+/-.

Patch Cord UTP .5e 2,

  : 741
:
100 

 

:

+

( )+/-
Sim -34.41% 1039 
Sim 0% 63 
Sim -1.08% 92 
Sim -18.99% 3840 
Sim -20.26% 3740 
Sim 4.29% 7290 
Sim -5.43% 3726 
Sim 74.35% 8090 
Sim 27.88% 3440 
Sim -25.1% 1089