+/-.

5bites PUT50-020A .5e 2,0 UTP

  : 1305274
:
48 

 

: Sim

+

( )+/-
Sim -36.23% 44 
Sim -27.46% 1149 
Sim 30.38% 1309 
Sim 53.25% 849 
Sim 25.58% 54 
Sim 46.51% 63 
Sim 32.04% 136 
Sim 4.37% 239 
Sim -32.03% 1029 
Sim -14.54% 5290