+/-.

Sim 
 

+/-.
773
Sim -6.16% 0 6090 
Sim -4.62% 0 18590 
Sim 10.68% 0 31090 
Sim -11.06% 0 16890 
Sim -36.26% 0 42890 
Sim -16.1% 0 41690 
Sim -27.23% 0 10690 
Sim -23.38% 0 25890 
Sim -30.69% 0 11290 
Sim -31.92% 0 11090 
Sim -11.12% 0 23990 
Sim -16.15% 0 18690 
Sim 17.11% 0 4790 
Sim -1.27% 0 23290 
Sim -0.77% 0 25790 
Sim -9.96% 0 20790 
Sim 1.33% 0 22790 
Sim -12.82% 0 2040 
Sim -4.67% 0 2040 
Sim 22.07% 1 2190 
Sim -29.96% 0 1849 
Sim -51.51% 0 1959 
Sim -47.51% 0 1990 
Sim -20.08% 0 1990 
Sim 53.79% 1 1990 
Sim 12.87% 1 1929 
Sim -16.13% 0 2340 
Sim -14.34% 0 2390 
Sim 35.8% 0 2090 
Sim -35.82% 0 2240 
Sim -16.71% 0 2990 
Sim 24.62% 1 1949 
Sim 20.59% 1 1874 
Sim 18.55% 1 2090 
Sim 15.53% 0 1934 
Sim 32.31% 1 1990 
Sim -35.31% 0 2290 
Sim -42.77% 1 1889 
Sim 5.14% 0 4090 
Sim -56.96% 0 2040 
Sim 44.48% 0 1884 
Sim 45.29% 0 1989 
Sim -39.82% 0 2190 
Sim -45.45% 0 2340 
Sim -16.72% 0 2490 
Sim -4.11% 0 13990 
Sim -5.09% 0 22390 
Sim -6.52% 0 37290 
Sim -5.42% 0 15690 
Sim -13.89% 0 2790 
Sim -13.78% 0 2190 
Sim -10.56% 0 2540 
Sim 66.06% 0 2290 
Sim 0.57% 0 1759 
Sim 2.28% 0 2240 
Sim 9.8% 0 2240 
Sim 21.05% 0 1990 
Sim 20.13% 0 1969 
Sim 9.75% 0 1969 
Sim -9.65% 0 2340 
Sim -22.77% 0 2540 
Sim 24.55% 0 2790 
Sim 37.14% 0 2090 
Sim -40.09% 0 2540 
Sim -6.28% 0 2240 
Sim 6.41% 0 2490 
Sim 44.85% 0 1954 
Sim 13.26% 0 2990 
Sim 2.28% 0 2240 
Sim 12.53% 0 4940 
Sim -3.29% 0 2940 
Sim -15.81% 0 6390 
Sim -17.72% 0 2090 
Sim 31.52% 0 4590 
Sim 2.82% 0 3640 
Sim 20.82% 0 2240 
Sim -7.4% 0 28790 
Sim -10.76% 0 33990 
Sim 8.54% 0 35590 
Sim -11.21% 0 30090 
Sim -9.64% 0 29990 
Sim -4.99% 0 34290 
Sim -16.91% 0 11790 
Sim -10.84% 0 10690 
Sim 1.21% 0 4190 
Sim 0% 0 4290 
Sim 2.39% 0 4240 
Sim 3.62% 0 4290 
Sim -3.58% 0 4040 
Sim 1.19% 0 4240 
Sim 3.67% 0 4240 
Sim 9.22% 0 4740 
Sim 2.28% 0 4490 
Sim -6.47% 0 4340 
Sim 4.43% 0 4690 
Sim 3.86% 0 4040 
Sim -9.53% 0 11390 
Sim -12.21% 0 10790 
Sim -25.19% 0 10690 
Sim -24.26% 0 9990 
Sim -2.81% 0 10390 
Sim -23.68% 0 9990 
Sim -25.02% 0 10490 
Sim -34.34% 0 24090 
Sim 10.13% 0 18490 
Sim -4% 0 9590 
Sim -24.87% 0 12690 
Sim -2.2% 0 35490 
Sim -15.09% 0 15190 
Sim -15.42% 0 3290 
Sim -37.94% 0 11290 
Sim 2.89% 0 10690 
Sim 0% 1 8970 
Sim -27.17% 0 10990 
Sim -5.79% 0 11390 
Sim 8.74% 0 13690 
Sim 4.71% 0 8890 
Sim 2.33% 0 8790 
Sim -6.37% 0 10290 
Sim 9.95% 0 19890 
Sim 29.93% 0 13890 
Sim -5.68% 0 13290 
Sim -60.23% 0 11490 
Sim -27.07% 0 22090 
Sim -3.16% 0 9190 
Sim -1.68% 0 11690 
Sim 0% 0 13590 
Sim 10.75% 0 26790 
Sim 22.18% 0 26990 
Sim -17.62% 1 3040 
Sim -13.13% 0 3640 
Sim 19.04% 0 4690 
Sim 13.6% 0 6690 
Sim 4.35% 0 7190 
Sim 23.72% 0 9390 
Sim 33.83% 1 9490 
Sim 8.83% 0 14790 
Sim 9.91% 0 4990 
Sim -1.17% 0 4240 
Sim -2.73% 0 17790 
Sim 5.97% 0 4440 
Sim 0% 0 10490 
Sim -7.16% 0 3890 
Sim -3.42% 0 4240 
Sim 0% 0 4240 
Sim -1.17% 0 4240 
Sim -1.89% 0 3940 
Sim -2.48% 0 11790 
Sim -2.02% 0 4840 
Sim 8.27% 0 3940 
Sim 0% 0 4190 
Sim 0% 0 4190 
Sim -2% 0 4890 
Sim 15.31% 0 3390 
Sim 6.08% 0 3490 
Sim -2.87% 0 3390 
Sim 15.99% 0 6890 
Sim 20.86% 0 34190 
Sim 3.16% 0 9790 
Sim -1.05% 0 4690 
Sim 10.61% 0 4690 
Sim -8.65% 0 4740 
Sim 11.79% 0 4740 
Sim 27.94% 0 10990 
Sim -3.93% 0 58690 
Sim 0.86% 0 5890 
Sim 22.35% 0 4840 
Sim 1.76% 0 11590 
Sim 15.63% 0 4440 
Sim 6.36% 0 6690 
Sim -11.14% 1 3190 
Sim 54.41% 1 7390 
Sim 4.81% 0 21790 
Sim 15.9% 0 7290 
Sim 11.8% 0 25590 
Sim -5.69% 0 28190 
Sim -2.23% 0 4390 
Sim 8.56% 1 4440 
Sim -17.73% 0 4640 
Sim -2.67% 0 3640 
Sim 23.95% 0 4140 
Sim -11.26% 0 3940 
Sim 1.17% 0 4340 
Sim -60.95% 0 9290 
Sim -55.58% 0 9190 
Sim -2.38% 0 28690 
Sim -59.28% 0 5290 
Sim -3.51% 0 30290 
Sim 32.75% 1 3040 
Sim 29.29% 0 3090 
Sim 6.92% 1 3090 
Sim 40.18% 0 3140 
Sim 33.46% 0 3590 
Sim -29.74% 0 3190 
Sim 23.72% 0 3390 
Sim -40.49% 0 2940 
Sim -44.31% 1 2890 
Sim -4.61% 0 4140 
Sim -11.36% 0 4290 
Sim -12.89% 0 3040 
Sim 32.75% 0 3040 
Sim -20.39% 0 8590 
Sim -18.87% 0 9890 
Sim -44.72% 1 3090 
Sim -17.09% 0 6790 
Sim -11.98% 1 4040 
Sim -31.99% 0 4040 
Sim 7.17% 0 2990 
Sim 9.47% 1 2890 
Sim 48.81% 1 2930 
Sim 19.69% 0 3040 
Sim 29.91% 1 3040 
Sim -30.5% 0 3190 
Sim -23.2% 0 6290 
Sim -53.7% 0 3190 
Sim -46.85% 0 3290 
Sim 32.75% 0 3040 
Sim -36.64% 0 2940 
Sim -18.11% 0 2940 
Sim 11.58% 0 2890 
Sim 2.86% 0 10790 
Sim -5.81% 0 3240 
Sim -43.48% 0 2990 
Sim -41.36% 0 3190 
Sim -47.69% 1 3290 
Sim -36.96% 0 3240 
Sim -6.87% 0 3390 
Sim -8.13% 0 3390 
Sim 1.32% 0 3840 
Sim -30.33% 0 3790 
Sim -27.73% 0 4040 
Sim -36.95% 0 3840 
Sim -23.39% 0 3440 
Sim -19.36% 0 3540 
Sim 4.95% 0 4240 
Sim -27.83% 0 3890 
Sim -13.54% 0 4790 
Sim -18.66% 0 4140 
Sim -29.36% 0 4090 
Sim -24.66% 0 5040 
Sim 0% 0 7490 
Sim -22.49% 0 3790 
Sim 0% 1 1763 
Sim -44.8% 0 4190 
Sim -52.04% 0 3640 
Sim -12.39% 0 3890 
Sim 0% 1 3390 
Sim -14.31% 0 4190 
Sim -13.43% 0 4190 
Sim -12.53% 0 3840 
Sim -14.81% 0 3740 
Sim -4.5% 0 4240 
Sim -15.34% 0 4140 
Sim 30.3% 0 3440 
Sim 7.6% 0 3540 
Sim -43.62% 0 3490 
Sim -20.78% 0 3240 
Sim -28.02% 0 3340 
Sim -4.77% 0 3990 
Sim -19.84% 0 4040 
Sim -9.3% 0 4390 
Sim -12.15% 0 4340 
Sim -5.76% 0 4090 
Sim -5.09% 0 5590 
Sim -21.64% 0 3440 
Sim 26.1% 0 3140 
Sim 9.12% 1 2990 
Sim -3.38% 0 4290 
Sim 7.97% 0 4740 
Sim -2.25% 0 4340 
Sim 4.12% 0 7590 
Sim 2.16% 0 4740 
Sim -3.18% 1 6090 
Sim -19.08% 0 5090 
Sim -4.36% 0 4390 
Sim 26.46% 0 4540 
Sim -6.81% 0 4790 
Sim 11.36% 0 2940 
Sim -2.91% 0 3340 
Sim 4.56% 0 3440 
Sim 22.73% 0 3240 
Sim -8.24% 0 3340 
Sim 11.42% 0 4390 
Sim 15.76% 0 4040 
Sim -36.95% 0 3840 
Sim -37.77% 0 3790 
Sim -49.44% 0 4040 
Sim -44.33% 0 5840 
Sim 1.08% 0 4690 
Sim -12.53% 0 4190 
Sim -22.75% 0 6790 
Sim 14.33% 1 3590 
Sim 5.42% 0 3890 
Sim 1.64% 0 3090 
Sim 21.65% 0 3090 
Sim -32.26% 0 2940 
Sim -1.37% 0 3590 
Sim -44.84% 0 3690 
Sim 32.75% 0 3040 
Sim -1.41% 0 3490 
Sim -4.36% 0 3290 
Sim 1.54% 0 3290 
Sim 34.38% 1 8990 
Sim -17.33% 0 3340 
Sim 13.91% 0 8190 
Sim 32.85% 0 3640 
Sim -49.37% 0 3640 
Sim -9.05% 0 20090 
Sim -7.01% 0 19890 
Sim 1.67% 0 6090 
Sim -4.11% 0 5840 
Sim 0.84% 0 5990 
Sim -4.42% 0 6490 
Sim -5.98% 0 6290 
Sim -4.42% 0 6490 
Sim 20.88% 0 5790 
Sim 0% 0 5940 
Sim 2.61% 0 5890 
Sim -11.51% 0 17690 
Sim -3.13% 0 18590 
Sim -16.99% 0 21490 
Sim -8.58% 0 19190 
Sim -9.18% 0 19790 
Sim 1.61% 0 18890 
Sim -45.08% 0 36190 
Sim -10.16% 0 6190 
Sim 3.36% 0 27690 
Sim -24.39% 0 21390 
Sim -1.76% 0 27890 
Sim 0.95% 0 31990 
Sim -9.35% 0 51390 
Sim 3.16% 0 4890 
Sim -3.16% 0 4590 
Sim -9.6% 0 6590 
Sim 16.91% 0 8990 
Sim 19.34% 0 10490 
Sim 19.34% 0 10490 
Sim 5.49% 0 24990 
Sim -19.31% 0 25490 
Sim -10.01% 1 6290 
Sim -8.21% 0 5590 
Sim 11.34% 0 5890 
Sim 0% 0 5590 
Sim -3.45% 0 5590 
Sim -21.04% 0 5440 
Sim 9.24% 0 7090 
Sim 22.99% 0 7490 
Sim -6.1% 0 5390 
Sim 0% 0 5890 
Sim 0% 0 5890 
Sim -1.54% 0 6390 
Sim 6.18% 0 5140 
Sim -2.16% 0 4540 
Sim 10.73% 0 6190 
Sim -5.01% 0 5690 
Sim 26.19% 0 8190 
Sim 15.31% 0 9790 
Sim -24.13% 0 6290 
Sim -14.69% 0 6390 
Sim -19.01% 0 6390 
Sim -24.45% 1 6490 
Sim 1.55% 0 6490 
Sim 17.23% 0 21090 
Sim -3.13% 0 9290 
Sim 12.66% 0 9790 
Sim 14.31% 0 7190 
Sim 9.01% 0 4840 
Sim -3.34% 1 5790 
Sim 2.81% 0 7290 
Sim 22.49% 0 5990 
Sim -2.73% 0 5340 
Sim -3.34% 0 5790 
Sim -4.84% 0 64890 
Sim 25.65% 0 13390 
Sim -8.52% 0 8590 
Sim 7.47% 0 14390 
Sim 12.51% 0 14390 
Sim -5% 1 1880 
Sim 16.36% 0 2490 
Sim 7.95% 0 6790 
Sim 14.54% 0 7090 
Sim 10.01% 0 8790 
Sim 10.01% 0 7690 
Sim 8.87% 1 8590 
Sim 20.04% 0 6290 
Sim -22.81% 0 6090 
Sim 19.26% 0 9290 
Sim -8.55% 0 7490 
Sim -0.26% 1 37790 
Sim -31.28% 0 7690 
Sim -24.37% 0 8690 
Sim 39.82% 0 4740 
Sim 19.36% 0 5240 
Sim -13.52% 0 4790 
Sim 27.12% 0 5390 
Sim 15.59% 0 5190 
Sim -5.18% 0 5490 
Sim 35.62% 0 5140 
Sim -24.23% 0 4690 
Sim 1.04% 0 58090 
Sim 33.83% 0 5340 
Sim 12.25% 0 5040 
Sim -36.09% 0 13990 
Sim -1.96% 0 4990 
Sim -53.35% 0 4940 
Sim -10.48% 0 7690 
Sim 3.1% 0 9990 
Sim 1.19% 0 8490 
Sim -1.52% 0 6490 
Sim 11.26% 0 4940 
Sim 20.5% 0 5290 
Sim -27.66% 0 8890 
Sim 0% 0 4940 
Sim -61.81% 0 5190 
Sim -1.49% 0 6590 
Sim -22.26% 0 4890 
Sim 15.25% 0 5290 
Sim -12.73% 0 5140 
Sim -3.78% 0 10190 
Sim -29.33% 0 4940 
Sim -26.12% 0 5090 
Sim -21.13% 0 12690 
Sim 0% 0 76490 
Sim 4.17% 0 9990 
Sim 16.13% 1 3240 
Sim 3.76% 0 13790 
Sim 3.55% 0 14590 
Sim 1.03% 0 39090 
Sim -9.21% 1 7890 
Sim 8.63% 0 12590 
Sim 15.76% 0 12490 
Sim 16.68% 0 13290 
Sim -17.41% 0 9490 
Sim 4.6% 0 9090 
Sim -15.25% 0 8890 
Sim -16.52% 0 8090 
Sim -8.34% 0 7690 
Sim -15.49% 0 8190 
Sim -2.41% 0 8090 
Sim -6.75% 0 8290 
Sim 2.41% 0 8490 
Sim -2.33% 0 8390 
Sim 8.84% 0 7390 
Sim -9.81% 0 9190 
Sim -2.15% 0 9090 
Sim 8.44% 0 8990 
Sim -7.85% 0 9390 
Sim 25.3% 0 11390 
Sim 13.29% 0 12790 
Sim 19.12% 0 10590 
Sim -1.21% 0 8190 
Sim 10.72% 0 12390 
Sim 0.79% 1 12790 
Sim -11.02% 0 9690 
Sim -3.06% 0 9490 
Sim -2.94% 0 9890 
Sim -6.67% 0 8390 
Sim -6.67% 0 8390 
Sim -3.41% 0 8490 
Sim 2.66% 0 5790 
Sim 5.32% 0 5940 
Sim -9.03% 0 5540 
Sim -33.97% 0 5540 
Sim -23.61% 0 5340 
Sim -2.13% 0 9190 
Sim -3.61% 0 10690 
Sim -18.94% 0 5990 
Sim 3.34% 0 6190 
Sim -14.91% 0 3140 
Sim 0% 0 3190 
Sim -30.62% 0 5890 
Sim -21.39% 0 9190 
Sim 10.11% 0 5990 
Sim -18.87% 0 9890 
Sim -1.56% 0 6290 
Sim -2.48% 0 11790 
Sim 11.12% 0 8990 
Sim 286.56% 1 23190 
Sim 13.26% 0 2990 
Sim 14.97% 0 3840 
Sim 3.4% 0 6090 
Sim 3.62% 0 3490 
Sim -3.64% 0 5290 
Sim 6.27% 0 3390 
Sim -4.7% 0 3040 
Sim 7.17% 0 2990 
Sim 11.14% 0 4490 
Sim 1.56% 0 6490 
Sim -57.19% 0 5390 
Sim -15.97% 0 5790 
Sim 7.42% 0 5790 
Sim -11.14% 0 3190 
Sim -24.45% 0 3090 
Sim -12.53% 0 3140 
Sim -24.13% 0 6290 
Sim -11.21% 0 5940 
Sim -23.36% 0 5740 
Sim -1.25% 0 7890 
Sim 18.65% 0 5090 
Sim 7.71% 0 5590 
Sim -47.24% 0 5640 
Sim 12.02% 0 5590 
Sim -30.04% 0 5590 
Sim -9.86% 0 5940 
Sim -31.5% 0 6090 
Sim 2.76% 0 5590 
Sim -22.12% 0 6690 
Sim -23.01% 0 6690 
Sim 0% 0 7590 
Sim -28.98% 0 12990 
Sim -11.92% 0 7390 
Sim -6.53% 0 12890 
Sim -15.86% 0 8490 
Sim -15.3% 0 6090 
Sim -2.9% 0 6690 
Sim 8.18% 0 5290 
Sim -3.34% 0 8690 
Sim 10.5% 0 5790 
Sim -5.98% 0 6290 
Sim 10.46% 0 7390 
Sim 2.57% 0 7990 
Sim -11.27% 0 13390 
Sim -5.2% 0 7290 
Sim -3.24% 0 20890 
Sim -17.54% 0 7990 
Sim -39.88% 0 8290 
Sim -5.89% 0 6390 
Sim -42.79% 0 8290 
Sim -39.35% 0 7090 
Sim 17.56% 1 5490 
Sim 18.68% 0 6990 
Sim 3.75% 0 8290 
Sim 14.48% 0 5140 
Sim 4.05% 0 5140 
Sim 10.44% 0 5290 
Sim 6.43% 0 5790 
Sim 11.48% 0 5340 
Sim -7.39% 0 5640 
Sim 9.1% 0 7190 
Sim -1.45% 0 6790 
Sim -15.93% 0 7390 
Sim -27.41% 0 6090 
Sim 9.73% 0 5640 
Sim -29.78% 0 11790 
Sim 7.49% 0 5740 
Sim 11.79% 0 5690 
Sim 6.46% 0 6590 
Sim 57.31% 0 5490 
Sim -8.71% 0 6290 
Sim -0.87% 0 5690 
Sim 5.78% 0 5490 
Sim -15.35% 0 5240 
Sim 22.81% 0 16690 
Sim -27.67% 0 5490 
Sim 4.68% 0 5590 
Sim -21.62% 0 12690 
Sim 27.2% 0 3040 
Sim 32.89% 0 18990 
Sim 14.48% 0 9490 
Sim 10.12% 0 9790 
Sim -5.89% 0 9590 
Sim -4.91% 0 9690 
Sim -4.91% 0 9690 
Sim 19.76% 0 22190 
Sim -4.96% 0 11490 
Sim -5.05% 0 20690 
Sim -9.55% 0 19890 
Sim 16.18% 0 11490 
Sim -19.43% 1 2368 
Sim 10.05% 0 2190 
Sim 4.68% 0 11190 
Sim 94.39% 1 35690 
Sim 8.22% 0 15790 
Sim 5.53% 0 6842490 
Sim -10.98% 0 204390 
Sim 12.94% 0 13090 
Sim 17.84% 0 15190 
Sim 13.39% 0 16090 
Sim 21.11% 0 15490 
Sim 4.23% 0 14790 
Sim 8.71% 0 9990 
Sim 1.96% 0 10390 
Sim -3.6% 0 13390 
Sim -26.86% 0 13890 
Sim 14.94% 0 15390 
Sim -3.43% 0 14090 
Sim 11.58% 0 13490 
Sim 14% 0 21990 
Sim 8.11% 0 15990 
Sim 2.72% 0 15090 
Sim -4.32% 0 15490 
Sim -3.59% 0 16090 
Sim 21.39% 0 41990 
Sim -11.65% 0 21990 
Sim 7.15% 0 17990 
Sim 9.95% 0 18790 
Sim -16.15% 0 18690 
Sim 7.61% 0 19790 
Sim 8.34% 0 19490 
Sim 9.61% 0 13690 
Sim -18.76% 0 14290 
Sim -1.56% 0 18990 
Sim 8.45% 0 16690 
Sim -0.01% 0 19590 
Sim 1.47% 0 27590 
Sim -3.72% 0 20690 
Sim 7.25% 0 14790 
Sim 17.14% 0 25290 
Sim 0% 0 8790 
Sim -15.11% 0 8990 
Sim 14.65% 0 9390 
Sim -20.33% 0 10190 
Sim 29.21% 0 9290 
Sim 6.09% 0 15690 
Sim -7.77% 0 10690 
Sim -0.93% 0 10690 
Sim -0.93% 0 10690 
Sim -45.9% 0 18390 
Sim -32.02% 0 25690 
Sim -46.46% 0 8990 
Sim -7.91% 0 16290 
Sim -4.77% 0 13990 
Sim -25.36% 0 10890 
Sim 40.33% 0 10090 
Sim -4.47% 0 23490 
Sim -13.89% 0 24790 
Sim -27.44% 0 8990 
Sim 19.8% 0 10890 
Sim 15.17% 0 11390 
Sim 2.68% 0 11490 
Sim 12.38% 0 10890 
Sim -2.34% 0 2090 
Sim -2.39% 0 2040 
Sim -1.57% 0 3140 
Sim -1.57% 0 3140 
Sim -0.95% 0 5190 
Sim -2.81% 0 5190 
Sim 0% 0 11290 
Sim -3.19% 0 9090 
Sim 0.26% 0 1944 
Sim 0% 0 8390 
Sim 16.5% 0 1059 
Sim 0% 0 10190 
Sim -31.95% 0 3940 
Sim -12.51% 0 10490 
Sim -50.52% 0 5190 
Sim 0% 0 10690 
-4.36% 1 23490 
6.4% 1 9480 
Sim 0% 0 4240 
Sim 1.81% 0 5640 
Sim 0.88% 0 5740 
Sim -0.89% 0 5590 
Sim 4.6% 0 5690 
Sim 4.35% 0 9590 
Sim -0.87% 0 5690 
Sim 0% 0 8090 
Sim 3.71% 0 11190 
Sim 1.32% 0 3840 
Sim 0% 0 4190 
Sim 0% 0 6690 
Sim 3.72% 0 2790 
Sim 1.41% 0 3590 
Sim 0% 0 5940 
Sim 4.65% 0 13490 
Sim 0% 0 12490 
Sim -3.93% 0 9790 
Sim -3.93% 0 9790 
Sim 17.09% 0 9590 
-36.28% 1 3670 
4.57% 1 3890 
6.91% 1 3250 
3.18% 1 2920 
-2.95% 1 2960 
-5.16% 1 2940 
4.87% 0 5600 
-4.98% 2 3050 
-5.99% 3 2980 
45.33% 1 10260 
-7.08% 0 3020 
1.17% 1 5170 
0.46% 0 4340 
0.32% 1 6220 
-3.75% 0 30770 
-0.39% 1 5080 
1.89% 1 4860 
4.32% 0 6760 
16.21% 0 5090 
-10.49% 0 9560 
2.66% 0 10420 
-6.78% 1 5640 
-6.19% 0 7270 
0.11% 1 8710 
0% 0 8090 
-3.23% 0 8390 
-1.52% 0 13600 
-4.96% 1 10340 
-5.87% 1 9950 
2.28% 1 3140 
4.48% 0 15160 
0.88% 0 17170 
0.42% 0 16630 
1.83% 0 23930 
Sim -31.47% 0 4790 
Sim -1.21% 0 4090 
Sim 0% 0 6790 
Sim 3.46% 0 2990 
Sim 4.5% 0 9290 
Sim -0.93% 0 31890 
Sim -1.27% 0 3890 
Sim 3.44% 0 30090 
Sim 4.18% 0 27390 
Sim -3.35% 0 34590 
Sim 0% 0 5040 
Sim -4.5% 0 8490 
Sim -20.97% 0 13190 
Sim -2.49% 0 15690 
Sim 0.44% 0 22890 
Sim -1.37% 0 21590 
0% 3 90 
20% 3 60 
-34.39% 0 11330 
-18.33% 0 8690 
1.96% 0 2080 
-44.99% 2 2470 
26.2% 0 2360 
3.19% 2 1940 
47.43% 1 2580 
-17.22% 0 16390 
-47.12% 3 3310 
-27.6% 3 3200 
-33.15% 1 3670 
-0.47% 1 6360 
9.07% 0 3850 
-8.36% 0 3510 
-6.12% 0 3680 
-21.29% 1 6580 
4.47% 0 3970 
27.66% 1 5400 
-31.48% 1 6030 
-7.54% 1 5520 
4.49% 0 6510 
-26.45% 1 10760 
Sim 2.22% 0 9190 
Sim -4.07% 0 1909 
Sim 2.9% 0 21290 
Sim -0.98% 0 5040 
Sim 0.86% 0 5840 
Sim 0% 0 5190 
Sim 0% 0 6190 
Sim -1.34% 0 7390 
Sim 0.86% 0 11690 
Sim 2.42% 0 21190 
Sim -0.93% 0 10690 
Sim 0.54% 0 18490 
Sim -0.29% 0 34490 
Sim -2.81% 0 10390 
Sim 1.18% 0 4290 
Sim 4.96% 0 25390 
Sim -6.87% 0 31190 
Sim 0% 0 8690 
Sim -5.72% 0 9890 
Sim 2.45% 0 2090 
Sim 0% 0 2090 
Sim -1.18% 0 4190 
Sim -0.86% 0 11590 
Sim -0.56% 0 17690 
Sim 8.66% 0 11290 
Sim 0% 0 17190 
Sim 0% 0 5640 
Sim -0.23% 0 42890 
Sim -2.29% 0 12790 
-48.48% 2 170