+/-.

- Agestar 3UBT2 SATA HDD 1

  : 836087
:
2490 

 

: Sim

+

( )+/-
Sim -39.01% 774 
Sim 52.21% 1239 
Sim 75.74% 949 
Sim 30.6% 1259 
Sim 2.54% 1009 
Sim -33.36% 749 
Sim 15.57% 3340 
Sim 21.2% 829 
Sim 36.35% 769 
Sim 2.08% 1474