+/-.

Sim 
 

+/-.
858
Sim -4.62% 0 6190 
Sim 2.04% 0 19990 
Sim 13.88% 0 31990 
Sim 0% 0 36890 
Sim -1.28% 0 30890 
Sim 7.96% 0 55590 
Sim 1.57% 0 58390 
Sim -0.6% 0 115590 
Sim -7.09% 0 36690 
Sim -10.97% 0 40590 
Sim 0.28% 0 36290 
Sim -9.78% 0 36890 
Sim -19.74% 0 11790 
Sim -12.78% 0 27290 
Sim 34.82% 0 102990 
Sim -22.1% 0 12690 
Sim -22.71% 0 12590 
Sim -9.87% 0 20090 
Sim 33.01% 0 5440 
Sim 10.6% 0 26090 
Sim 20.89% 0 21990 
Sim -13.52% 0 22390 
Sim 3.08% 0 26790 
Sim -2.6% 0 22490 
Sim -18.63% 0 1904 
Sim -19.44% 0 1724 
Sim 13.71% 1 2040 
Sim -59.31% 0 1644 
Sim -56.37% 1 1654 
Sim -25.34% 0 1859 
Sim -23.27% 0 1949 
Sim -12.54% 0 1639 
Sim 23.95% 0 1734 
Sim 37.09% 1 1774 
Sim -10.75% 0 2490 
Sim -10.75% 0 2490 
Sim 29.3% 0 1990 
Sim -43.58% 0 1969 
Sim -22.49% 0 2240 
Sim -15.32% 0 3040 
Sim 1.93% 1 1584 
Sim -36.48% 0 1804 
Sim -9.65% 0 1779 
Sim -2.78% 1 1714 
Sim 16.68% 0 1644 
Sim 4.65% 0 1574 
Sim 33.12% 0 1869 
Sim -29.66% 0 2490 
Sim -48.53% 1 1699 
Sim -15.47% 0 2990 
Sim -48.9% 0 2090 
Sim 0% 0 3890 
Sim -2.44% 0 3990 
Sim -1.29% 0 3840 
Sim -58.02% 0 1990 
Sim 10.15% 0 4340 
Sim -24.52% 0 3390 
Sim -36.11% 0 1654 
Sim 23.01% 0 1684 
Sim -1.8% 0 1639 
Sim -35.9% 0 1884 
Sim -32.52% 0 1714 
Sim -45.31% 0 1990 
Sim -54.8% 0 1939 
Sim -30.1% 0 2090 
Sim -2.14% 0 27390 
Sim 2.35% 0 104490 
Sim 20.54% 0 107990 
Sim -1.7% 0 28890 
Sim 10.86% 0 19390 
Sim -8.44% 0 15190 
Sim 12.59% 0 33090 
Sim 1.42% 0 21390 
Sim 20.41% 0 18290 
Sim 27.08% 0 33790 
Sim -2.69% 0 25290 
Sim 2.02% 0 25290 
Sim -9.67% 0 27090 
Sim 2.76% 0 40990 
Sim -10.8% 0 2890 
Sim -7.87% 0 2340 
Sim 17.05% 0 3090 
Sim -7.04% 0 2640 
Sim 7.43% 0 2890 
Sim 18.25% 0 1814 
Sim -16.36% 0 4090 
Sim -34.88% 0 3640 
Sim -29.85% 0 3640 
Sim -1.95% 0 1759 
Sim -7.72% 0 2390 
Sim -18.21% 0 2690 
Sim 2.39% 0 2140 
Sim 15.42% 0 1759 
Sim -23.89% 0 1819 
Sim 0% 0 2390 
Sim 2.28% 0 2240 
Sim 12.53% 0 4940 
Sim -13.78% 0 2190 
Sim 37.25% 0 4790 
Sim -4.46% 0 2140 
Sim 36.72% 0 4840 
Sim 10.03% 0 2040 
Sim -37.6% 0 2240 
Sim 7.09% 0 40790 
Sim 6.07% 0 117090 
Sim 4.48% 0 48990 
Sim 10.5% 0 33690 
Sim 19.21% 0 39090 
Sim 3.33% 0 30990 
Sim 2.11% 0 33890 
Sim 19.28% 0 39590 
Sim 17.87% 0 23090 
Sim -11.28% 0 12590 
Sim 0.83% 0 12090 
Sim -3.62% 0 3990 
Sim 5.83% 0 4540 
Sim 7.22% 0 4440 
Sim 3.58% 0 4340 
Sim 8.56% 0 4440 
Sim 11.52% 0 4840 
Sim 10.25% 0 4840 
Sim 4.31% 0 4840 
Sim 7.77% 0 4840 
Sim 10.28% 0 4290 
Sim 3.67% 0 4240 
Sim 1.18% 0 4290 
Sim -0.85% 0 11690 
Sim 23.01% 0 10690 
Sim -22.39% 0 11090 
Sim -16.68% 0 10990 
Sim 5.61% 0 11290 
Sim -14.51% 0 11190 
Sim -15.73% 0 11790 
Sim -34.34% 0 24090 
Sim -2.59% 0 11290 
Sim -24.02% 0 11390 
Sim -41.5% 0 10290 
Sim -2.15% 0 18190 
Sim 20.25% 0 20190 
Sim -5.01% 0 9490 
Sim 12.72% 0 7090 
Sim -9.47% 0 15290 
Sim 0% 0 36290 
Sim -13.42% 0 15490 
Sim -15.34% 0 12690 
Sim 20.63% 0 106990 
Sim -6.43% 0 3640 
Sim -42.4% 0 28390 
Sim -0.45% 0 22190 
Sim 1.74% 0 17590 
Sim -35.19% 0 11790 
Sim -27.17% 0 10990 
Sim 11.55% 0 14490 
Sim -19.03% 0 16590 
Sim -8.27% 0 11090 
Sim 21.45% 0 15290 
Sim 12.44% 0 43390 
Sim 2.33% 0 8790 
Sim -0.91% 0 10890 
Sim 22.11% 0 22090 
Sim 9.47% 0 16190 
Sim 2.88% 0 17890 
Sim -10.07% 0 15190 
Sim 4.91% 0 34190 
Sim -11.71% 0 16590 
Sim -6.09% 0 10790 
Sim -26.74% 0 22190 
Sim -7.38% 0 8790 
Sim -1.68% 0 11690 
Sim 0.72% 0 13990 
Sim -22.49% 0 16890 
Sim -3.55% 0 13590 
Sim 5.96% 0 24890 
Sim 25.13% 0 25890 
Sim 16.54% 0 28190 
Sim 24.9% 0 27590 
Sim -2.71% 0 3590 
Sim -2.39% 0 4090 
Sim 38.07% 0 5440 
Sim 49.48% 0 6190 
Sim 23.79% 0 7290 
Sim 8.71% 0 7490 
Sim 27.67% 0 9690 
Sim 39.47% 1 9890 
Sim 23.46% 0 15790 
Sim 14.32% 0 5190 
Sim 6.99% 0 4590 
Sim 2.19% 0 18690 
Sim 13.51% 0 5040 
Sim 10.02% 0 4940 
Sim 21.39% 0 4540 
Sim 16.71% 0 4540 
Sim 18.23% 0 4540 
Sim 8.35% 0 4540 
Sim 4.33% 0 4190 
Sim 0% 0 13790 
Sim -2.68% 0 18190 
Sim 24.75% 0 11090 
Sim 13.23% 0 13690 
Sim -9.45% 0 4790 
Sim 19.83% 0 5740 
Sim 22.24% 0 5490 
Sim 18.12% 0 4890 
Sim 28.07% 0 4790 
Sim 15.15% 0 4940 
Sim 16.52% 0 4240 
Sim 2.28% 0 4490 
Sim 18.71% 0 3490 
Sim 18.27% 0 25890 
Sim 23.51% 0 3940 
Sim 10.85% 0 23490 
Sim 8.43% 0 10290 
Sim 25.34% 0 38090 
Sim 6.13% 0 10390 
Sim 18.87% 0 5040 
Sim -2.87% 0 5040 
Sim 21.23% 0 5140 
Sim 25.61% 0 10790 
Sim 26.14% 0 4990 
Sim 2.63% 0 11690 
Sim 15.63% 0 4440 
Sim -11.73% 0 12790 
Sim 9.78% 0 4490 
Sim 23.81% 0 4940 
Sim 11.13% 0 6990 
Sim 4.55% 0 5740 
Sim -5.57% 1 3390 
Sim 46.05% 0 6990 
Sim 8.89% 0 4640 
Sim 6.73% 0 22190 
Sim 19.08% 0 7490 
Sim -18.64% 0 27490 
Sim 16.6% 0 26690 
Sim 0.67% 0 30090 
Sim 14.67% 1 4690 
Sim -2.66% 0 5490 
Sim 22.73% 0 4590 
Sim 35.93% 1 4540 
Sim -57.59% 0 10090 
Sim -47.85% 0 10790 
Sim 14.48% 0 9490 
Sim 2.84% 0 18090 
Sim -10.86% 0 19690 
Sim 25.35% 0 64290 
Sim 35.09% 0 95090 
Sim 4.42% 0 30690 
Sim -53.12% 0 6090 
Sim 8.28% 0 33990 
Sim 7.69% 0 36390 
Sim 8.73% 0 2490 
Sim 23.01% 0 2940 
Sim -6.92% 0 2690 
Sim 34.67% 1 3690 
Sim -44.53% 0 2740 
Sim -52.01% 1 2490 
Sim -20.06% 0 2790 
Sim -1.93% 0 2540 
Sim -8.29% 0 14390 
Sim 1.84% 0 16590 
Sim 24.02% 0 2840 
Sim 44.8% 0 4040 
Sim 37.22% 0 28390 
Sim -29.86% 0 8690 
Sim -15.76% 0 9090 
Sim 26.62% 0 9990 
Sim -13.95% 0 10490 
Sim -49.19% 0 2840 
Sim 16.34% 1 5340 
Sim -25.86% 0 3440 
Sim -31.14% 0 4090 
Sim 39.16% 1 2740 
Sim -3.94% 0 2440 
Sim 12.82% 0 2640 
Sim 3.4% 0 3040 
Sim 0% 0 2990 
Sim 16.68% 0 11190 
Sim 48.76% 0 8390 
Sim -27.23% 0 3340 
Sim -1.92% 0 10190 
Sim 18.69% 0 2540 
Sim -1.37% 0 7190 
Sim -48.47% 0 3190 
Sim 15.28% 0 2640 
Sim -25.07% 0 2690 
Sim 34.14% 0 3340 
Sim -40.95% 0 2740 
Sim -25.07% 0 2690 
Sim 0% 0 2640 
Sim 3.72% 0 2790 
Sim -1.45% 0 3390 
Sim -44.42% 0 2940 
Sim -45.04% 0 2990 
Sim -52.46% 1 2990 
Sim -38.91% 0 3140 
Sim 1.36% 0 3740 
Sim 2.64% 0 3890 
Sim -14.31% 0 4790 
Sim -25.45% 0 4540 
Sim -17.82% 0 3690 
Sim -15.95% 0 3690 
Sim -29.68% 0 3790 
Sim -12.72% 0 5490 
Sim 0.98% 0 5140 
Sim 46.61% 0 5190 
Sim -37.13% 0 3640 
Sim -31.09% 0 3990 
Sim -21.83% 1 6090 
Sim -22.42% 0 5190 
Sim -31.5% 0 4240 
Sim 20.35% 0 4140 
Sim -20.45% 0 3890 
Sim -44.8% 0 4190 
Sim -45.45% 0 4140 
Sim 9.73% 0 5640 
Sim 20.65% 1 4090 
Sim -9.3% 0 4390 
Sim -4.56% 0 4190 
Sim -3.42% 0 4240 
Sim 0% 0 4390 
Sim 30.3% 0 3440 
Sim 12.16% 0 3690 
Sim -42.81% 0 3540 
Sim -6.11% 0 3840 
Sim -10.78% 0 4140 
Sim -8.93% 0 4590 
Sim 28.04% 0 2740 
Sim 39.72% 0 2990 
Sim 3.23% 0 4790 
Sim -1.59% 0 6190 
Sim -14.31% 0 5390 
Sim -41.01% 0 4890 
Sim -39.29% 0 4790 
Sim -42.03% 0 4690 
Sim -40.79% 0 4790 
Sim -12.4% 1 2890 
Sim -1.39% 0 3540 
Sim 3.79% 0 2740 
Sim 0% 0 3640 
Sim 46.47% 0 3940 
Sim 26.65% 0 4990 
Sim -0.83% 0 5940 
Sim -34.48% 0 3990 
Sim -41.91% 0 4990 
Sim -36.92% 0 5040 
Sim -1.04% 0 4740 
Sim 25.64% 0 2940 
Sim -21.62% 0 6890 
Sim 20.41% 0 6490 
Sim -25.45% 0 4540 
Sim 17.62% 0 4340 
Sim 15.75% 0 2940 
Sim 19.65% 0 2740 
Sim 5.69% 0 4640 
Sim 4.3% 0 3640 
Sim 7.72% 0 3490 
Sim 28.4% 1 8590 
Sim -7.43% 0 3740 
Sim 26.43% 0 9090 
Sim 36.5% 0 3740 
Sim 7.24% 0 8890 
Sim 18.25% 0 3240 
Sim -52.16% 0 3440 
Sim -0.91% 0 21890 
Sim 10.1% 0 22890 
Sim 0.94% 0 21590 
Sim 11.73% 0 6190 
Sim 1.67% 0 6090 
Sim 3.28% 0 6290 
Sim 7.58% 0 6390 
Sim 11.73% 0 6190 
Sim 0% 0 6790 
Sim 1.49% 0 6790 
Sim -1.47% 0 6690 
Sim -4.62% 0 6190 
Sim 11.32% 0 6390 
Sim 25.05% 0 5990 
Sim 4.21% 0 6190 
Sim 6.1% 0 6090 
Sim -21.63% 0 20290 
Sim 0% 0 20990 
Sim 5.05% 0 22890 
Sim -5.39% 0 19290 
Sim -9.71% 0 21390 
Sim 9.38% 0 31490 
Sim -14.46% 0 49090 
Sim 2.99% 0 6890 
Sim 30.71% 0 9790 
Sim 27.09% 0 22990 
Sim -10.43% 0 23190 
Sim 2.45% 0 20890 
Sim 15.71% 0 19890 
Sim -10.07% 0 39290 
Sim 6.47% 0 18090 
Sim 1.73% 0 41090 
Sim -0.81% 0 24490 
Sim 28.75% 0 32690 
Sim 16.69% 0 9090 
Sim -1.45% 0 6790 
Sim 2.29% 0 17890 
Sim 29.29% 0 28690 
Sim -10.38% 0 54390 
Sim -18.55% 0 30290 
Sim -43.76% 0 24290 
Sim -36.33% 0 39090 
Sim -5.49% 0 32690 
Sim 11.64% 0 63290 
Sim 30.66% 0 40490 
Sim 13.71% 0 5390 
Sim 6.33% 0 5040 
Sim 0% 0 7290 
Sim 25.03% 0 9490 
Sim 31.85% 0 11590 
Sim 26.17% 0 11090 
Sim 9.29% 0 25890 
Sim -16.14% 0 26490 
Sim 1.43% 1 7090 
Sim 3.28% 0 6290 
Sim 14.31% 0 6790 
Sim 7.16% 0 5990 
Sim 16.22% 0 6090 
Sim 15.12% 0 6090 
Sim 14.04% 0 6090 
Sim 15.12% 0 6090 
Sim -15.97% 0 5790 
Sim 18.76% 0 7590 
Sim 15.19% 0 7590 
Sim -6.68% 0 6990 
Sim 12.33% 0 7290 
Sim 24.63% 0 7590 
Sim 21.91% 0 7790 
Sim 25.97% 0 6790 
Sim -6.03% 0 23390 
Sim 4.36% 0 5990 
Sim 6.18% 0 5140 
Sim 3.27% 0 4740 
Sim 14.31% 0 6390 
Sim 11.69% 0 6690 
Sim 10.81% 0 5640 
Sim 32.36% 0 8590 
Sim -19.3% 0 6690 
Sim -9.35% 0 6790 
Sim -13.94% 0 6790 
Sim -22.12% 1 6690 
Sim 6.24% 0 6790 
Sim 41.69% 0 25490 
Sim -5.98% 0 6290 
Sim -1.59% 0 6190 
Sim 10.11% 0 5990 
Sim 41.83% 0 11190 
Sim 33.85% 0 9490 
Sim 17.73% 0 11290 
Sim 14.31% 0 7190 
Sim 9.01% 0 4840 
Sim 6.68% 1 6390 
Sim 5.63% 0 7490 
Sim 24.54% 0 6090 
Sim 17% 0 17890 
Sim 8.64% 0 6290 
Sim -2.17% 0 22490 
Sim -52.74% 0 20790 
Sim -9.83% 0 36690 
Sim 0.59% 0 68590 
Sim -0.5% 0 59190 
Sim 5.25% 0 76190 
Sim 14.69% 0 96790 
Sim -5.74% 0 72190 
Sim 10.57% 0 29290 
Sim 21.13% 0 42990 
Sim 48.17% 0 15790 
Sim -2.13% 0 9190 
Sim 17.18% 0 15690 
Sim 19.55% 0 15290 
Sim 27.46% 0 7890 
Sim 15.02% 0 9190 
Sim 21.46% 0 8490 
Sim 16.48% 1 9190 
Sim 22.26% 0 7690 
Sim 23.85% 0 6490 
Sim -17.74% 0 6490 
Sim 12.52% 0 7190 
Sim -2.58% 0 7590 
Sim 4.88% 0 8590 
Sim 16.89% 1 44290 
Sim -29.49% 0 7890 
Sim -1.63% 0 12090 
Sim 44.25% 0 4890 
Sim 21.64% 0 5340 
Sim -16.23% 0 4640 
Sim 30.5% 0 5990 
Sim 0.86% 0 5840 
Sim 21.11% 0 4590 
Sim -25.85% 0 4590 
Sim -0.49% 0 40490 
Sim -7.61% 0 40090 
Sim -31.21% 0 5290 
Sim -23.92% 0 5090 
Sim 31.33% 0 5240 
Sim 1.11% 0 4540 
Sim -18.71% 0 32590 
Sim 14.97% 0 55290 
Sim -10.01% 0 11690 
Sim 16.94% 0 15190 
Sim -2.95% 0 4940 
Sim -54.3% 0 4840 
Sim 1.16% 0 8690 
Sim 19.61% 0 11590 
Sim 9.54% 0 9190 
Sim 2.25% 0 9090 
Sim -19.78% 0 6490 
Sim 4.55% 0 6890 
Sim -7.24% 0 40990 
Sim 3.42% 0 4540 
Sim 49.65% 0 19290 
Sim -45.28% 0 5740 
Sim 3.5% 0 4440 
Sim -62.18% 0 5140 
Sim 4.5% 0 9290 
Sim 4.48% 0 6990 
Sim -8.08% 0 5690 
Sim -26.77% 0 4240 
Sim 6.1% 0 6090 
Sim -43.57% 0 4790 
Sim -23.85% 0 4790 
Sim 2.18% 0 4690 
Sim 26.42% 0 2229190 
Sim -12.52% 0 4540 
Sim -1.03% 0 4790 
Sim 0% 0 6290 
Sim -13.51% 0 5440 
Sim -14.88% 0 4290 
Sim -18.6% 0 5690 
Sim -21.04% 0 5440 
Sim -10.23% 0 12290 
Sim 2.02% 0 10090 
Sim 5.21% 0 10090 
Sim 2.86% 0 10790 
Sim 17.6% 0 10690 
Sim -5.63% 0 21790 
Sim -17.2% 0 18290 
Sim 23.3% 1 3440 
Sim -2.46% 0 31690 
Sim 8.28% 0 14390 
Sim 21.84% 0 13390 
Sim 10.11% 0 40290 
Sim 51.59% 0 29090 
Sim -28.37% 0 9090 
Sim 3.32% 0 18690 
Sim 9.23% 0 15390 
Sim -2.35% 0 49890 
Sim 9.61% 0 33090 
Sim 0% 0 8690 
Sim 15.53% 0 13390 
Sim 24.1% 0 13390 
Sim 23.71% 0 14090 
Sim -6.96% 0 10690 
Sim 0.95% 0 10590 
Sim -12.39% 0 8490 
Sim 9.54% 0 9190 
Sim -8.27% 0 8890 
Sim 22.65% 0 10290 
Sim 13.6% 0 9190 
Sim 22.4% 0 9290 
Sim 19.76% 0 9090 
Sim 14.73% 0 7790 
Sim 10.86% 0 9190 
Sim 8.83% 0 11090 
Sim 15.64% 0 11090 
Sim 27.5% 0 11590 
Sim 0% 0 9690 
Sim 17.71% 0 13290 
Sim -16.05% 0 33490 
Sim 28.12% 0 11390 
Sim 31.12% 0 9690 
Sim 7.24% 0 8890 
Sim 25.02% 0 13990 
Sim 6.3% 1 13490 
Sim 27.33% 0 45190 
Sim 19.43% 0 37490 
Sim 17.31% 0 18290 
Sim 16.56% 0 16190 
Sim 22.25% 0 17590 
Sim -6.43% 0 10190 
Sim 6.87% 0 10890 
Sim 12.51% 0 9890 
Sim 1.64% 0 6190 
Sim -28.61% 0 5990 
Sim -1.64% 0 5990 
Sim 29.85% 0 6090 
Sim -32.39% 0 5740 
Sim 51.71% 0 22590 
Sim 23.43% 0 11590 
Sim -13.53% 0 6390 
Sim -13.53% 0 6390 
Sim -6.78% 0 3440 
Sim 9.4% 0 3490 
Sim -27.09% 0 6190 
Sim 19.47% 0 8590 
Sim -16.25% 0 9790 
Sim 24.35% 0 4090 
Sim -5.82% 0 8090 
Sim -6.5% 0 7190 
Sim -5.44% 0 17390 
Sim -18.87% 0 9890 
Sim -53.52% 0 5340 
Sim -1.56% 0 6290 
Sim -36.67% 0 6390 
Sim 23.49% 0 9990 
Sim 299.9% 1 23990 
Sim 32.2% 0 3490 
Sim 32.93% 0 4440 
Sim 30.56% 0 7690 
Sim 8.97% 0 7290 
Sim -9.87% 0 6390 
Sim 6.59% 0 3590 
Sim 10.7% 0 5690 
Sim -15.74% 0 5890 
Sim -8.5% 0 9690 
Sim 17.24% 0 3740 
Sim 8.6% 0 3790 
Sim 1.57% 0 3240 
Sim 17.92% 0 3290 
Sim -5.35% 0 3540 
Sim 4.49% 0 3490 
Sim 3.71% 0 11190 
Sim -10.78% 0 4140 
Sim 31.35% 0 4190 
Sim -53.22% 1 5890 
Sim 13.43% 0 9290 
Sim 12.99% 0 6090 
Sim -51.06% 0 1757 
Sim -20.78% 0 3240 
Sim -6.96% 0 3340 
Sim -10.86% 0 7390 
Sim 1.49% 0 6790 
Sim -13.35% 0 6490 
Sim 1.25% 0 8090 
Sim 2.53% 0 8090 
Sim 29.14% 0 5540 
Sim 23.12% 0 6390 
Sim -42.1% 0 6190 
Sim 24.05% 0 6190 
Sim -17.52% 0 6590 
Sim -20.25% 0 7090 
Sim -30.07% 0 12790 
Sim 1.1% 0 9190 
Sim 3.9% 0 7990 
Sim 8.8% 0 23490 
Sim -14.45% 0 8290 
Sim -42.63% 0 6190 
Sim -32.64% 0 6190 
Sim -24.21% 0 7499990 
Sim -17.4% 0 11390 
Sim 11.78% 0 7590 
Sim 0% 0 6790 
Sim -41.52% 0 8590 
Sim -31.65% 0 7990 
Sim 0% 1 4670 
Sim 6.79% 0 6290 
Sim 3.75% 0 8290 
Sim -1.04% 0 4740 
Sim 0% 0 6090 
Sim 15.17% 0 7590 
Sim -3.23% 0 8990 
Sim -46.23% 0 8490 
Sim -4.55% 0 8390 
Sim -1.74% 0 11290 
Sim -13.11% 0 7290 
Sim -26.8% 0 12290 
Sim 17.68% 0 5990 
Sim 14.54% 0 7090 
Sim 13.51% 0 5040 
Sim 49.6% 0 7390 
Sim -5.65% 0 5840 
Sim 25.75% 0 17090 
Sim -17.13% 0 6290 
Sim 48.55% 0 7190 
Sim 37.06% 0 18490 
Sim 23.41% 0 6590 
Sim -52.49% 0 5840 
Sim -11.55% 0 6890 
Sim 13.72% 0 14090 
Sim -11.58% 0 10690 
Sim 20.92% 0 2890 
Sim 22.6% 0 15190 
Sim 38.49% 0 19790 
Sim 20.51% 0 9990 
Sim 21.86% 0 10590 
Sim 10.65% 0 10390 
Sim 22.12% 0 10490 
Sim 17.8% 0 10590 
Sim 20.34% 0 14790 
Sim 4.55% 0 66590 
Sim 11.12% 0 26990 
Sim 32.71% 0 24590 
Sim 4.14% 0 12590 
Sim 19.21% 0 11790 
Sim 12.05% 0 12090 
Sim -10.79% 0 1364 
Sim -16.3% 1 2460 
Sim 41.1% 0 3090 
Sim 4.18% 0 2490 
Sim 47.13% 0 3590 
Sim 68.25% 1 30890 
Sim 17.82% 0 17190 
Sim 8.29% 0 16990 
Sim 5.88% 0 25190 
Sim 4.09% 0 43290 
Sim 27.61% 0 14790 
Sim 18.72% 0 16490 
Sim 30.26% 0 16790 
Sim 3.23% 0 15990 
Sim 20.44% 0 17090 
Sim 16.42% 0 14890 
Sim 8.64% 0 15090 
Sim 11.98% 0 15890 
Sim 13.06% 0 10390 
Sim 7.85% 0 10990 
Sim 6.04% 0 12290 
Sim 5.04% 0 14590 
Sim 1.33% 0 15290 
Sim -21.06% 0 14990 
Sim 2.29% 0 13390 
Sim 13.44% 0 15190 
Sim -19.67% 0 14290 
Sim 20.68% 0 14590 
Sim 23.83% 0 15590 
Sim 6.72% 0 38090 
Sim -4.3% 0 37790 
Sim 19.7% 0 23090 
Sim 1.13% 0 17890 
Sim 12.85% 0 16690 
Sim 9.53% 0 16090 
Sim 1.8% 0 16990 
Sim -11.46% 0 11590 
Sim 6.37% 0 188790 
Sim 4.64% 0 202990 
Sim 2.01% 0 81190 
Sim 10.91% 0 79290 
Sim 0.99% 0 20390 
Sim 27.85% 0 80790 
Sim 40.39% 0 86890 
Sim 26.66% 0 93590 
Sim -8.02% 0 147990 
Sim -3.21% 0 24090 
Sim 11.33% 0 17690 
Sim 19.65% 0 20090 
Sim 22.24% 0 20890 
Sim 15.77% 0 21290 
Sim 21.68% 0 21890 
Sim 13.61% 0 14190 
Sim -13.64% 0 15190 
Sim 1.06% 0 19090 
Sim 1.2% 0 16890 
Sim 3.13% 0 16490 
Sim 13.19% 0 20590 
Sim 18.19% 0 18190 
Sim 20.38% 0 19490 
Sim -6.01% 0 42190 
Sim -9.55% 0 72890 
Sim 2.21% 0 27790 
Sim 3.13% 0 23090 
Sim 6.11% 0 22590 
Sim 20.33% 0 22490 
Sim 37.99% 0 75190 
Sim 4.58% 0 15990 
Sim 0% 0 45990 
Sim 3.41% 0 9090 
Sim -13.22% 0 9190 
Sim -3.66% 0 7890 
Sim -19.55% 0 10290 
Sim 16.02% 0 8690 
Sim 0% 0 30090 
Sim 2.11% 0 111390 
Sim -2.69% 0 133990 
Sim 1.32% 0 45990 
Sim -13.69% 0 18290 
Sim -45.27% 0 9190 
Sim -0.37% 0 26690 
Sim 4.38% 0 14290 
Sim 0% 0 17690 
Sim -1.36% 0 14490 
Sim -18.51% 0 11890 
Sim 16.69% 0 8390 
Sim -6.97% 0 18690 
Sim 17.6% 0 10690 
Sim 6.11% 0 8690 
Sim 38.42% 0 13690 
Sim -1.8% 0 21790 
Sim 6.59% 0 27490 
Sim 10.3% 0 14990 
Sim -50.09% 0 30890 
Sim 5.27% 0 1799 
Sim -6.63% 0 14090 
Sim -12.95% 0 5040 
Sim -5% 0 11390 
Sim -48.14% 0 5440 
-4.36% 1 23490 
6.4% 1 9480 
-36.28% 1 3670 
4.57% 1 3890 
6.91% 1 3250 
3.18% 1 2920 
-2.95% 1 2960 
-5.16% 1 2940 
4.87% 0 5600 
-4.98% 2 3050 
-5.99% 3 2980 
45.33% 1 10260 
-7.08% 0 3020 
1.17% 1 5170 
0.46% 0 4340 
0.32% 1 6220 
-3.75% 0 30770 
-0.39% 1 5080 
1.89% 1 4860 
4.32% 0 6760 
16.21% 0 5090 
-10.49% 0 9560 
2.66% 0 10420 
-6.78% 1 5640 
-6.19% 0 7270 
0.11% 1 8710 
0% 0 8090 
-3.23% 0 8390 
-1.52% 0 13600 
-4.96% 1 10340 
-5.87% 1 9950 
2.28% 1 3140 
4.48% 0 15160 
0.88% 0 17170 
0.42% 0 16630 
1.83% 0 23930 
Sim -29.33% 0 4940 
0% 3 90 
20% 3 60 
-34.39% 0 11330 
-18.33% 0 8690 
1.96% 0 2080 
-44.99% 2 2470 
26.2% 0 2360 
3.19% 2 1940 
47.43% 1 2580 
-17.22% 0 16390 
-47.12% 3 3310 
-27.6% 3 3200 
-33.15% 1 3670 
-0.47% 1 6360 
9.07% 0 3850 
-8.36% 0 3510 
-6.12% 0 3680 
-21.29% 1 6580 
4.47% 0 3970 
27.66% 1 5400 
-31.48% 1 6030 
-7.54% 1 5520 
4.49% 0 6510 
-26.45% 1 10760 
-48.48% 2 170