+/-.

Sim 
 

+/-.
621
Sim -24.64% 0 25390 
Sim 7.12% 0 30090 
Sim -23.34% 0 38090 
Sim -31.06% 0 28190 
Sim -28.59% 0 10490 
Sim -26.64% 0 24790 
Sim -23.33% 0 23990 
Sim 25.13% 0 95590 
Sim -30.08% 0 11390 
Sim -16.6% 0 18590 
Sim -1.27% 0 23290 
Sim -23.17% 0 19890 
Sim -11.26% 0 20490 
Sim -3.11% 0 21790 
Sim -21.62% 0 1834 
Sim -16.64% 0 1784 
Sim 30.43% 1 2340 
Sim -54.23% 0 1849 
Sim -54.13% 0 1739 
Sim -23.33% 0 1909 
Sim 37.87% 1 1784 
Sim 3.79% 0 2740 
Sim 8.48% 1 1854 
Sim -16.13% 0 2340 
Sim -16.13% 0 2340 
Sim 25.02% 0 1924 
Sim -37.25% 0 2190 
Sim -6.92% 0 2690 
Sim -18.11% 0 2940 
Sim 11.19% 1 1739 
Sim 6.96% 0 2090 
Sim 18.02% 1 1834 
Sim -38.77% 0 1739 
Sim 0.06% 1 1764 
Sim 42.29% 1 2140 
Sim -45.8% 1 1789 
Sim -5.57% 0 3340 
Sim 6.43% 0 4140 
Sim 43.33% 0 1869 
Sim 30.31% 0 1784 
Sim -36.46% 0 1614 
Sim -49.05% 0 1854 
Sim -52.45% 0 2040 
Sim -13.38% 0 2590 
Sim -7.54% 0 13490 
Sim -8.48% 0 21590 
Sim -9.78% 0 35990 
Sim 10.53% 0 16790 
Sim -7.66% 0 22890 
Sim -16.34% 0 25090 
Sim -16.98% 0 2690 
Sim -13.78% 0 2190 
Sim -14.08% 0 2440 
Sim 32.27% 0 1824 
Sim -38.52% 0 3190 
Sim 4.88% 0 1719 
Sim 4.18% 0 1869 
Sim -15.44% 0 2190 
Sim -25.81% 0 2440 
Sim 20.09% 0 2690 
Sim 27.23% 0 1939 
Sim 38.55% 0 1869 
Sim 3.79% 0 2740 
Sim 9.35% 0 2340 
Sim 0% 0 2190 
Sim 1.14% 0 4440 
Sim -9.87% 0 2740 
Sim -21.74% 0 5940 
Sim -21.89% 0 1984 
Sim 31.52% 0 4590 
Sim -2.23% 0 2190 
Sim -15.54% 0 2990 
Sim -41.78% 0 2090 
Sim -7.61% 0 35190 
Sim -1.64% 0 29990 
Sim -9.04% 0 30190 
Sim 9.34% 0 36290 
Sim -3.9% 0 22190 
Sim 12.25% 0 21990 
Sim -19.03% 0 11490 
Sim -2.42% 0 4040 
Sim -4.66% 0 4090 
Sim -1.23% 0 4090 
Sim -1.19% 0 4140 
Sim -1.19% 0 4140 
Sim 4.56% 0 4590 
Sim 6.43% 0 4140 
Sim -1.22% 0 4040 
Sim -6.35% 0 11790 
Sim -15.46% 0 10390 
Sim 10.36% 0 9590 
Sim -28.69% 0 10190 
Sim -30.33% 0 9190 
Sim -8.42% 0 9790 
Sim -26.74% 0 9590 
Sim -22.87% 0 10790 
Sim -37.07% 0 23090 
Sim 8.34% 0 18190 
Sim 6.36% 0 6690 
Sim -16.58% 0 14090 
Sim -5.24% 0 34390 
Sim -22.92% 0 13790 
Sim -22.68% 0 11590 
Sim -8.12% 0 10190 
Sim 0% 0 12390 
Sim 12.84% 0 6590 
Sim -15.42% 0 3290 
Sim -50.52% 0 24390 
Sim -39.59% 0 10990 
Sim 0% 1 8970 
Sim -25.84% 0 11190 
Sim 0% 0 8590 
Sim 23.39% 0 13190 
Sim -7.81% 0 12990 
Sim -60.57% 0 11390 
Sim -27.4% 0 21990 
Sim -7.38% 0 8790 
Sim -1.68% 0 11690 
Sim -47.34% 0 11790 
Sim -0.74% 0 13490 
Sim -34.42% 0 14290 
Sim 7.85% 0 26090 
Sim -14.91% 1 3140 
Sim -14.32% 0 3590 
Sim 16.5% 0 4590 
Sim 6.81% 0 6290 
Sim 0% 0 6890 
Sim 21.08% 0 9190 
Sim 29.6% 1 9190 
Sim 16.42% 0 14890 
Sim 5.15% 0 14290 
Sim 4.41% 0 4740 
Sim -5.83% 0 4040 
Sim 13.37% 0 4240 
Sim -1.19% 0 4140 
Sim -3.58% 0 4040 
Sim -6.83% 0 4090 
Sim -3.5% 0 4140 
Sim -3.14% 1 3890 
Sim -14.18% 0 4540 
Sim 8.16% 0 4640 
Sim -1.64% 0 11990 
Sim 1.18% 0 8590 
Sim 5.52% 0 3840 
Sim 2.39% 0 4290 
Sim -6.01% 0 4690 
Sim 11.9% 0 3290 
Sim 6.08% 0 3490 
Sim -2.87% 0 3390 
Sim 10.94% 0 6590 
Sim 15.2% 0 32590 
Sim -1.05% 0 9390 
Sim -2.04% 0 9590 
Sim -3.16% 0 4590 
Sim 8.25% 0 4590 
Sim -11.54% 0 4590 
Sim 8.25% 0 4590 
Sim 24.45% 0 10690 
Sim -7.04% 0 56790 
Sim 0.86% 0 5890 
Sim 14.76% 0 4540 
Sim 11.72% 0 4290 
Sim 0% 1 6290 
Sim -3.64% 0 5290 
Sim -8.36% 1 3290 
Sim 39.78% 1 6690 
Sim 0.96% 0 20990 
Sim 12.72% 0 7090 
Sim 8.74% 0 24890 
Sim -11.04% 0 26590 
Sim -6.68% 0 4190 
Sim 2.44% 1 4190 
Sim -18.62% 0 4590 
Sim 2.67% 0 3840 
Sim 22.46% 0 4090 
Sim -11.26% 0 3940 
Sim -3.5% 0 4140 
Sim -1.8% 0 10890 
Sim -62.21% 0 8990 
Sim -56.07% 0 9090 
Sim -59.66% 0 5240 
Sim -2.23% 0 30690 
Sim 21.83% 1 2790 
Sim 14.64% 0 2740 
Sim -1.73% 1 2840 
Sim 18.25% 0 3240 
Sim -43.52% 0 2790 
Sim -52.98% 1 2440 
Sim -10.03% 0 3140 
Sim 30.57% 0 2990 
Sim 1.79% 0 2840 
Sim -20.39% 0 8590 
Sim -22.15% 0 9490 
Sim -46.51% 0 2990 
Sim -20.76% 0 6490 
Sim -14.16% 1 3940 
Sim -19.4% 0 3740 
Sim -34.51% 0 3890 
Sim 0% 1 2640 
Sim 15.57% 0 3340 
Sim 29% 1 2540 
Sim 19.23% 1 2790 
Sim 12.75% 0 6190 
Sim -0.89% 0 5590 
Sim -20.7% 0 3640 
Sim 5.68% 0 2790 
Sim -50.07% 0 3440 
Sim 28.38% 0 2940 
Sim -23.68% 0 2740 
Sim 5.79% 0 2740 
Sim -11.63% 0 3040 
Sim -49.15% 0 2690 
Sim -44.12% 0 3040 
Sim -54.85% 0 2840 
Sim -41.83% 0 2990 
Sim -4.12% 0 3490 
Sim -2.79% 0 3490 
Sim -2.71% 0 3590 
Sim 11.87% 0 4240 
Sim -27.73% 0 4040 
Sim -39.41% 0 3690 
Sim -21.64% 0 3440 
Sim 1.24% 0 4090 
Sim -27.83% 1 3890 
Sim -13.54% 0 4790 
Sim -31.95% 0 3940 
Sim -27.65% 0 4840 
Sim -2.67% 0 7290 
Sim -48.09% 0 3940 
Sim -53.36% 0 3540 
Sim -11.26% 0 3940 
Sim -1.95% 0 5040 
Sim -7.37% 1 3140 
Sim -17.38% 0 4040 
Sim -15.5% 0 4090 
Sim -10.25% 0 3940 
Sim -14.81% 0 3740 
Sim -17.38% 0 4040 
Sim 3.04% 0 3390 
Sim -46.85% 0 3290 
Sim -19.56% 0 3290 
Sim -21.55% 0 3640 
Sim -4.77% 0 3990 
Sim -18.85% 0 4090 
Sim 25.7% 0 2690 
Sim 22.09% 0 3040 
Sim -1.82% 1 2690 
Sim -5.63% 0 4190 
Sim 4.56% 0 4590 
Sim -7.88% 0 4090 
Sim -1.37% 0 7190 
Sim -1.08% 0 4590 
Sim -7.15% 1 5840 
Sim -14.16% 0 3940 
Sim -3.3% 1 3190 
Sim 11.14% 0 3990 
Sim 1.89% 0 2690 
Sim -10.99% 0 3240 
Sim 7.61% 0 4240 
Sim -3.34% 0 5790 
Sim -52.55% 0 2890 
Sim -46.31% 0 4290 
Sim -50.05% 0 5240 
Sim -11.48% 0 4240 
Sim -22.75% 0 6790 
Sim 6.37% 1 3340 
Sim 5.42% 0 3890 
Sim 9.84% 0 2790 
Sim -28.8% 0 3090 
Sim 28.38% 0 2940 
Sim -14.81% 0 3740 
Sim 6.17% 0 3440 
Sim 11.96% 1 7490 
Sim -24.75% 0 3040 
Sim 8.34% 0 7790 
Sim 21.9% 0 3340 
Sim -15.68% 0 6990 
Sim 9.12% 0 2990 
Sim -52.85% 0 3390 
Sim 29.29% 0 3090 
Sim 8.12% 0 5990 
Sim -0.83% 0 5940 
Sim -7.39% 0 5640 
Sim 5.42% 0 5840 
Sim -4.48% 0 6390 
Sim -6.73% 0 5540 
Sim -1.74% 0 5640 
Sim -19.7% 0 15490 
Sim -5.51% 0 20590 
Sim 20.87% 0 22590 
Sim -6.46% 0 17390 
Sim -34.05% 0 24790 
Sim 7.49% 0 20090 
Sim 7.06% 0 18190 
Sim -6.29% 0 16390 
Sim -1.87% 0 26290 
Sim -0.95% 0 31390 
Sim -36.65% 0 38890 
Sim 2.86% 0 17990 
Sim -3.16% 0 4590 
Sim -4.22% 0 4540 
Sim -13.72% 0 6290 
Sim 13.18% 0 8590 
Sim 13% 0 8690 
Sim -2.11% 0 23190 
Sim -23.74% 0 24090 
Sim -11.44% 1 6190 
Sim -6.57% 0 5690 
Sim 5.62% 0 5640 
Sim -22.5% 0 5340 
Sim -3.18% 0 6090 
Sim -6.1% 0 5390 
Sim 1.01% 0 4890 
Sim -5.39% 0 4390 
Sim 2.68% 0 5740 
Sim -10.85% 0 5340 
Sim -7.03% 0 5290 
Sim 21.57% 0 7890 
Sim -12.39% 0 9190 
Sim -27.74% 0 5990 
Sim -7.7% 0 7190 
Sim -17.36% 0 6190 
Sim -22.81% 0 6090 
Sim -25.61% 1 6390 
Sim 15.99% 0 6890 
Sim -1.58% 0 6290 
Sim 36.13% 0 24490 
Sim 25.35% 0 9890 
Sim 22.57% 0 8690 
Sim -1.04% 0 9490 
Sim 5.75% 0 9190 
Sim 7.95% 0 6790 
Sim 9.01% 0 4840 
Sim -5.84% 1 5640 
Sim -4.24% 0 6790 
Sim 14.31% 0 5590 
Sim -5.46% 0 5190 
Sim -0.83% 0 5940 
Sim -29.58% 0 23090 
Sim -7.04% 0 63390 
Sim -25.56% 0 53890 
Sim -28.67% 0 12190 
Sim 27.52% 0 13590 
Sim -10.65% 0 8390 
Sim 5.23% 0 14090 
Sim 3.13% 0 13190 
Sim 4.67% 0 2240 
Sim 11.31% 0 6890 
Sim 6.26% 0 8490 
Sim 10.01% 0 7690 
Sim 10.14% 1 8690 
Sim 20.04% 0 6290 
Sim -22.81% 0 6090 
Sim 16.69% 0 9090 
Sim -6.11% 0 7690 
Sim -27.53% 0 26590 
Sim 2.38% 1 38790 
Sim -27.7% 0 8090 
Sim -1.56% 0 6290 
Sim -25.24% 0 8590 
Sim 42.77% 0 4840 
Sim 9.11% 0 4790 
Sim -11.72% 0 4890 
Sim 32.98% 0 5040 
Sim -27.46% 0 4490 
Sim -4.73% 0 12090 
Sim 18.8% 0 4740 
Sim 7.8% 0 4840 
Sim 6.24% 0 51090 
Sim -37% 0 13790 
Sim 0% 0 5090 
Sim -51.94% 0 5090 
Sim -12.22% 0 11490 
Sim -24.72% 0 6090 
Sim -1.52% 0 6490 
Sim -2.1% 0 18690 
Sim 4.5% 0 4640 
Sim 13.67% 0 4990 
Sim -2.02% 0 4840 
Sim -8.58% 0 9590 
Sim -65.86% 0 4640 
Sim -21.46% 0 4940 
Sim 5.45% 0 4840 
Sim 15.92% 0 2044190 
Sim -16.98% 0 4890 
Sim -4.77% 0 5990 
Sim -7.55% 0 9790 
Sim -31.47% 0 4790 
Sim -27.58% 0 4990 
Sim 10.75% 1 3090 
Sim -0.75% 0 13190 
Sim 3.01% 0 37690 
Sim -33.88% 0 8390 
Sim 0% 0 14090 
Sim -2.33% 0 37790 
Sim -5.3% 0 28590 
Sim -11.51% 1 7690 
Sim 12.41% 0 14490 
Sim 5.18% 0 12190 
Sim 9.27% 0 11790 
Sim 9.1% 0 13190 
Sim 14.93% 0 13090 
Sim 0% 0 8690 
Sim -14.3% 0 8990 
Sim -16.52% 0 8090 
Sim -8.34% 0 7690 
Sim -15.49% 0 8190 
Sim 8.84% 0 7390 
Sim -14.72% 0 8690 
Sim 2.41% 0 8490 
Sim -3.93% 0 9790 
Sim -1.04% 0 9490 
Sim 1.11% 0 9090 
Sim 18.7% 0 10790 
Sim 7.97% 0 12190 
Sim -27.08% 0 29090 
Sim 20.25% 0 10690 
Sim -6.03% 0 7790 
Sim 7.15% 0 11990 
Sim -2.36% 1 12390 
Sim 17.47% 0 41690 
Sim -1.29% 0 15390 
Sim 2.16% 0 14190 
Sim 13.21% 0 16290 
Sim -11.02% 1 9690 
Sim -6.13% 0 9190 
Sim -6.87% 0 9490 
Sim 0% 0 8990 
Sim -1.83% 0 48190 
Sim -9.77% 0 7390 
Sim -5.27% 0 7190 
Sim 0% 0 5640 
Sim -4.11% 0 5840 
Sim -36.35% 0 5340 
Sim -7.79% 0 8290 
Sim -20.97% 0 5840 
Sim -20.97% 0 5840 
Sim -1.67% 0 5890 
Sim -13.55% 0 3190 
Sim -1.57% 0 3140 
Sim -25.91% 0 6290 
Sim -23.95% 0 8890 
Sim -3.13% 0 6190 
Sim -1.49% 0 6590 
Sim -2.48% 0 11790 
Sim -46.58% 0 5390 
Sim -1.24% 0 7990 
Sim 274.9% 1 22490 
Sim 9.47% 0 2890 
Sim 16.47% 0 3890 
Sim 5.11% 0 3540 
Sim -3.64% 0 5290 
Sim 3.13% 0 3290 
Sim -4.7% 0 3040 
Sim 8.96% 0 3040 
Sim 8.66% 0 4390 
Sim -7.6% 0 3040 
Sim -29.09% 0 3290 
Sim -15.33% 0 3590 
Sim -58.38% 0 5240 
Sim -7.26% 0 6390 
Sim -15.87% 0 6890 
Sim 8.35% 0 5840 
Sim -12.53% 0 3140 
Sim -25.67% 0 3040 
Sim -15.32% 0 3040 
Sim 4.29% 0 7290 
Sim -21.71% 0 6490 
Sim -10.46% 0 5990 
Sim -20.03% 0 5990 
Sim -2.5% 0 7790 
Sim 23.31% 0 5290 
Sim 9.63% 0 5690 
Sim -48.18% 0 5540 
Sim 11.02% 0 5540 
Sim -28.16% 0 5740 
Sim -6.07% 0 6190 
Sim -27% 0 6490 
Sim -31.71% 0 12490 
Sim 45.37% 0 7690 
Sim -16.69% 0 6990 
Sim -15.23% 0 11690 
Sim -23.79% 0 7690 
Sim -10.17% 0 5740 
Sim 7.47% 0 7190 
Sim -3.85% 0 7490 
Sim -12.59% 0 13190 
Sim -9.1% 0 6990 
Sim -1.85% 0 21190 
Sim -19.61% 0 7790 
Sim -41.06% 0 6890 
Sim 17.56% 1 5490 
Sim 0.85% 0 5940 
Sim 0% 0 4790 
Sim -9.03% 0 5540 
Sim 4.55% 0 6890 
Sim -16.15% 0 7790 
Sim -4.23% 0 6790 
Sim -20.26% 0 6690 
Sim -29.18% 0 11890 
Sim 12.77% 0 5740 
Sim 4.85% 0 6490 
Sim 25.9% 0 5590 
Sim -6.57% 0 5690 
Sim 40.11% 0 4890 
Sim -8.89% 0 5640 
Sim 15.45% 0 15690 
Sim -31.62% 0 5190 
Sim 0% 1 5340 
Sim -53.71% 0 5690 
Sim -11.12% 0 12790 
Sim 25.1% 0 2990 
Sim 10.86% 0 9190 
Sim -8.83% 0 9290 
Sim -5.89% 0 9590 
Sim -5.89% 0 9590 
Sim 13.82% 0 21090 
Sim -7.44% 0 11190 
Sim -9.64% 0 19690 
Sim -13.19% 0 19090 
Sim 13.14% 0 11190 
Sim -21.71% 1 2301 
Sim 7.61% 0 4240 
Sim 25.11% 0 2740 
Sim 16.74% 0 2790 
Sim 34.84% 0 3290 
Sim 89.49% 1 34790 
Sim -21.47% 0 180290 
Sim 12.08% 0 12990 
Sim 10.57% 0 15690 
Sim 17.98% 0 15090 
Sim 2.82% 0 14590 
Sim -7.92% 0 12790 
Sim 12.29% 0 12790 
Sim 10.46% 0 14790 
Sim 13.23% 0 13690 
Sim -20.33% 0 14890 
Sim -5.65% 0 16690 
Sim 5.25% 0 22090 
Sim 6.09% 0 15690 
Sim 0.68% 0 14790 
Sim -8.65% 0 14790 
Sim -12.58% 0 14590 
Sim -11.55% 0 171590 
Sim 2.48% 0 20690 
Sim 16% 0 71790 
Sim -17.19% 0 53490 
Sim -5.2% 0 72990 
Sim -4.66% 0 94190 
Sim -8.95% 0 148490 
Sim -3.15% 0 15390 
Sim 2.98% 0 17290 
Sim 11.7% 0 19090 
Sim 14.38% 0 19890 
Sim 7.61% 0 19790 
Sim 9.45% 0 19690 
Sim -21.03% 0 13890 
Sim -1.9% 0 15490 
Sim -0.52% 0 19190 
Sim 7.8% 0 16590 
Sim -4.6% 0 18690 
Sim -6.22% 0 18090 
Sim -35.74% 0 51790 
Sim 0% 0 22390 
Sim 4.28% 0 19490 
Sim 11.58% 0 24090 
Sim -20.77% 0 8390 
Sim 2.7% 0 15190 
Sim -6.67% 0 15390 
Sim -11.22% 0 10290 
Sim -4.63% 0 10290 
Sim -4.63% 0 10290 
Sim -35.46% 0 24390 
Sim -47.65% 0 8790 
Sim -10.96% 0 12190 
Sim -10.18% 0 15890 
Sim -23.97% 0 14590 
Sim -30.16% 0 10190 
Sim 22.25% 0 8790 
Sim -21.13% 0 12690 
Sim -19.8% 0 23090 
Sim -29.06% 0 8790 
Sim 0% 0 8190 
Sim 6.07% 0 10490 
Sim 2.68% 0 11490 
Sim -3.1% 0 9390 
Sim -24.79% 0 16690 
Sim 0% 0 2140 
Sim 0% 0 3190 
Sim 0% 0 5240 
Sim 0% 0 5340 
Sim 0% 0 2140 
Sim -1.52% 0 3240 
Sim 2.63% 0 1990 
Sim -32.82% 0 3890 
Sim -15.01% 0 10190 
Sim -51.48% 0 5090 
Sim -2.6% 0 7490 
Sim -3.54% 0 4090 
Sim -0.9% 0 5490 
Sim -2.64% 0 5540 
Sim -8.86% 0 10290 
Sim 0% 0 3790 
Sim -1.19% 0 4140 
Sim 0% 0 2690 
Sim -4.21% 0 5690 
Sim -36.48% 0 4440 
Sim 5.19% 0 3040 
Sim 1.12% 0 8990 
Sim -1.12% 0 8790 
Sim 0.98% 0 5140 
Sim 0.84% 0 5990 
Sim 0% 0 10690 
Sim -1.18% 0 4190 
Sim -1.65% 0 23790 
Sim -7.46% 0 30990 
Sim 1.15% 0 8790 
Sim -4.58% 0 12490 
Sim -1.73% 0 2840 
Sim 3.84% 0 1894 
Sim -5.35% 0 3540