+/-.

Lightning to USB

  : 209936
:
340 

 

:

+

( )+/-
Sim -10.44% 1029 
Sim -5.89% 879 
Sim -3.45% 979 
Sim -5.63% 1174 
Sim -12.05% 839 
Sim -42.67% 86 
Sim 0% 1104 
Sim -27.26% 1174 
Sim -41.15% 123 
Sim -29.68% 154