+/-.

Defender - SVGA card (15M -15M) 1.8 -

(87410)
: 155225
:
250 

 

:

+

( )+/-
Sim 32.75% 304 
Sim 21.83% 279 
Sim 60.07% 461 
Sim 46.15% 114 
Sim 95.73% 321 
Sim -4.8% 119 
Sim 44.86% 155 
Sim 50% 135 
Sim 100% 758 
Sim 122.42% 754