+/-.

Socket 478 Intel Celeron 1700 GPU

  : 10386
:
3783 

 

: Sim

.

+

( )+/-
Sim -28.5% 3282 
Sim -25.46% 45090 
Sim 4.36% 38290 
Sim 1.02% 39490 
Sim -9.91% 28190 
Sim -11.63% 18990 
Sim -9.77% 42490 
Sim -1.15% 60090 
Sim -67.16% 15890 
Sim 5.97% 44390