+/-.

Microsoft Windows 7 Home Basic 64-bit .(OEM) -

(F2C-00886/00203/01531)
: 89689
:
6630 

 

:

+

( )+/-
Sim 86.48% 17697 
0% 13900 
-1.97% 14900 
Sim -18.63% 6990 
Sim 1.57% 19390 
Sim 9.95% 20990 
0% 6200 
Sim 60.11% 8790 
Sim -3.15% 21490 
16.02% 9920