+/-.

100 ()-LS 3x2,5 (N, PE) ( )

  : 1316505
:
9090 

 

: Sim

+

( )+/-
Sim 52.39% 6690 
Sim -6.76% 4140 
Sim 50.13% 5990 
Sim 16.87% 10390 
Sim 41.05% 8590 
Sim 47.62% 5890 
Sim 92.18% 9590 
Sim 28.06% 6390 
Sim 58.17% 6390 
Sim 42.32% 6390