+/-.

CPU AMD A4-6320 (AD6320O) 3.8 GHz/2core/SVGA Radeon HD 8370D/ 1 Mb/65W/5 GT/s Socket FM2

  : 182787
:
2210 

 

:

+

( )+/-
Sim 8.24% 18715 
Sim 15.89% 445 
Sim 2.51% 2040 
Sim 38.69% 1441 
Sim 56.76% 5173