+/-.

Aerocool ECO-500W ATX 500W (24+4+6)

  : 725773
:
2290 

 

: Sim

+

( )+/-
Sim -5.28% 1885 
Sim 32.29% 4154 
Sim 17.59% 2340 
Sim 37.83% 4190 
Sim 42.06% 3040 
Sim 6.27% 3390 
Sim 6.18% 1427 
Sim 65.06% 4440 
Sim 20.51% 1234 
Sim 5.65% 3740