+/-.

100 -()-LS 3x2,5 (N, PE) ( )

  : 1260303
:
9090 

 

: Sim

+

( )+/-
Sim 37.94% 9090 
Sim 61.02% 4090 
Sim 50.74% 6090 
Sim 52.39% 6690 
Sim 92.18% 9590 
Sim 16.87% 10390 
Sim 28.06% 6390 
Sim 21.35% 7390 
Sim 20.9% 10990 
Sim 41.27% 5990