+/-.

500W ATX ExeGate <-XP500> 500W (24+4+6) NEW!!!

(219464)
: 533987
:
1526 

 

: Sim

.

+

( )+/-
Sim 5.38% 1469 
Sim 24.44% 1604 
Sim 6.27% 3390 
Sim 16.48% 4240 
Sim 4.59% 1594 
Sim -10.97% 2840 
Sim 5.81% 3640 
0% 2820 
-6.33% 2960 
5% 1260