+/-.

Sim 
 

+/-.
457
Sim 20.04% 0 5990 
Sim -5.64% 0 6690 
Sim 20.04% 0 6290 
Sim -9.87% 0 6390 
Sim 18.06% 0 7190 
Sim 18.95% 0 6590 
Sim 13.14% 0 6890 
Sim 3.71% 0 8390 
Sim -15.87% 0 6890 
Sim -54% 1 6390 
Sim -16.24% 0 6190 
Sim 23.12% 0 6390 
Sim -4.06% 0 7090 
Sim -39.01% 0 7190 
Sim -33.37% 1 6590 
Sim -43.06% 1 5290 
Sim -7.24% 0 7690 
Sim -30.33% 0 6890 
Sim 20.3% 0 8890 
Sim 27.58% 0 8790 
Sim 31.39% 0 8790 
Sim 34.41% 0 8590 
Sim 39.29% 0 7090 
Sim -42.18% 0 6990 
Sim 34.72% 0 6790 
Sim 25.26% 0 7190 
Sim 14.54% 0 7090 
Sim 39.88% 0 7190 
Sim 8.08% 0 6690 
Sim 10.46% 0 7390 
Sim 22.99% 0 7490 
Sim 22.62% 0 7590 
Sim 5.64% 0 7490 
Sim 3.85% 0 8090 
Sim 14.08% 0 7290 
Sim -33.1% 0 8490 
Sim 44.22% 1 7990 
Sim 3.28% 0 6290 
Sim 20.03% 0 7190 
Sim -25.8% 0 7190 
Sim 9.6% 0 7990 
Sim -50.36% 0 7490 
Sim 0% 0 7190 
Sim 10.79% 0 7190 
Sim 9.24% 0 7090 
Sim -11.64% 0 7590 
Sim 5.89% 0 7190 
Sim -6.26% 0 7490 
Sim 14.1% 1 8090 
Sim -28.74% 0 7190 
Sim 2.53% 0 8090 
Sim 20.2% 0 13090 
Sim 3.71% 0 13990 
Sim -49.66% 0 6590 
Sim 19.66% 0 6390 
Sim 29.96% 0 6290 
Sim 17.01% 0 6190 
Sim 8.79% 0 6190 
Sim 20.41% 0 6490 
Sim 18.29% 0 6790 
Sim 13.07% 0 6490 
Sim -21.86% 0 6790 
Sim 2.57% 0 5990 
Sim -48.8% 0 6190 
Sim -40.04% 0 5990 
Sim 7.22% 0 5940 
Sim 20.04% 1 6290 
Sim 9.39% 0 6990 
Sim -44.04% 0 5590 
Sim 56.17% 0 7090 
Sim 5.2% 0 8090 
Sim 25.3% 0 6190 
Sim -4.02% 0 19090 
Sim 0.83% 0 12190 
Sim -35.97% 1 890 
Sim -55% 1 990 
Sim 71.31% 1 2090 
Sim 116.29% 1 4090 
Sim -34.52% 0 13090 
Sim 3.31% 0 12490 
Sim 3.06% 0 13490 
Sim -5.19% 0 12790 
Sim -9.34% 0 13590 
Sim 18.33% 0 15490 
Sim -14.52% 0 16490 
Sim 43.85% 1 15090 
Sim -48.78% 0 14490 
Sim 14.65% 0 14090 
Sim 7.64% 1 14090 
Sim 18.5% 0 14090 
Sim 20.17% 0 15490 
Sim 23.99% 0 14990 
Sim -6.75% 0 15190 
Sim 8.54% 0 17790 
Sim -3.45% 0 16790 
Sim 5.36% 0 11790 
Sim 35.33% 0 13790 
Sim 143.16% 1 5690 
Sim -1.57% 0 1319 
Sim 0% 0 2540 
Sim -2.82% 0 24090 
Sim 25.35% 0 27690 
Sim 15.36% 0 29290 
Sim -27.43% 1 5290 
Sim -1.04% 0 4740 
Sim 27.61% 0 5140 
Sim 5.54% 0 4740 
Sim -6.07% 0 4640 
Sim -16.7% 0 4740 
Sim 14.14% 0 4440 
Sim -8.93% 0 4090 
Sim 23.68% 0 4440 
Sim 13.37% 0 4240 
Sim -18.04% 0 4540 
Sim -41.05% 0 3590 
Sim -49.37% 0 3590 
Sim -12.22% 0 3590 
Sim -26.1% 1 3540 
Sim -41.6% 0 3790 
Sim 19.08% 0 7490 
Sim 15.34% 1 6390 
Sim -23.11% 0 7990 
Sim 8.76% 1 8690 
Sim -4.29% 0 6690 
Sim 39.45% 0 9190 
Sim -8.87% 1 7190 
Sim -8.15% 0 7890 
Sim -2.2% 0 8890 
Sim 36.82% 0 9290 
Sim 33.4% 1 8790 
Sim 35.97% 0 8690 
Sim -45.24% 0 7990 
Sim 21% 0 7490 
Sim 27.98% 0 7090 
Sim 29.88% 0 7390 
Sim -49.7% 0 7490 
Sim 23.47% 0 7890 
Sim 34.64% 0 7190 
Sim -46.73% 0 8890 
Sim 18.34% 0 8390 
Sim 22.62% 1 7590 
Sim -29.94% 0 8190 
Sim 19.2% 0 8690 
Sim 27.46% 0 7890 
Sim -48.11% 0 9490 
Sim 3.34% 0 9290 
Sim 13.94% 0 8990 
Sim -21.82% 0 10390 
Sim -26.63% 0 9090 
Sim 3.16% 0 9790 
Sim -3.26% 0 8890 
Sim 1.16% 0 8690 
Sim -17.88% 0 6890 
Sim -24.72% 1 6090 
Sim -40.04% 0 6290 
Sim -49.37% 0 7590 
Sim -50.41% 0 6790 
Sim 6.59% 0 8090 
Sim 18.69% 0 8890 
Sim -9.58% 0 8490 
Sim 32.26% 0 7790 
Sim -36.18% 0 11290 
Sim -0.83% 0 11990 
Sim 50.66% 1 1264 
Sim -7.55% 1 490 
Sim -17.99% 0 1099 
Sim -23.65% 0 794 
Sim -31.23% 0 819 
Sim 15.8% 1 2140 
Sim 28.35% 0 1399 
Sim 46.54% 0 1524 
Sim 27.89% 0 1394 
Sim 26.51% 0 1379 
Sim -16.77% 0 824 
Sim -8.8% 1 1274 
Sim -2.2% 0 1109 
Sim 1.28% 0 1189 
Sim -16.87% 0 1114 
Sim -7.96% 0 2890 
Sim 10.49% 0 11590 
Sim -0.75% 0 13290 
Sim 16.55% 0 14790 
Sim 5.79% 0 12790 
Sim -9.46% 0 115790 
Sim 0% 0 13590 
Sim 8.34% 0 12990 
Sim 24.8% 0 14090 
Sim 19.18% 0 14290 
Sim 4.32% 0 14490 
Sim -0.74% 0 13390 
Sim 14.63% 0 14890 
Sim -32.07% 0 17790 
Sim 9.87% 0 16690 
Sim 22.42% 0 15290 
Sim 17.9% 0 14490 
Sim 1.39% 0 14590 
Sim -2.06% 0 14290 
Sim 12.72% 0 13290 
Sim 13.72% 0 14090 
Sim 6.88% 0 13990 
Sim 0% 0 13990 
Sim -13.02% 0 12690 
Sim 16.21% 0 12190 
Sim 19.15% 0 13690 
Sim 24.78% 0 12590 
Sim -20.01% 0 15190 
Sim 85.82% 0 2490 
Sim 61.58% 0 2490 
Sim 8.18% 0 22490 
Sim -2.65% 0 25690 
Sim -21.01% 1 6390 
Sim 10.89% 1 1874 
Sim 9.35% 0 8190 
Sim 15.81% 0 8790 
Sim -27.24% 0 1739 
Sim -19.43% 1 1684 
Sim -31.08% 0 1854 
Sim -8.56% 0 3740 
Sim 26.56% 1 12390 
Sim -29.97% 0 3390 
Sim -43.97% 0 7390 
Sim -47.81% 0 15390 
Sim 32.53% 0 15890 
Sim -47.84% 0 17990 
Sim 16.55% 0 14790 
Sim -34.76% 0 15390 
Sim -5.52% 0 15390 
Sim -23.65% 0 3390 
Sim 21.65% 1 3090 
Sim -5.92% 0 1779 
Sim -13.92% 0 1799 
Sim 3.56% 1 1454 
Sim -37.54% 0 1649 
Sim -34.88% 0 1654 
Sim -17.8% 0 1759 
Sim 7.01% 0 2290 
Sim -14.64% 0 2040 
Sim 26.79% 0 2040 
Sim -36.05% 0 2040 
Sim 6.05% 0 1754 
Sim 38.04% 0 2540 
Sim -19.68% 0 1759 
Sim 49.41% 0 1784 
Sim 1.15% 0 1754 
Sim -7.22% 0 1939 
Sim -14.34% 0 2390 
Sim -14.52% 1 1914 
Sim 1.38% 1 1764 
Sim -11.36% 1 1764 
Sim -2.14% 1 1599 
Sim 18.63% 1 1624 
Sim 23.61% 1 1754 
Sim -73.7% 0 865 
Sim -24.77% 1 5740 
Sim 26.39% 0 2390 
Sim 27.17% 0 2340 
Sim 43.48% 0 2640 
Sim 15.81% 0 2190 
Sim 28.35% 0 2490 
Sim 4.18% 0 2490 
Sim 43.1% 0 2490 
Sim 22.06% 0 2490 
Sim 31.68% 0 2490 
Sim -19.74% 0 2440 
Sim 19.14% 0 2490 
Sim 32.61% 0 2440 
Sim -13.84% 0 2490 
Sim 10.93% 0 2090 
Sim 2.51% 0 2040 
Sim 23.45% 0 2190 
Sim 21.62% 0 2340 
Sim 40.88% 0 2640 
Sim 37.69% 0 2740 
Sim 47.86% 0 2490 
Sim -7.58% 0 2440 
Sim 65.46% 0 2290 
Sim -10.7% 0 4590 
Sim 6.28% 0 2540 
Sim 15.46% 0 2240 
Sim -3.94% 1 2440 
Sim 63.76% 0 2440 
Sim -2.36% 0 4140 
Sim 41.23% 0 1990 
Sim -45.85% 0 1944 
Sim -40.71% 0 2040 
Sim 57.26% 0 2090 
Sim -40.39% 0 2140 
Sim 33.81% 0 2240 
Sim 26.43% 0 1990 
Sim -94.1% 0 85 
Sim -13.12% 0 1729 
Sim -12.11% 0 1749 
Sim 0% 0 1794 
Sim 38.97% 0 1694 
Sim -27.61% 0 1694 
Sim -25.16% 0 1639 
Sim -21.96% 0 1709 
Sim -11.53% 0 1849 
Sim -23.19% 0 1759 
Sim -41.32% 0 1784 
Sim -46.74% 0 1699 
Sim -33.37% 0 1759 
Sim 20.98% 0 1759 
Sim 55.38% 0 1964 
Sim -4.7% 0 1724 
Sim 17.36% 0 1724 
Sim -32.64% 0 1744 
Sim 21.74% 0 1764 
Sim 23.81% 0 1794 
Sim 17.05% 0 1819 
Sim 18.7% 0 1809 
Sim 7.63% 0 1764 
Sim 36.08% 1 2640 
Sim 18.03% 0 1604 
Sim -7.23% 0 4490 
Sim -93.71% 1 100 
Sim -7.33% 1 3790 
Sim -21.37% 0 27590 
Sim -11.87% 0 24490 
Sim 28.41% 1 3390 
Sim -7.37% 0 3140 
Sim 21.04% 1 3740 
Sim -31.32% 0 3290 
Sim -48.55% 0 3390 
Sim 34.84% 0 3290 
Sim 39.75% 1 3340 
Sim 15.44% 0 2990 
Sim -21.93% 0 8190 
Sim 45.85% 0 5090 
Sim -24.07% 1 3940 
Sim -15.25% 1 3890 
Sim 13.38% 0 3390 
Sim 4.49% 0 3490 
Sim -7.25% 0 3840 
Sim 8.56% 0 4440 
Sim 41.84% 1 3390 
Sim 28.41% 0 3390 
Sim 1.39% 0 3640 
Sim 16.42% 0 3190 
Sim 1.57% 0 3240 
Sim 23.68% 1 4440 
Sim 40.75% 0 4490 
Sim 1.82% 1 2790 
Sim 0% 0 2840 
Sim -31.65% 0 3240 
Sim -34.14% 0 2990 
Sim -34.91% 0 2890 
Sim 4.7% 1 3340 
Sim 11.58% 0 2890 
Sim -18.36% 1 2890 
Sim -50.08% 1 3090 
Sim -5.62% 0 5040 
Sim 35.32% 1 3640 
Sim -15.49% 0 7090 
Sim 17.72% 1 2990 
Sim 18.64% 0 4690 
Sim 25.07% 0 4240 
Sim 13.55% 0 4190 
Sim 19.17% 0 4040 
Sim 23.6% 0 4190 
Sim 25.07% 0 4240 
Sim 16.71% 0 4890 
Sim 26.55% 0 4290 
Sim -11.02% 0 4440 
Sim 64.68% 0 4840 
Sim -1.09% 0 4540 
Sim 62.72% 0 4540 
Sim 20.57% 0 4690 
Sim 16.71% 0 4540 
Sim 6.54% 0 4890 
Sim -49.4% 0 3790 
Sim 51.23% 0 3690 
Sim 16.47% 0 3890 
Sim 21.38% 0 3690 
Sim -49.43% 0 3940 
Sim 35.32% 0 3640 
Sim 21.28% 0 3990 
Sim 25.55% 0 3440 
Sim 5.63% 1 4690 
Sim 19.11% 0 3740 
Sim 0% 0 4090 
Sim 21.6% 1 3940 
Sim 15.11% 0 4190 
Sim 6.6% 0 4040 
Sim -2.28% 0 4290 
Sim 8.36% 0 3890 
Sim 6.43% 0 4140 
Sim 12.53% 0 4490 
Sim -28.62% 0 4490 
Sim -7.91% 0 6990 
Sim 33.42% 0 5390 
Sim 27.21% 0 3740 
Sim 36.18% 0 4140 
Sim 26.23% 0 4090 
Sim -41.61% 0 4140 
Sim 3.62% 0 4290 
Sim 4.72% 0 4440 
Sim -44.86% 0 4240 
Sim -29.61% 0 3090 
Sim -16.7% 0 4240 
Sim 5.9% 0 4490 
Sim 22.92% 0 4290 
Sim 11.66% 0 4790 
Sim 27.88% 0 3440 
Sim -50.07% 1 3440 
Sim 45.08% 0 3540 
Sim 43.93% 0 3440 
Sim 22.11% 0 3590 
Sim -2.79% 0 3490 
Sim 20.76% 0 3490 
Sim 12.94% 0 3490 
Sim 26.41% 0 3590 
Sim 16.04% 0 4340 
Sim -5.27% 0 7190 
Sim -33% 0 2540 
Sim 14.34% 0 2790 
Sim -6.17% 1 3040 
Sim -25.99% 0 2990 
Sim -9.4% 0 2890 
Sim -18.49% 0 3090 
Sim -17.77% 0 3240 
Sim -37.11% 0 3390 
Sim 44.87% 0 3390 
Sim 43.67% 0 3290 
Sim 33.46% 0 3590 
Sim -13.37% 0 3240 
Sim -28.63% 0 3490 
Sim 36.68% 0 3540 
Sim 23.41% 0 3690 
Sim 28.91% 0 3790 
Sim 14.06% 0 2840 
Sim -10.97% 0 2840 
Sim -17.47% 0 2840 
Sim 46.57% 0 2990 
Sim -1.73% 1 2840 
Sim 7.04% 0 3040 
Sim 13.01% 0 3040 
Sim 25.59% 0 3190 
Sim 27.56% 0 3240 
Sim 3.81% 0 4090 
Sim 13.51% 0 2940 
Sim 13.51% 0 2940 
Sim 26.52% 0 3340 
Sim 2.38% 0 8590 
Sim 2.15% 0 9490 
Sim 65.97% 0 2390 
Sim -40.6% 0 6290 
Sim -32.26% 0 8190 
Sim -50.74% 0 2040 
Sim -38.86% 0 4090 
Sim -15.85% 1 3190 
Sim -16.04% 0 1209 
Sim -16.71% 0 2990 
Sim 15.44% 0 5990 
Sim 97.35% 1 6690 
Sim 22.89% 0 3490 
Sim 11.85% 0 32090