+/-.

Orient HDMI 19F

(C496> HDMI 19F -)
: 99496
:
150 

 

:

+

( )+/-
Sim 100.43% 1401 
Sim -20.6% 158 
Sim 22.92% 429 
Sim -25.7% 159 
Sim -12.88% 230 
Sim 52.63% 319 
Sim 6.75% 949 
Sim -19.23% 609 
Sim 13.96% 449 
Sim 12.53% 494