+/-.

Orient ( 2.5" SATA , USB2.0)

(2506 U2)
: 99797
:
850 

 

:

+

( )+/-
Sim 48.28% 688 
Sim -2.51% 389 
Sim 84.78% 170 
Sim -22.66% 529 
Sim 22.68% 649 
Sim 45.38% 2390 
Sim 32.22% 554 
Sim 16.18% 79 
Sim 27.05% 634 
2.33% 880