+/-.

FSP 600W ATX (24+2x4+2x6/8)

(ATX-600PNR)
: 106362
:
3760 

 

:

+

( )+/-
Sim 40.96% 4990 
13.65% 2830 
Sim 43.17% 1990 
4.24% 1720 
Sim 47.62% 3528 
Sim 2.64% 3890 
Sim -5.76% 2440 
Sim -4.68% 5090 
Sim 105.42% 5115 
Sim 36.27% 2540