+/-.

- () LS LTx 32,5 - () LS LTx 32,5 ( 100 )

  : 2204897
:
7690 

 

: Sim

+

( )+/-
+ 
Sim -4.96% 4790 
+ 
Sim -8.24% 3340 
+ 
Sim 19.54% 9790 
+ 
Sim 41.05% 8590 
+ 
Sim 22% 11090 
+ 
Sim 6.46% 9890 
+ 
Sim 21.35% 7390 
+ 
Sim 28.06% 6390 
+ 
Sim -28.52% 5640 
+ 
Sim 21% 7490