+/-.

VCOM - USB A->2xPS/2 ( PS/2 USB )

  : 120459
:
230 

 

:

+

( )+/-
Sim -25.9% 103 
Sim 38.83% 429 
Sim 22.68% 649 
Sim 27.78% 644 
Sim -38.35% 2090 
Sim 86.46% 3140 
Sim 15.15% 3040 
Sim 4.31% 1814 
Sim 26.47% 688 
Sim 241.41% 338