+/-.

GF GTX 1050 Palit NE5105T018G1-1070F GDDR5 4 128-bit PCI-E PA-GTX1050Ti StormX 4G nVidia GeForce GTX 1050TI 1290/7000 DVIx1/H

  : 601970
:
14790 

 

: Sim

+

( )+/-
Sim 27.45% 16810 
-17.98% 12320 
-17.5% 12490 
4.16% 11760 
Sim -70.69% 23390 
Sim -2.68% 47290 
-13.52% 17330 
Sim -2.82% 48290 
Sim 1.77% 63190 
Sim 9.45% 1679