+/-.

5bites PUT50-003A .5e 0,3 UTP

  : 1267719
:
45 

 

: Sim

.

+

( )+/-
Sim 33.49% 2790 
Sim -27.15% 1154 
Sim 30.88% 1314 
Sim 7.32% 44 
Sim 54.15% 854 
Sim 60% 40 
Sim 42.86% 40 
Sim -18.37% 1044 
Sim -31.7% 1034 
Sim 12.22% 4590