+/-.

Espada HDD 2.5" 3.5"

(H322)
: 118560
:
230 

 

:

+

( )+/-
Sim 38.36% 303 
Sim 66.18% 2142 
Sim 17.3% 3390 
Sim -55.38% 754 
Sim 27.6% 356 
Sim -14.2% 278 
Sim 32.22% 554 
Sim 18.59% 3190 
Sim 13.07% 1254 
Sim 14.48% 514