+/-.

FSP 350W ATX (24+4)

(ATX-350PNR-I)
: 204239
:
1520 

 

:

+

( )+/-
Sim 43.17% 1990 
Sim 26.76% 829 
Sim 55.42% 1234 
Sim 29.74% 1588 
Sim 47.62% 3528 
4.24% 1720 
Sim 19.01% 939 
Sim 11.64% 959 
Sim 21.96% 944 
Sim -5.76% 2440