+/-.

Microsoft Windows 8.1 SL 64-bit .(OEM)

(4HR-00205)
: 173606
:
6250 

 

:

+

( )+/-
Sim 86.48% 17697 
0% 9200 
-1.97% 14900 
Sim -18.63% 6990 
Sim 1.57% 19390 
Sim 9.95% 20990 
Sim 60.11% 8790 
56.25% 10000 
18.65% 89640 
22.09% 7142