+/-.

FSP Q-Dion 400W ATX (24+4)

(QD400 80+)
: 180900
:
1760 

 

:

+

( )+/-
Sim -5.76% 2440 
Sim 43.17% 1990 
Sim 35.91% 1949 
Sim 9.53% 1839 
13.65% 2830 
Sim 22.61% 2440 
Sim 30.92% 1884 
4.24% 1720 
Sim 47.62% 3528 
Sim 16.52% 959