+/-.

Microsoft Windows 7 Home Basic 32-bit .(OEM) -

(F2C-00884/00201/01530)
: 89688
:
5760 

 

:

+

( )+/-
Sim 60.11% 8790 
0% 13900 
-1.97% 14900 
Sim 86.48% 17697 
Sim 90.6% 669 
0% 6200 
16.02% 9920 
-2.27% 17200 
56.25% 10000 
18.65% 89640