+/-.

Sim 
 

+/-.
813
Sim -22.56% 0 26090 
Sim 7.48% 0 30190 
Sim -8.43% 0 17390 
Sim -19.25% 0 29790 
Sim -17.26% 0 25890 
Sim -18.33% 0 36990 
Sim -6.67% 0 47590 
Sim -7.25% 0 30690 
Sim -31.99% 0 9990 
Sim -26.04% 0 24990 
Sim -11.12% 0 23990 
Sim -18.39% 0 18190 
Sim 15.89% 0 4740 
Sim -0.42% 0 23490 
Sim -23.17% 0 19890 
Sim -10.39% 0 20690 
Sim 0% 0 22490 
Sim 16.19% 0 20090 
Sim -25.47% 0 1744 
Sim -25.05% 0 1604 
Sim 15.58% 0 1669 
Sim 24.86% 1 2240 
Sim -60.42% 0 1599 
Sim -59.01% 0 1554 
Sim -26.95% 0 1819 
Sim 12.15% 0 1569 
Sim 39.8% 1 1809 
Sim 1.89% 0 2690 
Sim 4.97% 1 1794 
Sim -17.92% 0 2290 
Sim -17.92% 0 2290 
Sim 26.97% 0 1954 
Sim -45.87% 0 1889 
Sim -27.68% 0 2090 
Sim -19.5% 0 2890 
Sim 11.51% 1 1744 
Sim -3.54% 1 1499 
Sim -10.15% 1 1584 
Sim 14.19% 0 1609 
Sim 45.61% 1 2190 
Sim 13.18% 0 1589 
Sim -44.38% 0 1969 
Sim -49.44% 1 1669 
Sim -19.71% 0 2840 
Sim 1.89% 0 2690 
Sim -1.22% 0 4040 
Sim -59.94% 0 1899 
Sim -19.04% 0 3190 
Sim -39.98% 0 1554 
Sim 14.61% 0 1569 
Sim -41.51% 0 1719 
Sim -36.46% 0 1614 
Sim -53.45% 0 1694 
Sim -52.45% 0 2040 
Sim -35.48% 0 1929 
Sim -13.15% 0 25090 
Sim -4.27% 0 20190 
Sim 11.85% 0 16990 
Sim -4.44% 0 23690 
Sim -16.98% 0 2690 
Sim -19.69% 0 2040 
Sim 36.64% 0 1734 
Sim -28.83% 0 1879 
Sim -5.24% 0 1629 
Sim -14.08% 0 2440 
Sim -1.86% 0 2640 
Sim 23.57% 0 1704 
Sim -2.34% 0 2090 
Sim -2.44% 0 3990 
Sim -8.86% 0 1594 
Sim -4.46% 0 2140 
Sim -0.61% 0 1629 
Sim 2.79% 0 1844 
Sim -13.51% 0 2240 
Sim 20.09% 0 2690 
Sim -9.62% 0 1889 
Sim -33.1% 0 1599 
Sim 16.31% 0 1569 
Sim 6.83% 0 4690 
Sim -21.65% 0 1990 
Sim -11.46% 0 3090 
Sim -1.41% 0 3490 
Sim 2.7% 0 1904 
Sim -44.57% 0 1990 
Sim 17.81% 0 1819 
Sim -9.71% 0 34390 
Sim -1.31% 0 30090 
Sim -4.63% 0 30890 
Sim -9.04% 0 30190 
Sim 8.74% 0 36090 
Sim -3.9% 0 22190 
Sim 12.25% 0 21990 
Sim -20.44% 0 11290 
Sim -8.34% 0 10990 
Sim 1.21% 0 4190 
Sim -4.85% 0 3940 
Sim 0% 0 4140 
Sim 0% 0 4190 
Sim 0% 0 4190 
Sim -3.67% 0 3940 
Sim 3.46% 0 4490 
Sim 1.14% 0 4440 
Sim -5.39% 0 4390 
Sim 1.09% 0 4540 
Sim 5.81% 0 3640 
Sim 0% 0 4090 
Sim -2.36% 0 4140 
Sim -5.56% 0 11890 
Sim -5.94% 0 11090 
Sim -13.83% 0 10590 
Sim -3.51% 0 10990 
Sim -2.57% 0 11390 
Sim 9.21% 0 9490 
Sim -27.99% 0 10290 
Sim -28.81% 0 9390 
Sim -2.81% 0 10390 
Sim -24.45% 0 9890 
Sim -30.02% 0 9790 
Sim -2.63% 0 11090 
Sim -37.88% 0 22790 
Sim -0.55% 0 18090 
Sim -7.01% 0 9290 
Sim 4.77% 0 6590 
Sim -17.76% 0 13890 
Sim -25.15% 0 13390 
Sim -23.35% 0 11490 
Sim 12.84% 0 6590 
Sim -12.85% 0 3390 
Sim -50.52% 0 24390 
Sim -40.14% 0 10890 
Sim -7.7% 0 9590 
Sim -9.62% 0 150390 
Sim 0% 1 8970 
Sim -21.96% 0 15990 
Sim -10.75% 0 10790 
Sim -4.41% 0 36890 
Sim 0% 0 8590 
Sim -10.92% 0 9790 
Sim 8.84% 0 19690 
Sim 21.52% 0 12990 
Sim -13.23% 0 15090 
Sim -54.69% 0 13090 
Sim -10.11% 0 16890 
Sim -7.83% 0 10590 
Sim -24.76% 0 22790 
Sim -7.38% 0 8790 
Sim -6.73% 0 11090 
Sim -2.94% 0 13190 
Sim -9.94% 0 12690 
Sim -4.68% 0 22390 
Sim -0.83% 0 23990 
Sim 19.92% 0 26490 
Sim -12.2% 1 3240 
Sim -11.93% 0 3690 
Sim 29.19% 0 5090 
Sim 11.9% 0 6590 
Sim 21.08% 0 9190 
Sim 26.78% 1 8990 
Sim 7.82% 0 13790 
Sim 12.51% 0 15290 
Sim 7.71% 0 4890 
Sim -5.83% 0 4040 
Sim 2.23% 0 4590 
Sim 6.68% 0 3990 
Sim 9% 0 4240 
Sim 13.02% 0 4340 
Sim 1.19% 0 4240 
Sim 3.81% 0 10890 
Sim 0% 0 4190 
Sim -4.56% 0 4190 
Sim -3.42% 0 4240 
Sim -5.63% 0 3790 
Sim -12.84% 0 16290 
Sim 11.25% 0 9890 
Sim 0% 0 12090 
Sim 0% 0 4890 
Sim 10.44% 0 5290 
Sim 16.68% 0 5240 
Sim 25.4% 0 4690 
Sim 18.12% 0 4890 
Sim 20.05% 0 4490 
Sim -2.46% 0 11890 
Sim -4.04% 0 9490 
Sim 0% 0 8490 
Sim -6.01% 0 9390 
Sim 8.27% 0 3940 
Sim 1.19% 0 4240 
Sim -2.39% 0 4090 
Sim 0% 0 4740 
Sim -4.01% 0 4790 
Sim 13.61% 0 3340 
Sim 13.68% 0 3740 
Sim 5.73% 0 3690 
Sim 8.47% 0 3840 
Sim 9.26% 0 6490 
Sim 15.55% 0 32690 
Sim -1.05% 0 9390 
Sim 9.87% 0 33390 
Sim -2.04% 0 9590 
Sim -4.22% 0 4540 
Sim 9.43% 0 4640 
Sim -13.47% 0 4490 
Sim 9.43% 0 4640 
Sim 10.48% 0 9490 
Sim -1.71% 0 5740 
Sim 13.5% 0 4490 
Sim -1.76% 0 11190 
Sim 2.6% 0 3940 
Sim 7.52% 0 4290 
Sim 7.61% 0 4240 
Sim 4.89% 0 4290 
Sim 3.18% 0 6490 
Sim -0.91% 0 5440 
Sim -8.36% 1 3290 
Sim 31.42% 0 6290 
Sim 0% 0 20790 
Sim 12.72% 0 7090 
Sim -6.69% 0 27890 
Sim 7.33% 1 4390 
Sim -23.05% 0 4340 
Sim 9.36% 0 4090 
Sim 28.44% 0 4290 
Sim -7.88% 0 4090 
Sim -4.66% 0 4090 
Sim -3.61% 0 10690 
Sim -60.95% 0 9290 
Sim -55.1% 0 9290 
Sim 9.01% 0 10890 
Sim -2.41% 0 8090 
Sim -20.82% 0 17490 
Sim 18.13% 0 60590 
Sim -59.28% 0 5290 
Sim 4.37% 1 2390 
Sim 14.64% 0 2740 
Sim -16.47% 0 2790 
Sim -12.11% 1 2540 
Sim 20.45% 0 3240 
Sim -37.44% 0 2840 
Sim 16.42% 0 3190 
Sim -48.58% 0 2540 
Sim -48.16% 1 2690 
Sim -22.92% 0 2690 
Sim 6.15% 0 2590 
Sim 1.93% 0 2640 
Sim -15.3% 0 13290 
Sim 8.73% 0 2490 
Sim 29% 0 26690 
Sim 35.58% 0 32390 
Sim -25.95% 0 7990 
Sim -20.51% 0 9690 
Sim -22.14% 0 8090 
Sim -51.88% 0 2690 
Sim -14.65% 0 6990 
Sim -16.34% 1 3840 
Sim -25.86% 0 3440 
Sim -37.04% 0 3740 
Sim -5.68% 1 2490 
Sim 29% 1 2540 
Sim -1.97% 0 2490 
Sim -46.17% 0 2740 
Sim 12.82% 1 2640 
Sim -5.1% 0 2790 
Sim -5.02% 0 2840 
Sim 14.57% 0 6290 
Sim 27.48% 0 7190 
Sim -15.87% 0 6890 
Sim -58.78% 0 2840 
Sim -4.62% 0 6190 
Sim 13.1% 0 2590 
Sim -19.5% 0 2890 
Sim 36.14% 0 3390 
Sim -44.18% 0 2590 
Sim -29.25% 0 2540 
Sim -1.93% 0 2540 
Sim -10.17% 0 3090 
Sim -51.04% 0 2590 
Sim -49.63% 0 2740 
Sim -54.85% 1 2840 
Sim -44.75% 0 2840 
Sim -6.78% 0 3440 
Sim -32.02% 0 4140 
Sim -25.61% 0 3340 
Sim -23.92% 0 3340 
Sim -34.32% 1 3540 
Sim -6.32% 0 5190 
Sim -23.58% 0 3890 
Sim 11.3% 0 3940 
Sim -13.71% 0 4090 
Sim -24.18% 0 4390 
Sim -31.09% 0 3990 
Sim -27.65% 1 4840 
Sim 0% 0 7490 
Sim -44.43% 0 3440 
Sim 1.45% 0 3490 
Sim -18.88% 0 4940 
Sim -52.7% 0 3590 
Sim -54.02% 0 3490 
Sim -2.25% 0 4340 
Sim -0.97% 0 5090 
Sim 1.47% 1 3440 
Sim -19.43% 0 3940 
Sim -17.56% 0 3990 
Sim -12.53% 0 3840 
Sim -17.08% 0 3640 
Sim 0% 0 4440 
Sim 17.05% 0 3090 
Sim 3.04% 0 3390 
Sim -46.85% 0 3290 
Sim -15.89% 0 3440 
Sim -19.4% 0 3740 
Sim -4.77% 0 3990 
Sim -16.87% 0 4190 
Sim 16.36% 0 2490 
Sim -5.94% 0 5540 
Sim 10.04% 0 2740 
Sim 9.12% 1 2990 
Sim 1.54% 0 3290 
Sim -3.23% 0 4490 
Sim -7.95% 1 5790 
Sim -21.46% 0 4940 
Sim -44.5% 0 4490 
Sim -3.3% 1 3190 
Sim -2.79% 0 3490 
Sim -1.89% 0 2590 
Sim 1.89% 0 2690 
Sim -8.24% 0 3340 
Sim 15.23% 0 4540 
Sim -1.43% 0 3440 
Sim -47.66% 0 5490 
Sim -10.44% 0 4290 
Sim 17.09% 0 2740 
Sim 18.44% 0 2890 
Sim -25.03% 0 6590 
Sim -5.57% 0 5090 
Sim 4.78% 1 3290 
Sim 10.84% 0 4090 
Sim -1.64% 0 2990 
Sim 5.91% 0 2690 
Sim 15.28% 0 2640 
Sim -17.08% 0 3640 
Sim -6.17% 0 3040 
Sim 23.92% 1 8290 
Sim -9.22% 0 3940 
Sim 12.52% 0 8090 
Sim 23.72% 0 3390 
Sim -15.68% 0 6990 
Sim 7.3% 0 2940 
Sim -54.24% 0 3290 
Sim 25.1% 0 2990 
Sim 67.32% 0 35790 
Sim -5.43% 0 20890 
Sim 3.85% 0 21590 
Sim -5.14% 0 20290 
Sim -1.2% 0 24690 
Sim 9.93% 0 6090 
Sim -5.01% 0 5690 
Sim 0% 0 5940 
Sim 5.42% 0 5840 
Sim -7.06% 0 5940 
Sim -4.48% 0 6390 
Sim -10.31% 0 6090 
Sim 19.83% 0 5740 
Sim -5.05% 0 5640 
Sim 0% 0 5740 
Sim -0.87% 0 22890 
Sim -19.18% 0 15590 
Sim -17.01% 0 16590 
Sim -22.4% 0 20090 
Sim -9.05% 0 19090 
Sim -5.97% 0 20490 
Sim -16.88% 0 19690 
Sim -18.54% 0 21090 
Sim -3.72% 0 54290 
Sim -26.32% 0 32190 
Sim 5.89% 0 17990 
Sim -4.35% 0 6590 
Sim -1.72% 0 17190 
Sim 9.2% 0 37990 
Sim -5.97% 0 25190 
Sim -37.63% 0 38290 
Sim 2.29% 0 17890 
Sim -7.06% 0 52690 
Sim 2.9% 0 31890 
Sim 0% 0 4740 
Sim -1.05% 0 4690 
Sim -10.97% 0 6490 
Sim 17.13% 0 8890 
Sim 14.3% 0 8790 
Sim 1.27% 0 23990 
Sim -20.26% 0 25190 
Sim -7.15% 1 6490 
Sim -7.39% 0 5640 
Sim 7.58% 0 6390 
Sim -2.59% 0 5640 
Sim -21.77% 0 5390 
Sim -3.48% 0 22190 
Sim 9.37% 0 6990 
Sim 3.05% 0 6790 
Sim -1.52% 0 6490 
Sim -14.69% 0 6390 
Sim 0% 0 6890 
Sim 2.78% 0 7390 
Sim 16.42% 0 7090 
Sim 1.49% 0 6790 
Sim 14.08% 0 7290 
Sim -4.77% 0 5990 
Sim 24.12% 0 6690 
Sim -2.9% 0 6690 
Sim -3.48% 0 5540 
Sim -2.55% 0 5740 
Sim -3.08% 0 6290 
Sim 4.11% 0 5040 
Sim 3.58% 0 5790 
Sim -6.68% 0 5590 
Sim -2.64% 0 5540 
Sim 23.11% 0 7990 
Sim -27.74% 0 5990 
Sim -17.36% 0 6190 
Sim -21.55% 0 6190 
Sim -27.94% 1 6190 
Sim 17.68% 0 6990 
Sim -3.15% 0 6190 
Sim 28.35% 0 23090 
Sim 0.92% 0 5490 
Sim 32.95% 0 10490 
Sim -1.25% 0 7890 
Sim -9.87% 0 61190 
Sim 26.8% 0 8990 
Sim 10.43% 0 10590 
Sim 9.21% 0 9490 
Sim 1.59% 0 6390 
Sim 5.63% 0 4690 
Sim -0.83% 1 5940 
Sim -12.71% 0 6190 
Sim -2.73% 0 5340 
Sim -6.57% 0 5690 
Sim -53.84% 0 20490 
Sim -10.27% 0 33190 
Sim -17.43% 0 46890 
Sim -2.38% 0 73690 
Sim -16.99% 0 60090 
Sim 13.52% 0 115890 
Sim -22.33% 0 59490 
Sim 9.04% 0 18090 
Sim -20.39% 0 21090 
Sim -25.16% 0 12790 
Sim 22.83% 0 13090 
Sim -11.71% 0 8290 
Sim 5.97% 0 14190 
Sim 6.25% 0 13590 
Sim 7.86% 0 15090 
Sim -5.64% 0 6690 
Sim -9.89% 0 6390 
Sim 5.38% 0 1764 
Sim 21% 0 7490 
Sim 6.26% 0 8490 
Sim 7.15% 0 7490 
Sim 5.07% 1 8290 
Sim 14.31% 0 5990 
Sim 4.55% 0 9190 
Sim -11.56% 0 6890 
Sim -4.88% 0 7790 
Sim -27.26% 0 26690 
Sim 7.65% 1 40790 
Sim 3.78% 0 10990 
Sim -1.56% 0 6290 
Sim -17.41% 0 9490 
Sim 32.45% 0 4490 
Sim 11.39% 0 4890 
Sim -18.04% 0 4540 
Sim -7.77% 0 5340 
Sim 19.79% 0 4540 
Sim -30.69% 0 4290 
Sim 0% 0 57490 
Sim 26.32% 0 5040 
Sim 3.34% 0 4640 
Sim -39.29% 0 13290 
Sim -8.84% 0 4640 
Sim -57.6% 0 4490 
Sim -14.51% 0 11190 
Sim -10.48% 0 7690 
Sim 3.1% 0 9990 
Sim 0% 0 8390 
Sim -25.96% 0 5990 
Sim 0% 0 6590 
Sim -2.25% 0 4340 
Sim 10.25% 0 4840 
Sim -7.01% 0 4640 
Sim 17.84% 0 15190 
Sim -65.49% 0 4690 
Sim -9% 0 8090 
Sim -4.48% 0 6390 
Sim -9.58% 0 5190 
Sim -46.52% 0 4540 
Sim -28.62% 0 4490 
Sim -2.18% 0 4490 
Sim -19.52% 0 4740 
Sim -5.56% 0 5940 
Sim -33.62% 0 4640 
Sim -6.57% 0 12790 
Sim -11.12% 0 8790 
Sim -4.17% 0 9190 
Sim 5.5% 0 9590 
Sim 12.54% 0 3140 
Sim -5% 0 11390 
Sim 1.5% 0 13490 
Sim 2.19% 0 37390 
Sim 41.69% 0 27190 
Sim -36.25% 0 8090 
Sim 0% 0 14090 
Sim -3.36% 0 37390 
Sim -5.75% 1 8190 
Sim 13.96% 0 14690 
Sim 6.9% 0 12390 
Sim 8.34% 0 11690 
Sim 13.23% 0 13690 
Sim 7.9% 0 12290 
Sim -18.28% 0 9390 
Sim -19.07% 0 8490 
Sim -19.62% 0 7790 
Sim -15.49% 0 8190 
Sim 14.49% 0 8690 
Sim -3.62% 0 7990 
Sim -10.12% 0 7990 
Sim 4.83% 0 8690 
Sim 10.31% 0 7490 
Sim -15.7% 0 8590 
Sim -3.23% 0 8990 
Sim -1.21% 0 8190 
Sim -1.04% 0 9490 
Sim -1.11% 0 8890 
Sim 23.1% 0 11190 
Sim 7.97% 0 12190 
Sim -26.83% 0 29190 
Sim 14.62% 0 10190 
Sim 15.23% 0 10590 
Sim 15.23% 0 10590 
Sim -4.83% 0 7890 
Sim 14.3% 0 12790 
Sim -0.79% 1 12590 
Sim 20.01% 0 42590 
Sim 5.76% 0 14690 
Sim 17.38% 0 16890 
Sim -6.43% 0 10190 
Sim -3.93% 0 9790 
Sim -4.45% 0 8590 
Sim -3.82% 0 5040 
Sim -7.39% 0 5640 
Sim -38.74% 0 5140 
Sim -37.69% 0 5290 
Sim -4.45% 0 8590 
Sim 15.97% 0 10890 
Sim -20.97% 0 5840 
Sim -20.3% 0 5890 
Sim 0% 0 5990 
Sim -17.62% 0 3040 
Sim -6.27% 0 2990 
Sim -31.8% 0 5790 
Sim -23.1% 0 8990 
Sim -12.88% 0 6090 
Sim -18.87% 0 9890 
Sim -54.4% 0 5240 
Sim -3.13% 0 6190 
Sim -2.99% 0 6490 
Sim 0.83% 0 12190 
Sim -1.24% 0 7990 
Sim 266.56% 1 21990 
Sim 15.15% 0 3040 
Sim 19.46% 0 3990 
Sim -14.1% 0 6090 
Sim -2.32% 0 3290 
Sim -32.11% 0 7190 
Sim 3.13% 0 3290 
Sim 1.43% 0 3540 
Sim -6.27% 0 2990 
Sim 5.38% 0 2940 
Sim 9.9% 0 4440 
Sim 4.56% 0 3440 
Sim -30.17% 0 3240 
Sim 23.51% 0 3940 
Sim -13.02% 0 3340 
Sim 7.16% 0 5990 
Sim -8.58% 0 6390 
Sim 5.09% 0 6190 
Sim -57.98% 0 5290 
Sim -7.26% 0 6390 
Sim -1.22% 0 8090 
Sim 3.71% 0 5590 
Sim -9.75% 0 3240 
Sim -29.34% 0 2890 
Sim -16.71% 0 2990 
Sim -22.92% 0 6390 
Sim -5.98% 0 6290 
Sim -24.7% 0 5640 
Sim 7.59% 0 7090 
Sim -5.01% 0 7590 
Sim -3.8% 0 7590 
Sim 20.98% 0 5190 
Sim -0.96% 0 5140 
Sim -47.24% 0 5640 
Sim 11.02% 0 5540 
Sim -26.91% 0 5840 
Sim -9.1% 0 5990 
Sim -28.12% 0 6390 
Sim -30.07% 0 12790 
Sim 47.26% 0 7790 
Sim -16.69% 0 6990 
Sim -19.2% 0 5890 
Sim -3.3% 0 8790 
Sim 0.95% 0 5290 
Sim -4.48% 0 6390 
Sim -5.2% 0 7290 
Sim 2.89% 0 5340 
Sim -21.67% 0 7590 
Sim -11.78% 0 5990 
Sim -37.64% 0 7290 
Sim 17.56% 1 5490 
Sim 0.85% 0 5940 
Sim -2.09% 0 4690 
Sim -7.39% 0 5640 
Sim 6.07% 0 6990 
Sim -13.99% 0 7990 
Sim -6.91% 0 5390 
Sim -15.93% 0 7390 
Sim -20.26% 0 6690 
Sim -30.97% 0 11590 
Sim -12.06% 0 7290 
Sim 1.96% 0 5190 
Sim 6.46% 0 6590 
Sim 14.64% 0 5090 
Sim -5.75% 0 5740 
Sim -5.23% 0 5440 
Sim -13.73% 0 5340 
Sim 18.4% 0 16090 
Sim -32.28% 0 5140 
Sim 23.76% 0 5990 
Sim -4.45% 0 12890 
Sim -3.75% 1 5140 
Sim -55.33% 0 5490 
Sim -11.55% 0 6890 
Sim -6.95% 0 13390 
Sim -12.41% 0 10590 
Sim 8.37% 0 2590 
Sim 15.68% 0 9590 
Sim -6.96% 0 17390 
Sim 11.39% 0 13690 
Sim 11.58% 0 13490 
Sim 2.54% 0 20190 
Sim 18.14% 0 21890 
Sim 13.14% 0 11190 
Sim 5.56% 0 11390 
Sim -21.58% 0 1199 
Sim -23.04% 1 2262 
Sim -15.13% 0 7290 
Sim 27.4% 0 2790 
Sim 18.83% 0 2840 
Sim 34.84% 0 3290 
Sim 86.76% 1 34290 
Sim -9.33% 0 31090 
Sim 5.48% 0 15390 
Sim -22.82% 0 177190 
Sim -13.87% 0 20490 
Sim -0.72% 0 41290 
Sim 12.08% 0 12990 
Sim 12.24% 0 15590 
Sim 16.29% 0 14990 
Sim -3.23% 0 14990 
Sim 10.57% 0 15690 
Sim 0.7% 0 14290 
Sim 7.62% 0 9890 
Sim 0% 0 10190 
Sim -2.59% 0 11290 
Sim -5.04% 0 13190 
Sim 7.9% 0 12290 
Sim -0.73% 0 13690 
Sim 7.47% 0 14390 
Sim 8.27% 0 13090 
Sim 16.68% 0 14690 
Sim -19.26% 0 15090 
Sim 9.85% 0 21190 
Sim -5.09% 0 16790 
Sim -1.35% 0 14590 
Sim -1.16% 0 16990 
Sim 3.4% 0 15190 
Sim -6.18% 0 15190 
Sim -9.59% 0 15090 
Sim -13.66% 0 167490 
Sim 17.64% 0 40690 
Sim -14.61% 0 122190 
Sim -10.4% 0 18090 
Sim 0% 0 46290 
Sim -4.2% 0 70790 
Sim -13.41% 0 56190 
Sim -3.64% 0 74190 
Sim -7.18% 0 142290 
Sim -9.5% 0 147590 
Sim -12.45% 0 21790 
Sim 10.72% 0 18590 
Sim 13.46% 0 19390 
Sim 21.28% 0 21090 
Sim 3.81% 0 19090 
Sim 2.78% 0 18490 
Sim -19.9% 0 14090 
Sim -5.39% 0 15790 
Sim 0.63% 0 15890 
Sim -2.07% 0 18890 
Sim 10.4% 0 16990 
Sim 16.68% 0 18890 
Sim -8.29% 0 17690 
Sim -5.15% 0 25790 
Sim -3.13% 0 21690 
Sim -4.7% 0 20290 
Sim 12.31% 0 20990 
Sim -7.36% 0 25190 
Sim 33.4% 0 72690 
Sim -6.87% 0 82690 
Sim 12.04% 0 24190 
Sim -1.96% 0 14990 
Sim -2.28% 0 8590 
Sim -19.83% 0 8490 
Sim -4.88% 0 7790 
Sim -17.2% 0 10590 
Sim -30.24% 0 20990 
Sim -6.67% 0 15390 
Sim -27.77% 0 63990 
Sim 27.82% 0 89590 
Sim -6.83% 0 42290 
Sim -34.67% 0 24690 
Sim -47.05% 0 8890 
Sim -4.38% 0 13090 
Sim -10.18% 0 15890 
Sim 0% 0 14690 
Sim -28.1% 0 10490 
Sim 15.3% 0 8290 
Sim -10.07% 0 25890 
Sim -18.91% 0 16290 
Sim -6.22% 0 21090 
Sim 5.5% 0 9590 
Sim -3.49% 0 8290 
Sim -2.44% 0 7990 
Sim -5.96% 0 7890 
Sim 6.07% 0 10490 
Sim 0% 0 9690 
Sim -24.34% 0 16790 
Sim 25.75% 0 17090 
Sim -54.77% 0 27990 
Sim -6.29% 0 86390 
Sim -19.86% 0 4640 
Sim -14.18% 0 10290 
Sim -56.24% 0 4590 
-4.36% 1 23490 
6.4% 1 9480 
-36.28% 1 3670 
4.57% 1 3890 
6.91% 1 3250 
3.18% 1 2920 
-2.95% 1 2960 
-5.16% 1 2940 
4.87% 0 5600 
-4.98% 2 3050 
-5.99% 3 2980 
45.33% 1 10260 
-7.08% 0 3020 
1.17% 1 5170 
0.46% 0 4340 
0.32% 1 6220 
-3.75% 0 30770 
-0.39% 1 5080 
1.89% 1 4860 
4.32% 0 6760 
16.21% 0 5090 
-10.49% 0 9560 
2.66% 0 10420 
-6.78% 1 5640 
-6.19% 0 7270 
0.11% 1 8710 
0% 0 8090 
-3.23% 0 8390 
-1.52% 0 13600 
-4.96% 1 10340 
-5.87% 1 9950 
2.28% 1 3140 
4.48% 0 15160 
0.88% 0 17170 
0.42% 0 16630 
1.83% 0 23930 
Sim -32.19% 0 4740 
0% 3 90 
20% 3 60 
-34.39% 0 11330 
-18.33% 0 8690 
1.96% 0 2080 
-44.99% 2 2470 
26.2% 0 2360 
3.19% 2 1940 
47.43% 1 2580 
-17.22% 0 16390 
-47.12% 3 3310 
-27.6% 3 3200 
-33.15% 1 3670 
-0.47% 1 6360 
9.07% 0 3850 
-8.36% 0 3510 
-6.12% 0 3680 
-21.29% 1 6580 
4.47% 0 3970 
27.66% 1 5400 
-31.48% 1 6030 
-7.54% 1 5520 
4.49% 0 6510 
-26.45% 1 10760 
-48.48% 2 170 
Sim -6.68% 0 3490