+/-.

UTP 4 .5e < 305> Super

(S4A)
: 99218
:
1990 

 

:

+

( )+/-
Sim 14.61% 15690 
Sim -44.08% 6090 
Sim -22.97% 9390 
Sim 180.03% 8230 
Sim -40.39% 3690 
Sim -41.38% 9490 
Sim -18.99% 3840 
Sim -20.26% 3740 
Sim 4.29% 7290 
Sim -5.43% 3726