+/-.

5bites (3, 120x120x25mm, 25, 1200 /) -

(F12025S-3)
: 170222
:
220 

 

:

+

( )+/-
Sim 133.33% 140 
Sim 19.35% 475 
Sim 68.83% 910 
Sim 66.54% 1289 
Sim 82.89% 620 
Sim 121.64% 1219 
Sim 3.58% 289 
Sim -32.95% 234 
Sim -2.14% 2290 
Sim 60.4% 239