sim -38.35% 0 2090 
Sim 3.82% 0 1494 
Sim 49.3% 0 4240 
Sim 63.43% 0 219 
Sim 43.58% 0 1219 
Sim 63.31% 0 1754 
Sim 110.42% 0 404 
Sim 0.92% 0 549 
Sim 11.28% 0 789 
Sim 167.31% 0 139 
Sim 87.04% 0 101 
Sim 70.69% 0 99 
Sim -18.18% 1 72 
Sim 31.37% 0 1319 
Sim 33.49% 0 2790 
Sim 2.39% 0 4290 
Sim 16.27% 0 9290 
Sim 8.8% 0 3090 
Sim 17.48% 0 1344 
Sim 64.1% 0 3840 
Sim 11.3% 0 3940 
Sim 47.35% 0 3890 
Sim 29.73% 0 8290 
Sim 58.04% 0 3540 
Sim 42.78% 0 2740 
Sim 41.36% 0 974 
Sim 79.33% 0 3540 
Sim 5.13% 1 4142 
Sim 5.84% 0 14490 
Sim 21.26% 0 13690 
Sim 60.86% 0 8590 
Sim 65.47% 0 12890 
Sim 31.6% 0 3540 
Sim 47.01% 0 3440 
Sim 51.09% 0 4140 
Sim 67.34% 0 5840 
Sim 18.13% 0 6190 
Sim 80.82% 0 8390 
Sim 116.58% 0 13190 
Sim -23.8% 0 18890 
Sim 105.93% 1 9967 
Sim 76.09% 1 81 
Sim -8.58% 1 8767 
Sim -18.12% 0 3840 
Sim -14.77% 0 4040 
Sim 7.15% 0 7490 
Sim 71.43% 1 12 
Sim 62.76% 0 3890 
Sim 229.63% 1 89 
Sim 210.53% 1 59 
Sim -99.99% 1 89 
Sim -5.32% 0 1174 
Sim 155.49% 1 419 
Sim 108.7% 0 384 
Sim 45.45% 0 544 
Sim 48.67% 0 504 
Sim 23.04% 0 454 
Sim 18.6% 0 1084 
Sim -20.64% 0 519 
Sim 18.38% 0 1224 
Sim 12.85% 0 1449 
Sim -28.77% 0 854 
Sim -18.95% 0 1069 
Sim 41.51% 0 1534 
Sim 222.68% 1 313 
Sim -40.94% 0 3390 
Sim -2.4% 1 122 
Sim -31.96% 0 8090 
Sim 48.19% 1 123 
Sim 11.63% 0 144 
Sim 31.08% 0 949 
Sim 57.62% 0 4240 
Sim -10.74% 1 133 
Sim 241.41% 1 338 
Sim 126.78% 1 542 
Sim 1341.38% 1 1254 
Sim 26.47% 1 688 
Sim 25% 1 85 
Sim 16.96% 0 131 
Sim -53.56% 0 176 
Sim 18.07% 0 294 
Sim -18.09% 1 249 
Sim 466.45% 1 8576 
Sim 21.43% 0 68 
Sim 34.85% 0 89 
Sim -10.48% 0 94 
Sim 11.18% 1 169 
Sim 12.67% 1 169 
Sim 33.75% 0 107 
Sim -21.12% 0 127 
Sim 33.33% 0 120 
Sim -5.1% 0 186 
Sim 12.3% 0 274 
Sim -4.78% 0 199 
Sim 335.78% 1 889 
Sim 16.87% 0 194 
Sim 65.45% 1 182 
Sim 26.79% 0 71 
Sim 68.98% 1 316 
Sim 68.98% 1 316 
Sim 86.54% 0 194 
Sim 17.99% 0 459 
Sim 82.57% 0 199 
Sim -19.37% 0 229 
Sim -99.97% 1 249 
Sim -99.97% 1 249 
Sim -13.61% 0 2540 
0% 1 210 
Sim 14.78% 1 132 
Sim 31.67% 1 158 
Sim 96.74% 0 844 
Sim 60.4% 0 239 
Sim -2.14% 0 2290 
Sim 80.4% 0 819 
Sim 79.52% 0 824 
Sim 29.28% 0 574 
Sim 25.5% 0 1009 
Sim -30.34% 1 466 
Sim 28.23% 1 268 
Sim -31.46% 0 414 
Sim -25.4% 0 279 
Sim -46.52% 0 192 
Sim 6.63% 0 209 
Sim -10.97% 1 974 
Sim -49.14% 0 414 
Sim 74.86% 0 619 
Sim 40.26% 0 749 
Sim 64.28% 0 1329 
Sim 77.1% 0 379 
Sim 99.37% 0 2540 
Sim 21.82% 0 949 
Sim 68.12% 1 1234 
Sim 47.06% 0 175 
Sim 43.54% 0 544 
Sim -18.24% 0 964 
Sim 43.24% 1 212 
Sim 14.87% 0 309 
Sim 15.15% 0 494 
Sim 25.3% 0 619 
Sim -11.61% 0 609 
Sim 20.49% 0 294 
Sim -16.46% 0 609 
Sim 71.24% 0 649 
Sim 86.35% 0 464 
Sim -34.34% 0 1799 
Sim 69.73% 0 499 
Sim 117.19% 0 834 
Sim 42.34% 0 158 
Sim 19.79% 0 454 
Sim -12.37% 0 779 
Sim 88.52% 0 394 
Sim -12.95% 0 195 
Sim 85.71% 0 182 
Sim 20.92% 0 185 
Sim 48.61% 0 214 
Sim 18.54% 1 390 
Sim 31.86% 1 269 
Sim 11.32% 0 934 
Sim 193.06% 1 844 
Sim 212.79% 1 3841 
Sim 10.07% 0 929 
Sim -0.11% 1 908 
Sim 66.92% 1 1100 
Sim 46.7% 0 289 
Sim -19.32% 0 334 
Sim 2.31% 0 1329 
Sim 98.69% 1 455 
Sim 100.45% 1 449 
Sim 50.23% 0 329 
Sim 78.15% 1 791 
Sim 12.66% 1 1148 
Sim 48.74% 1 589 
Sim 105.59% 1 882 
Sim 82.24% 1 195 
Sim 0% 0 7090 
Sim 0% 0 5640 
Sim 2.44% 0 8390 
Sim -1.62% 0 6090 
Sim 2.78% 0 11090 
Sim 2.57% 0 11990 
Sim 2.38% 0 12890 
Sim 2.57% 0 15990 
Sim 2.9% 0 7090 
Sim 2.2% 0 9290 
Sim 24.49% 1 61 
Sim 3.68% 1 197 
Sim 70.59% 1 29 
Sim 29.08% 1 799 
Sim -0.26% 1 9874 
Sim 87.35% 1 311 
Sim 68.37% 1 165 
Sim 228.68% 1 424 
Sim 72.86% 1 344 
Sim 42.11% 0 81 
Sim 27.91% 0 110 
Sim -50.96% 0 51 
Sim 55.77% 0 81 
Sim 37.3% 1 173 
Sim 38.6% 0 79 
Sim 43.75% 0 92 
Sim 243.7% 1 409 
Sim 1260% 1 2040 
Sim 117.44% 1 187 
Sim -44.94% 1 424 
Sim -15.79% 0 112 
Sim -22.89% 1 64 
Sim 0.95% 0 5290 
Sim -39.84% 0 2190 
Sim -17.03% 0 4140 
Sim -43.16% 0 6190 
Sim -31.81% 0 7290 
Sim -39.75% 0 8790 
Sim -15.86% 0 8490 
Sim -6.67% 0 11190 
Sim 12.09% 0 20390 
Sim 9.93% 0 13290 
Sim 13.11% 0 16390 
Sim 8.73% 0 34890 
Sim 21.17% 0 18890 
Sim 22.09% 0 18790 
Sim 76.34% 0 3190 
Sim 4.96% 0 236790 
Sim 14.64% 0 2740 
Sim 8.94% 0 6090 
Sim 15.57% 0 3340 
Sim 16.98% 0 3790 
Sim -35.61% 0 1539 
Sim -31.3% 0 4390 
Sim 29.1% 0 1464 
Sim -43.78% 0 244 
Sim 0% 0 624 
Sim 62.65% 1 270 
Sim 25.13% 0 249 
Sim 42.66% 0 204 
Sim -30.92% 0 172 
Sim 63.87% 0 254 
Sim -17.38% 0 309 
Sim 19.58% 1 226 
Sim 52.26% 1 303 
Sim 17.01% 1 337 
Sim 0% 0 1039 
Sim 39.22% 0 284 
Sim 12.25% 0 229 
Sim 20.1% 0 239 
Sim 36.33% 0 394 
Sim 82.35% 0 279 
Sim 42.78% 0 534 
Sim 89.3% 1 354 
Sim 69.83% 1 304 
Sim 67.24% 0 194 
Sim 88.15% 0 254 
Sim 112.15% 0 454 
Sim -4.31% 0 444 
Sim 44.85% 0 759 
Sim 107.77% 0 214 
Sim 2.39% 0 214 
Sim 134.67% 1 467 
Sim -14.31% 1 509 
Sim 105.01% 1 859 
Sim 93.75% 0 434 
Sim 16.13% 0 108 
Sim 36.56% 0 127 
Sim 150% 1 240 
Sim -15.63% 0 162 
Sim 7.01% 0 229 
Sim -2.95% 0 329 
Sim 6.41% 0 249 
Sim -2.28% 0 644 
Sim 17.86% 0 264 
Sim 27.4% 0 279 
Sim 110.57% 1 259 
Sim 143.75% 1 156 
Sim 52.38% 1 160 
Sim 17.6% 1 147 
Sim 74.03% 1 268 
Sim 85.57% 0 759 
Sim 209.71% 1 319 
Sim 90.44% 0 259 
Sim 18.84% 1 1003 
Sim 8.03% 0 269 
Sim 140.7% 0 479 
Sim 123.08% 1 290 
Sim 82.39% 1 290 
Sim 12.07% 1 390 
Sim 7.54% 0 214 
Sim 20.76% 1 285 
Sim 136.94% 1 898 
Sim 16.18% 1 79 
Sim 35.09% 1 154 
Sim 175.81% 1 171 
Sim -4.46% 0 214 
Sim 51.66% 0 229 
Sim 167.44% 1 230 
Sim 1.35% 0 7490 
Sim 40.93% 1 1119 
Sim 2.9% 0 7090 
Sim 17.61% 0 334 
Sim -21.68% 0 289 
Sim 44.42% 1 686 
Sim -44.44% 1 80 
Sim 35.37% 1 222 
Sim -12.13% 1 210 
Sim 11.3% 0 739 
Sim -8.37% 0 219 
0% 1 400 
Sim 19.38% 1 154 
Sim -37.89% 1 59 
Sim 24.65% 0 359 
Sim -20.6% 1 158 
Sim 26.84% 0 449 
0% 1 160 
Sim 177.17% 1 255 
Sim -25.9% 0 103 
Sim -6.19% 1 364 
8.33% 3 130 
Sim 42.54% 1 2828 
Sim -13.64% 0 57 
Sim 7.87% 0 274 
Sim 44.78% 1 999 
Sim 21.64% 0 534 
Sim 27.43% 0 604 
Sim 18.31% 0 168 
Sim 8.37% 0 259 
Sim 8.37% 0 259 
Sim 12.87% 0 614 
Sim 12.3% 0 639 
Sim -6.2% 0 454 
Sim 11.36% 0 784 
Sim 14.42% 0 754 
Sim 25.04% 0 799 
Sim 50.18% 0 419 
Sim 4.42% 0 354 
Sim 0% 0 1469 
Sim -12.23% 1 122 
Sim 69.06% 1 235 
Sim -2.88% 1 135 
Sim 73.42% 1 137 
Sim 70.89% 1 135 
Sim 70.89% 1 135 
Sim -12.5% 1 126 
Sim -17.8% 0 254 
Sim 57.22% 0 1209 
Sim 51.6% 0 1234 
Sim -6.67% 0 839 
Sim 22.8% 0 1104 
Sim 20.47% 0 824 
Sim 101.63% 0 744 
Sim 54.75% 0 749 
Sim 57.32% 0 1139 
Sim 44.63% 0 794 
Sim 35.82% 1 474 
Sim 32.98% 0 504 
Sim 86.96% 1 559 
Sim 49.02% 1 684 
Sim 65.22% 1 874 
Sim 52.33% 1 783 
Sim 33.93% 1 829 
Sim 60.11% 0 839 
Sim 59.16% 0 834 
Sim 84.27% 0 984 
Sim 40.61% 0 779 
Sim 19.84% 0 604 
Sim 38.19% 1 4270 
Sim 18.91% 0 849 
Sim 13.61% 0 459 
Sim 197.03% 1 1099 
Sim -8.88% 1 1612 
Sim 32.17% 0 1849 
Sim 9.58% 0 629 
Sim 15.63% 0 2190 
Sim 4.17% 1 775 
Sim 11.35% 0 1079 
Sim 213% 1 2504 
Sim 44.89% 1 681 
Sim 91.1% 1 30309 
Sim 21.17% 0 1095090 
Sim -4.48% 1 1131 
Sim 8.57% 0 1014 
Sim 17.95% 0 1084 
Sim 57.71% 1 2372 
Sim 21.48% 0 2240 
Sim 13.03% 0 1084 
Sim 4.78% 0 3290 
Sim -3.21% 0 754 
Sim 31.96% 0 929 
Sim -7.38% 0 1129 
Sim 5.03% 0 2090 
Sim -1.04% 0 1899 
Sim 58.82% 1 999 
Sim 125.99% 0 1704 
Sim 55.8% 0 1424 
Sim 12.93% 0 1659 
Sim 30.63% 0 1514 
Sim 532.79% 1 1544 
Sim -18.81% 0 259 
Sim 13.7% 0 2490 
Sim 14.99% 0 2040 
Sim 17.53% 0 1609 
Sim -4.78% 0 1990 
Sim 220.41% 1 2371 
Sim -29.31% 1 755 
Sim -18.39% 1 759 
Sim 212.5% 1 2200 
Sim 12.96% 0 9590 
Sim 10.01% 0 7690 
Sim 13.07% 0 1254 
Sim 2.42% 0 1479 
Sim 2.29% 1 2189 
Sim 0% 0 3890 
Sim 31.64% 0 1269 
Sim 3.05% 0 1014 
Sim -32.03% 0 764 
Sim 28.51% 0 924 
Sim 47.36% 0 949 
Sim 37.23% 0 774 
Sim 32.82% 0 769 
Sim -38.61% 0 779 
Sim 8.96% 0 1034 
Sim 31.63% 0 874 
Sim 18.59% 0 3190 
Sim 14.48% 0 514 
Sim -16.86% 0 789 
Sim 18.67% 0 2040 
Sim 0% 1 424 
Sim 48.28% 1 688 
Sim 45.38% 0 2390 
Sim 7.84% 0 344 
4.41% 1 710 
Sim 60.29% 1 335 
Sim 52.63% 1 464 
Sim 80.5% 1 1009 
Sim 0% 0 399 
Sim -20.29% 1 55 
Sim 62.5% 0 364 
Sim 25.08% 0 399 
Sim 13.84% 1 255 
Sim 2.87% 0 359 
Sim -5.83% 0 113 
Sim 10.38% 0 319 
Sim 36.59% 0 168 
Sim 50% 0 168 
Sim -57.8% 0 544 
Sim 48.94% 0 70 
Sim 54.79% 1 517 
Sim 47.37% 0 84 
Sim -5.34% 0 124 
Sim 50% 0 138 
Sim -14.8% 0 259 
Sim 51.72% 0 44 
Sim -20.83% 0 57 
Sim 32.69% 0 69 
Sim 41.43% 0 99 
Sim -31.75% 0 43 
Sim 44.94% 0 129 
Sim 14.29% 0 48 
Sim 141.38% 1 70 
Sim 32.56% 1 57 
Sim 42.86% 0 40 
Sim 60% 0 40 
Sim 32.56% 1 57 
Sim 1.69% 1 60 
Sim 69.77% 1 73 
Sim 39.13% 0 64 
Sim -6.94% 0 67 
Sim 58.71% 0 419 
Sim 49.61% 0 769 
Sim 6.25% 0 51 
Sim 41.67% 0 204 
Sim -11.51% 0 269 
Sim -11.11% 0 176 
Sim 7.32% 0 44 
Sim 46.03% 1 92 
Sim -10.45% 0 60 
Sim 92.39% 0 354 
Sim 40.43% 0 264 
Sim 44.77% 0 249 
Sim -30.99% 0 49 
Sim 22.86% 1 43 
Sim 83.09% 1 249 
Sim 43.96% 0 524 
Sim 8.97% 0 85 
Sim -11.84% 0 484 
Sim -6.73% 0 97 
Sim 82.7% 1 866 
Sim 48.82% 1 189 
Sim 63.08% 1 349 
Sim -34.87% 0 198 
Sim 24.78% 0 579 
Sim 50.97% 1 625 
Sim 165.74% 1 954 
Sim 32.23% 1 759 
Sim -7.72% 1 705 
Sim 21.62% 1 1204 
Sim 0.76% 0 1319 
Sim -14.33% 0 269 
Sim 45.62% 0 399 
Sim -1.27% 0 156 
Sim -54.01% 0 126 
Sim -22.49% 0 224 
Sim -8.93% 0 204 
Sim 102.19% 0 554 
Sim 0% 0 854 
Sim 11.48% 0 874 
Sim -11.5% 0 654 
Sim 27.78% 0 299 
Sim 10.28% 0 429 
Sim 1.37% 0 1484 
Sim -1.58% 0 624 
Sim 0% 0 764 
Sim -9.8% 0 184 
Sim 7.94% 0 136 
Sim 39.05% 0 819 
Sim -44.57% 0 429 
Sim -61.17% 0 419 
Sim 8.25% 0 459 
Sim 20.27% 0 534 
Sim -37.28% 0 614 
Sim 26.4% 0 814 
Sim -30.09% 0 1034 
Sim 51.19% 0 127 
Sim -9.29% 0 127 
Sim -19.39% 0 133 
Sim -22.01% 0 163 
Sim 35.52% 0 744 
Sim 16.11% 0 829 
Sim -2.18% 0 224 
Sim 74.45% 0 239 
Sim 64.36% 0 309 
Sim 76.57% 0 309 
Sim 8.35% 0 454 
Sim 16.38% 0 604 
Sim -5.49% 0 344 
Sim -37.77% 0 379 
Sim 1.29% 0 394 
Sim -30.97% 0 379 
Sim 29.61% 0 394 
Sim 332.88% 1 316 
Sim 26.24% 0 178 
Sim 15.6% 0 163 
Sim 22.7% 0 173 
Sim 58.25% 0 163 
Sim 64.71% 0 224 
Sim 65.93% 0 224 
Sim 86.67% 0 224 
Sim 98.23% 0 224 
Sim 16.06% 0 289 
Sim 80.46% 0 314 
Sim 22.09% 0 304 
Sim 85.26% 0 289 
Sim 24.11% 0 489 
Sim 49.59% 0 181 
Sim 15.6% 0 163 
Sim 8.81% 0 173 
Sim 15.6% 0 163 
Sim 16.13% 0 180 
Sim 16.13% 0 180 
Sim 32.35% 0 180 
Sim 16.13% 0 180 
Sim 12.42% 0 172 
Sim -1.97% 0 249 
Sim 16.73% 0 314 
Sim 28.24% 0 168 
Sim 34.27% 0 239 
Sim 79.33% 0 269 
Sim 33.15% 1 731 
Sim 29.64% 1 1321 
Sim 72.73% 1 76 
Sim 18.67% 0 89 
Sim 26.74% 0 109 
Sim 23.2% 0 154 
Sim 144.44% 0 264 
Sim 54.48% 0 224 
Sim 3.24% 0 319 
Sim 71.43% 0 864 
Sim 5.88% 0 72 
Sim 19.19% 1 118 
Sim 63.31% 1 227 
Sim 8.53% 1 140 
Sim 15.56% 1 208 
Sim 81.25% 1 522 
Sim 19.2% 1 149 
Sim 15.53% 1 119 
Sim -39.7% 0 319 
Sim 15.08% 1 229 
Sim 91.11% 1 344 
Sim -2.14% 1 274 
Sim 119.28% 1 182 
Sim 62.66% 1 379 
Sim 1.52% 0 334 
Sim -25.06% 0 329 
Sim 17.01% 0 344 
Sim 15.06% 0 191 
Sim 65.31% 0 162 
Sim 36.59% 0 168 
Sim 26.32% 0 168 
Sim 70.41% 0 167 
Sim 97.56% 0 162 
Sim 70.53% 0 162 
Sim 70.53% 0 162 
Sim -37.04% 1 119 
Sim 0% 1 269 
Sim -34.11% 1 141 
Sim 39.13% 1 416 
Sim -7.56% 0 4890 
Sim 20.43% 1 566 
Sim 16.29% 0 714 
Sim 45.73% 1 1160 
Sim 20.9% 0 179290 
Sim 0% 0 353990 
Sim 58.4% 1 2441 
Sim 15.67% 1 849 
Sim 72.57% 1 195 
Sim -66.22% 1 25 
Sim 9.63% 1 296 
Sim -27.96% 1 2226 
Sim 82% 1 91 
Sim 42.86% 1 60 
Sim -8.35% 0 494 
Sim 108.33% 1 100 
Sim -14.79% 1 144 
Sim 146.15% 1 192 
Sim 186.41% 1 295 
Sim 45.45% 6 784 
Sim -9.57% 1 189 
Sim 18.15% 0 1009 
Sim -27.94% 0 619 
Sim -47.98% 0 309 
Sim 50.62% 0 244 
Sim 7.61% 0 424 
Sim 6.17% 0 344 
Sim 16.16% 0 539 
Sim -46.13% 0 689 
Sim 30.86% 0 424 
Sim 6.49% 0 574 
Sim 22.92% 0 429 
Sim 18.32% 0 549 
Sim 129.32% 1 571 
Sim 146.96% 0 284 
Sim 120.87% 0 254 
Sim 1.86% 0 274 
Sim -53.09% 0 699 
Sim -55.38% 0 754 
Sim 4.73% 0 554 
308.7% 1 940 
Sim 61.43% 1 473 
Sim 54.34% 1 338 
Sim 66.09% 1 289 
Sim 8.39% 0 1034 
3.7% 1 280 
Sim 47.58% 0 183 
Sim -32.61% 0 279 
Sim -3.78% 0 509 
Sim 21.89% 0 529 
Sim -2.23% 0 219 
Sim -22.68% 0 150 
Sim -25.7% 1 159 
Sim 4.78% 1 219 
Sim 64.74% 1 285 
Sim 32.75% 0 3040 
Sim 16.75% 1 244 
Sim 31.59% 0 479 
4.24% 1 1230 
3.66% 1 850 
Sim 37.69% 1 990 
Sim -7.72% 0 299 
Sim 55.94% 1 1076 
Sim 71.77% 1 505 
Sim -0.29% 1 338 
Sim 51.63% 1 1022 
Sim 22.16% 0 634 
Sim 20.23% 0 1159 
Sim 28.48% 0 609 
Sim 31.4% 0 544 
Sim 16.86% 0 2190 
Sim 14.64% 0 2740 
Sim 13200% 1 133 
Sim 58.14% 1 2040 
Sim 14.39% 1 159 
Sim -9.29% 1 244 
Sim 48.7% 0 229 
Sim -17.51% 1 358 
0% 1 690 
Sim 12.05% 0 744 
Sim 68.97% 0 539 
Sim 5.04% 1 771 
Sim -8.31% 0 1324 
Sim 113.79% 1 124 
Sim 15.56% 0 594 
Sim 10.24% 0 1399 
Sim 22.37% 0 1614 
Sim 7.23% 1 460 
Sim 5.9% 1 359 
Sim 47.21% 1 396 
Sim -12.14% 0 579 
Sim 54.4% 1 298 
Sim -43.82% 1 50 
Sim 69.71% 1 2359 
Sim 67.62% 1 409 
Sim 49.32% 1 327 
Sim -37.36% 0 394 
Sim 49.07% 0 319 
Sim 11.9% 0 3290 
Sim 35.71% 0 209 
Sim -54.15% 0 254 
Sim -3.34% 0 1014 
Sim 6.55% 0 244 
Sim 0% 0 954 
Sim 0% 0 1244 
Sim 0% 0 1149 
Sim 0% 0 304 
Sim 1.79% 0 284 
Sim 107.04% 0 294 
Sim 96.48% 0 279 
Sim 107.04% 0 294 
Sim 124.81% 0 299 
Sim 133.59% 0 299 
Sim 136.69% 0 329 
Sim 12.64% 0 196 
Sim -2.8% 1 903 
Sim 47.97% 1 438 
Sim 30% 1 143 
Sim -27.22% 0 254 
Sim 97.95% 0 289 
Sim 72.64% 0 183 
Sim 69.52% 1 1068 
Sim 0% 0 1184 
Sim 1.64% 0 619 
Sim 45.23% 0 289 
Sim 0% 0 289 
Sim 93.33% 1 261 
Sim -2.39% 0 204 
Sim 14.87% 0 224 
Sim 14.55% 0 189 
Sim 9.13% 0 239 
Sim 14.67% 0 172 
Sim 3.72% 0 279 
Sim 15.98% 0 254 
Sim 14.84% 0 178 
Sim -12.11% 0 254 
Sim 2.51% 0 204 
Sim 72.78% 1 1676 
Sim 28.72% 1 251 
Sim 7.27% 1 310 
Sim 6.78% 1 394 
Sim 69.65% 1 626 
Sim 69.64% 1 285 
Sim 63.12% 0 659 
Sim 46.72% 0 1209 
Sim -2.28% 0 429 
Sim 5.19% 0 304 
Sim 15.42% 0 449 
Sim 4.93% 0 319 
Sim -2.14% 0 229 
Sim 2.33% 1 132 
Sim 69.77% 1 219 
Sim 12.54% 1 359 
Sim 38.83% 0 429 
Sim -2.12% 0 185 
Sim 42.67% 0 214 
Sim -1.88% 0 784 
Sim 78.1% 0 244 
Sim -3.62% 0 399 
Sim -12.35% 0 994 
Sim 18.47% 0 994 
Sim -34.48% 1 190 
Sim 123.53% 1 304 
Sim -2.79% 0 349 
Sim 10.82% 1 543 
Sim 15.08% 0 229 
Sim 18.47% 0 449 
Sim 11.84% 0 614 
Sim 1.03% 0 984 
Sim 40.46% 0 184 
Sim -50.8% 0 184 
Sim -50.8% 0 184 
Sim 76.77% 1 274 
Sim -28.86% 1 106 
Sim -15.67% 1 113 
Sim -20.86% 1 110 
Sim -26.12% 1 99 
Sim 83.84% 1 182 
Sim 83.84% 1 182 
Sim 69.7% 1 168 
Sim -27.01% 1 127 
Sim -28.35% 1 139 
Sim 100.92% 1 872 
Sim 18.35% 0 1419 
Sim 17.86% 0 1419 
Sim -29.06% 0 879 
Sim 20.97% 0 1644 
Sim 7.42% 0 1809 
Sim 2.5% 0 1639 
Sim 84.67% 1 1771 
Sim 39.18% 0 444 
Sim 8.42% 0 644 
Sim -66.26% 0 138 
Sim -14.83% 1 1855 
Sim 267.68% 1 364 
Sim 155.21% 1 245 
Sim -17.91% 0 110 
Sim -3.7% 1 26 
Sim 30.09% 0 147 
Sim 7.87% 0 274 
Sim -35.07% 1 87 
Sim 52.53% 1 151 
Sim 101.82% 1 1554 
Sim 0.63% 0 804 
Sim 17.9% 0 191 
Sim 12.93% 0 1659 
Sim 3.85% 0 674 
Sim -24.67% 0 519 
Sim -45.32% 0 374 
Sim -44.12% 0 209 
Sim -3.75% 1 1154 
Sim -23.47% 1 864 
Sim 56.78% 1 1527 
Sim 69.63% 1 458 
Sim -3.68% 1 524 
Sim 18.22% 0 519 
Sim 36.91% 0 204 
Sim 46.15% 0 133 
Sim -1.98% 0 494 
Sim 62.18% 1 193 
Sim 47.08% 1 3221 
Sim 34.46% 0 199 
Sim 74.52% 0 274 
Sim 0.95% 0 529 
Sim 23.97% 0 724 
Sim 91.02% 1 638 
Sim 68.94% 1 397 
Sim 54.47% 1 363 
Sim 78.71% 1 638 
Sim 14.56% 0 354 
Sim 36.59% 0 504 
Sim -20.17% 1 380 
Sim 442.86% 6 190 
Sim 65.14% 1 180 
Sim 15.5% 1 149 
Sim 14.81% 0 504 
Sim -30.52% 0 239 
Sim -33.78% 1 198 
Sim 0% 0 3290 
Sim 6.79% 0 629 
Sim 7.74% 0 1044 
Sim 96.25% 0 314 
Sim -22.27% 0 178 
Sim 10.04% 0 2740 
Sim 387.5% 1 507 
Sim 27.6% 1 356 
Sim -14.2% 1 278 
Sim 14.74% 0 1129 
Sim -27.57% 0 289 
Sim -15.44% 0 794 
Sim -81.44% 0 49 
Sim -23.53% 0 91 
Sim 148.28% 1 72 
Sim 51.4% 0 324 
Sim -4.28% 1 425 
Sim 29.23% 0 619 
Sim 79.74% 0 834 
Sim 74.34% 1 197 
Sim 15.79% 0 88 
Sim 84.78% 1 170 
Sim -1.77% 0 111 
Sim 104.29% 1 143 
Sim -16.56% 1 126 
Sim 59.84% 0 195 
Sim 117.54% 1 248 
Sim 3.23% 0 959 
Sim -3.34% 0 289 
Sim 55.39% 1 923 
Sim 49.85% 1 989 
Sim 5.47% 1 289 
Sim -22.81% 1 88 
Sim 71.84% 1 177 
Sim -54.56% 0 379 
Sim 31.88% 0 724 
Sim -29.46% 0 419 
Sim 37.82% 0 984 
Sim 0% 0 429 
Sim -0.85% 0 584 
Sim 10.79% 0 719 
Sim -2.18% 0 674 
Sim 49.07% 0 319 
Sim 85.44% 0 191 
Sim 26.03% 0 184 
Sim 52.11% 0 289 
Sim 57.83% 1 393 
Sim 102.73% 1 1338 
Sim 36.67% 0 559 
Sim 6.22% 0 769 
Sim 72.61% 1 542 
Sim 70.6% 1 679 
Sim 29.23% 0 168 
Sim 14.87% 0 734 
Sim 100.47% 0 429 
Sim 175.44% 0 314 
Sim 0% 0 299 
Sim 94.63% 1 290 
Sim 3.57% 1 145 
Sim -32.17% 1 213 
Sim -20.83% 0 399 
Sim 62.58% 1 504 
Sim 361.11% 1 166 
Sim -3.53% 1 383 
Sim 34.07% 1 244 
Sim 0% 1 390 
Sim 74.78% 1 201 
Sim 69.91% 1 576 
Sim 47.68% 1 796 
Sim 1.67% 0 609 
Sim 0% 0 244 
Sim 105.22% 1 275 
Sim 55.33% 1 699 
Sim 66.47% 1 1147 
Sim 6.85% 0 234 
Sim 15.38% 1 75 
Sim 28.17% 1 646 
Sim 0% 0 489 
Sim 63.32% 0 374 
Sim 42.86% 1 270 
Sim 23.92% 1 259 
Sim 102.5% 1 162 
Sim 33.04% 0 604 
Sim 9.85% 0 669 
Sim 50.28% 0 1614 
Sim 50.25% 0 2990 
Sim 66.42% 0 1804 
Sim 111.96% 0 195 
Sim 38.66% 0 1094 
Sim 0% 0 489 
Sim 52.19% 1 417 
Sim 16.7% 1 1195 
Sim -26.02% 1 1990 
Sim 106.25% 1 363 
Sim 0% 0 379 
Sim 43.56% 0 379 
Sim -50.47% 0 319 
Sim 120.86% 0 1334 
Sim 32.08% 0 844 
Sim 4.24% 0 614 
Sim 7.35% 0 949 
Sim 25.99% 0 824 
Sim 2.71% 1 379 
Sim -15.54% 1 299 
Sim 28.12% 1 524 
Sim 96.65% 0 529 
Sim 113.93% 0 1474 
Sim 108.41% 1 644 
Sim 8.35% 0 584 
Sim 26.12% 0 869 
Sim 17.01% 0 3440 
Sim 31.06% 0 654 
Sim -5.57% 0 509 
Sim 20.63% 0 614 
Sim 29.55% 0 1074 
Sim 48.64% 0 764 
Sim 43.08% 1 1086 
Sim -41.82% 1 96 
Sim 62.33% 1 1224 
Sim 15.98% 0 2540 
Sim 5.27% 0 1899 
Sim 48.93% 0 974 
Sim 33.73% 1 226 
Sim -16.92% 1 324 
Sim 25% 0 105 
Sim 69.82% 1 287 
Sim 68.64% 1 285 
Sim 3.33% 1 31 
Sim 205.26% 1 58 
Sim -3.16% 0 459 
Sim 5.23% 0 181 
Sim 6.35% 0 419 
Sim 45.66% 0 319 
Sim 8.36% 0 324 
Sim 6.53% 0 734 
Sim -2.95% 0 329 
Sim 11% 0 454 
Sim -26.87% 0 449 
Sim -19.15% 1 38 
Sim -17.92% 0 2290 
Sim -8.37% 0 2190 
Sim 151.32% 1 764 
Sim 12.59% 0 939 
Sim 27.05% 0 634 
Sim 13.84% 1 255 
Sim 14.46% 0 285 
Sim 22.11% 1 116 
Sim 98.73% 1 157 
Sim 39.02% 1 114 
Sim -15.28% 1 122 
Sim -26.39% 1 106 
Sim -11.11% 1 160 
Sim 54.55% 1 323 
Sim 71.05% 1 195 
Sim 6.54% 1 228 
Sim 53.03% 1 1668 
Sim 53.15% 0 219 
Sim 42.15% 0 172 
Sim 13.47% 0 379 
Sim 33.33% 0 96 
Sim 7.01% 0 229 
Sim 5.46% 0 579 
Sim 16.76% 0 209 
Sim 75.73% 1 181 
Sim 0% 0 204 
Sim 51.61% 1 141 
Sim 113.99% 1 306 
Sim 62.35% 1 414 
Sim 44.94% 0 774 
Sim -16.99% 0 684 
Sim -17.84% 1 221 
Sim 2.15% 1 807 
Sim 0.51% 1 995 
Sim 2.15% 1 807 
Sim 5.35% 1 1043 
Sim -4.14% 1 278 
Sim 5.13% 1 410 
Sim 320.18% 0 479 
Sim 4.71% 0 178 
Sim 55.32% 0 73 
Sim 144.02% 0 449 
Sim 121.62% 0 574 
Sim 99.2% 1 249 
Sim 0% 0 819 
Sim -19.04% 0 1084 
Sim 37.33% 0 699 
Sim 23.68% 1 141 
Sim 69.23% 1 66 
Sim 69.05% 1 142 
Sim 72.63% 1 309 
Sim -61.32% 1 164 
Sim -17.24% 1 72 
Sim -4.26% 1 45 
Sim 140.78% 1 248 
Sim 6.75% 0 949 
Sim -22.66% 0 529 
Sim 49.18% 0 3640 
Sim 208.64% 1 250 
Sim 137.41% 1 330