+/-.

UTP 4 .5e < 305> Super -

(S4AS)
: 110014
:
1790 

 

:

+

( )+/-
Sim 5.84% 14490 
Sim -43.16% 6190 
Sim -22.15% 9490 
Sim 189.55% 8510 
Sim -39.58% 3740 
Sim -14.77% 4040 
Sim -18.12% 3840 
Sim 7.15% 7490 
Sim 5.13% 4142 
Sim 80.82% 8390