+/-.

Sim 
 

+/-.
566
Sim 6.16% 0 6890 
Sim 13.53% 0 31890 
Sim 6.85% 0 20290 
Sim 31.44% 0 48490 
Sim 20% 0 74990 
Sim 22.01% 0 141890 
Sim 40.25% 0 35890 
Sim 6.13% 0 15590 
Sim 7.98% 0 17590 
Sim 1.23% 0 16490 
Sim 27.25% 0 36890 
Sim 2.24% 0 22790 
Sim 35.45% 0 5540 
Sim 25.01% 0 29490 
Sim -4.25% 0 24790 
Sim 19.24% 0 30990 
Sim 8.66% 0 25090 
Sim 26.58% 0 26190 
Sim 10.1% 0 33790 
Sim 15.06% 0 34390 
Sim 23.36% 0 2640 
Sim 7.17% 0 2990 
Sim 89.75% 0 2740 
Sim 1.89% 0 2690 
Sim -38.37% 0 2490 
Sim -36.96% 0 2390 
Sim 2.01% 1 2540 
Sim 24.11% 0 20590 
Sim 74.41% 0 2440 
Sim 88.56% 1 2440 
Sim 68.29% 1 2590 
Sim -24.36% 0 2640 
Sim 19.03% 0 3440 
Sim 44.07% 0 2540 
Sim 68.88% 0 2540 
Sim -24.57% 0 2490 
Sim -13.48% 0 2240 
Sim -25.48% 1 2190 
Sim -32.63% 0 2890 
Sim 10.03% 0 3290 
Sim 30.46% 0 133190 
Sim 26.3% 0 22090 
Sim 17.3% 0 31190 
Sim 14.29% 0 33590 
Sim 19.75% 0 18190 
Sim 12.91% 0 27990 
Sim 20.98% 0 32290 
Sim 25.76% 0 41990 
Sim 29.53% 0 3290 
Sim 111.98% 0 2690 
Sim -31.31% 0 3840 
Sim 46.71% 0 4240 
Sim -21.18% 0 4090 
Sim 61.02% 0 4090 
Sim -21.34% 1 2470 
Sim 10.99% 0 9090 
Sim 76.51% 0 2690 
Sim 11.8% 0 3790 
Sim 36.45% 0 5990 
Sim 54.44% 0 5390 
Sim 26.79% 0 2840 
Sim 24.82% 0 33190 
Sim 11.29% 0 42390 
Sim 19.35% 0 36390 
Sim 13.42% 0 37190 
Sim 17.99% 0 49190 
Sim 10.42% 0 37090 
Sim 16.72% 0 39090 
Sim 24.4% 0 41290 
Sim 27.42% 0 42290 
Sim 25.52% 0 24590 
Sim 25.36% 0 5190 
Sim 14.49% 0 4740 
Sim 17.9% 0 4940 
Sim 23.87% 0 5190 
Sim 29.34% 0 5290 
Sim 29.95% 0 5640 
Sim 33.03% 0 5840 
Sim 24.78% 0 5790 
Sim 23.36% 0 5540 
Sim 29.56% 0 5040 
Sim 23.23% 0 5040 
Sim 5.31% 0 13890 
Sim 9.17% 0 14290 
Sim 5% 0 14690 
Sim 5.18% 0 12190 
Sim -14.68% 0 12790 
Sim 10.35% 0 15990 
Sim -5.1% 0 14890 
Sim 17.49% 0 7390 
Sim -45.36% 1 2590 
Sim -7.71% 0 3590 
Sim 5.3% 0 15890 
Sim 31.1% 0 50590 
Sim 64.38% 0 11490 
Sim 54.26% 0 16490 
Sim 26.94% 0 5890 
Sim -39.46% 0 17490 
Sim 13.61% 0 16690 
Sim 7.49% 0 15790 
Sim 17.41% 0 13490 
Sim -6.6% 0 28290 
Sim 24.27% 0 12290 
Sim 12.62% 0 13390 
Sim 24.17% 0 25690 
Sim 15.71% 0 27990 
Sim 29.43% 0 28590 
Sim -8.13% 0 3390 
Sim 3.58% 0 4340 
Sim 36.8% 0 5390 
Sim 43.44% 0 5940 
Sim 18.7% 0 6990 
Sim 30.48% 0 8990 
Sim 23.72% 0 9390 
Sim 31.01% 1 9290 
Sim 29.71% 0 16590 
Sim 26.49% 0 17190 
Sim 16.52% 0 5290 
Sim 11.66% 0 4790 
Sim 11.25% 0 18790 
Sim 30.41% 0 5790 
Sim 24.06% 0 4640 
Sim 20.57% 0 4690 
Sim 27.34% 0 4890 
Sim 17.9% 0 4940 
Sim 28.6% 0 13490 
Sim 35.27% 0 14190 
Sim 0.6% 1 4040 
Sim 16.05% 0 21690 
Sim 59.62% 0 14190 
Sim 33.91% 0 16190 
Sim -3.78% 0 5090 
Sim 33.38% 0 5990 
Sim 38.77% 0 5190 
Sim 18.65% 0 5090 
Sim 22.01% 0 4440 
Sim 5.69% 0 4640 
Sim 22.38% 0 26790 
Sim 24.32% 0 4090 
Sim 26.65% 0 4040 
Sim 21.19% 0 4290 
Sim 17.68% 0 6990 
Sim 30.2% 0 27590 
Sim 24.76% 0 5290 
Sim -0.94% 0 5140 
Sim 23.58% 0 5240 
Sim 12.85% 0 16690 
Sim 32.55% 0 5090 
Sim 22% 0 4990 
Sim 9.54% 0 6890 
Sim 10.93% 0 6090 
Sim -4.18% 0 3440 
Sim 54.41% 0 7390 
Sim 6.55% 1 4540 
Sim 20.2% 0 24990 
Sim 50.87% 0 9490 
Sim 28.4% 0 29390 
Sim 6.36% 0 31790 
Sim 13.45% 1 4640 
Sim 17.38% 0 4390 
Sim 40.42% 0 4690 
Sim 27.05% 0 14090 
Sim -43.3% 0 13490 
Sim -35.28% 0 13390 
Sim 35.04% 0 13490 
Sim 27.74% 0 10590 
Sim 29.56% 0 22790 
Sim -43.88% 0 7290 
Sim -2.36% 0 24790 
Sim 69.87% 0 3890 
Sim 36.33% 0 3940 
Sim 102.68% 0 4540 
Sim 72.49% 1 4640 
Sim -17.62% 0 3740 
Sim 2% 0 5090 
Sim 83.94% 1 5040 
Sim -24.29% 0 3740 
Sim -31.78% 0 3540 
Sim 14.33% 0 3990 
Sim 6.96% 0 12290 
Sim 56.77% 1 3590 
Sim 51.14% 0 3990 
Sim 37.22% 0 28390 
Sim 26.63% 0 15690 
Sim 48.19% 0 15990 
Sim 116.6% 0 17090 
Sim -34.88% 1 3640 
Sim 1.22% 0 8290 
Sim 8.14% 0 5990 
Sim 0% 1 4590 
Sim -2.16% 0 4540 
Sim 71.43% 0 3840 
Sim 100.1% 0 3940 
Sim -25.54% 1 3790 
Sim 61.97% 0 3790 
Sim 23.98% 0 11890 
Sim -14.16% 0 3940 
Sim -32.31% 0 4190 
Sim 69.87% 0 3890 
Sim 68.27% 0 4190 
Sim -20.47% 0 3690 
Sim -2.79% 0 3490 
Sim -20.79% 0 4190 
Sim -22.06% 0 4240 
Sim -42.93% 1 3590 
Sim -21.4% 0 4040 
Sim -0.93% 0 5340 
Sim 57.64% 0 6290 
Sim -9.5% 0 5240 
Sim -14.68% 0 4940 
Sim -1.3% 1 7690 
Sim 14.95% 0 7690 
Sim -33.93% 1 4090 
Sim 52.33% 0 5240 
Sim -30.96% 0 5240 
Sim -30.96% 0 5240 
Sim 34.23% 0 5490 
Sim 30.16% 0 6690 
Sim 28.47% 0 5640 
Sim 16.36% 0 5690 
Sim 68.18% 0 4440 
Sim 42.55% 0 4690 
Sim -24.23% 0 4690 
Sim 22% 0 4990 
Sim 11.85% 0 5190 
Sim 16.87% 0 5890 
Sim 86.45% 0 3990 
Sim -39.81% 0 4990 
Sim -25.35% 0 5890 
Sim 0% 0 5840 
Sim -27.19% 0 5890 
Sim 65.5% 0 3790 
Sim 12.36% 0 4090 
Sim -35.51% 0 5540 
Sim -37.55% 1 4990 
Sim 27.14% 0 6090 
Sim 57.69% 0 3690 
Sim -4.55% 0 8390 
Sim 20.41% 0 6490 
Sim -17.24% 0 5040 
Sim 43.36% 0 5290 
Sim 49.21% 0 3790 
Sim -15.92% 0 5540 
Sim 31.39% 1 8790 
Sim -34.77% 0 4690 
Sim 44.33% 0 38090 
Sim 31.59% 0 7290 
Sim 25.04% 0 7490 
Sim 16.42% 0 7090 
Sim 19.36% 0 7090 
Sim 20.76% 0 6690 
Sim 25.82% 0 8290 
Sim 19.15% 0 8090 
Sim 19.43% 0 7990 
Sim 17.67% 0 7990 
Sim 35.49% 0 6490 
Sim 26.09% 0 7490 
Sim 5.91% 0 25090 
Sim 33.38% 0 9990 
Sim 79.05% 0 32390 
Sim 26.76% 0 21790 
Sim -6.99% 0 42590 
Sim 17.42% 0 8090 
Sim 51.07% 0 21890 
Sim -23.62% 0 32990 
Sim 22.67% 0 24890 
Sim 17.93% 0 5590 
Sim 15.82% 0 5490 
Sim 0% 0 7290 
Sim 10.86% 0 9190 
Sim 10.39% 0 11690 
Sim 31.62% 0 9990 
Sim 23.41% 0 9490 
Sim 29.58% 0 11390 
Sim 13.93% 0 26990 
Sim -12.03% 0 27790 
Sim 8.21% 0 6590 
Sim 21.04% 0 7190 
Sim 22.45% 0 7090 
Sim 25.04% 0 6990 
Sim 25.76% 0 6590 
Sim 22.68% 0 6490 
Sim 21.54% 0 6490 
Sim 26.47% 0 6690 
Sim -2.9% 0 6690 
Sim 9.54% 0 6890 
Sim 35.25% 0 7290 
Sim 16.55% 0 6690 
Sim 6.16% 0 6890 
Sim 3.11% 0 6590 
Sim 23.26% 0 6890 
Sim 13.36% 0 6790 
Sim 25.54% 0 6390 
Sim 36.98% 0 8890 
Sim -9.65% 0 7490 
Sim 5.34% 0 7890 
Sim -5.07% 0 7490 
Sim -4.66% 1 8190 
Sim 26.58% 0 8090 
Sim 32.17% 0 7190 
Sim -25.02% 1 5391 
Sim 50.7% 0 11890 
Sim 28.21% 0 9090 
Sim 29.2% 0 12390 
Sim 20.71% 0 10490 
Sim 22.26% 0 7690 
Sim 25.67% 0 5140 
Sim 18.36% 0 7090 
Sim 9.86% 0 7790 
Sim 36.81% 0 6690 
Sim 35.99% 0 6990 
Sim 17.68% 0 6990 
Sim -29.29% 0 31390 
Sim -28.64% 0 31390 
Sim 0.74% 0 40990 
Sim 6.17% 0 42990 
Sim 10.61% 0 167890 
Sim 21.1% 0 20090 
Sim 23.95% 0 43990 
Sim 45.35% 0 15490 
Sim 6.39% 0 9990 
Sim 12.69% 0 7990 
Sim 30.21% 0 8190 
Sim 10.83% 0 8190 
Sim 33.93% 0 8290 
Sim 21.28% 0 9690 
Sim 25.75% 0 8790 
Sim 7.6% 1 8490 
Sim 33.39% 0 8390 
Sim -11.41% 0 6990 
Sim 20.34% 0 7690 
Sim 13.65% 0 9990 
Sim 8.97% 0 8490 
Sim 29.53% 0 10090 
Sim 6.11% 0 8690 
Sim -10.76% 0 42290 
Sim 14.25% 1 43290 
Sim 6.26% 0 11890 
Sim 40.07% 0 8390 
Sim 82.6% 0 6190 
Sim 52.39% 0 6690 
Sim 15.36% 0 6390 
Sim 78.43% 0 8190 
Sim 33.41% 0 5990 
Sim 1.3% 0 7790 
Sim 58.05% 0 5990 
Sim 3.23% 0 6390 
Sim -16.25% 0 60290 
Sim 0.25% 0 40790 
Sim 26.04% 0 54690 
Sim 23.71% 0 59490 
Sim 122.09% 0 16190 
Sim 26.27% 0 20190 
Sim 59.28% 0 20690 
Sim -3.65% 0 21090 
Sim -40.6% 0 6290 
Sim 26.83% 0 12290 
Sim 21.45% 0 10190 
Sim -13.7% 0 8190 
Sim -6.18% 0 7590 
Sim 18.21% 0 7790 
Sim 43.28% 0 6290 
Sim 57.41% 0 20290 
Sim 37.41% 0 13590 
Sim -55.92% 0 5990 
Sim -3.18% 0 6090 
Sim 39.75% 0 8790 
Sim -2.86% 0 6790 
Sim -2.9% 0 6690 
Sim 20.86% 0 11590 
Sim 30.37% 0 11590 
Sim 26.4% 0 11490 
Sim 26.85% 0 29290 
Sim 26.88% 1 3540 
Sim 17.31% 0 15590 
Sim 55.76% 0 29890 
Sim -21.28% 0 9990 
Sim 28.75% 0 23290 
Sim 17.03% 0 16490 
Sim 19.87% 0 36190 
Sim 10.36% 0 9590 
Sim 30.26% 0 16790 
Sim 19.84% 0 13890 
Sim 29.66% 0 13990 
Sim 28.12% 0 15490 
Sim 0% 0 11490 
Sim 5.72% 0 11090 
Sim -1.04% 0 9590 
Sim 10.73% 0 9290 
Sim -1.04% 0 9590 
Sim 25.96% 0 10190 
Sim 26.35% 0 9590 
Sim 23.72% 0 9390 
Sim 22.09% 0 8290 
Sim 4.91% 0 10690 
Sim 11.84% 0 10390 
Sim 13.27% 0 9390 
Sim 3.78% 0 10990 
Sim 9.81% 0 11190 
Sim 20.95% 0 10390 
Sim 16.68% 0 11190 
Sim 28.6% 0 11690 
Sim 25.69% 0 14190 
Sim 2.25% 0 40790 
Sim 30.37% 0 11590 
Sim 39.29% 0 10990 
Sim 33.83% 0 9890 
Sim -0.79% 0 12390 
Sim 26.81% 0 14190 
Sim -0.79% 1 12590 
Sim 34.66% 0 47790 
Sim 35.36% 0 42490 
Sim 13.68% 0 15790 
Sim 29.2% 0 18590 
Sim 15.7% 0 11790 
Sim 44.51% 0 10390 
Sim 45.9% 0 10490 
Sim 34.77% 0 9690 
Sim 27.3% 0 11190 
Sim 26.14% 0 50190 
Sim -19.07% 0 6790 
Sim 46.91% 0 6890 
Sim -21.2% 0 6690 
Sim 11.95% 0 22490 
Sim -2.71% 0 3590 
Sim 17.24% 0 3740 
Sim 2.36% 0 8690 
Sim 3.41% 0 9090 
Sim 27.39% 0 4190 
Sim 31.21% 0 10090 
Sim -28.72% 0 8190 
Sim 7.82% 0 6890 
Sim -29.73% 0 7090 
Sim 53.15% 0 12390 
Sim 304.9% 1 24290 
Sim 37.88% 0 3640 
Sim 38.92% 0 4640 
Sim 27.16% 0 7490 
Sim 12.53% 0 3790 
Sim 39.88% 0 7190 
Sim 20.38% 0 3840 
Sim 14.33% 0 3990 
Sim 6.27% 0 3390 
Sim 19.71% 0 3340 
Sim 14.83% 0 12390 
Sim -10.51% 1 2630 
Sim 34.48% 0 4290 
Sim 50.09% 0 8390 
Sim 33.96% 0 7890 
Sim -46.86% 1 6690 
Sim 40.29% 0 11490 
Sim 18.55% 0 6390 
Sim -51.06% 0 1757 
Sim -18.34% 0 3340 
Sim -9.75% 1 3240 
Sim 10.68% 0 8290 
Sim 30.35% 0 8590 
Sim 62.94% 0 6990 
Sim -31.81% 0 7290 
Sim 58.12% 0 7890 
Sim 2.5% 0 8190 
Sim -13.12% 0 15890 
Sim 29.73% 0 8290 
Sim -34.04% 0 9690 
Sim 42.71% 0 9690 
Sim 25.47% 0 7390 
Sim 59.64% 0 6290 
Sim 39.45% 0 9190 
Sim 25.91% 0 7290 
Sim -45.6% 0 8590 
Sim -44.25% 1 8190 
Sim 5.96% 0 8890 
Sim -18.46% 0 13690 
Sim 55.01% 0 7890 
Sim 30.69% 0 8090 
Sim 44.15% 0 19590 
Sim 1.32% 0 7690 
Sim -39.06% 0 7490 
Sim 30.67% 0 16190 
Sim 33.36% 0 15990 
Sim 3.68% 0 126790 
Sim 64.85% 0 3940 
Sim 32.28% 0 16390 
Sim 40.59% 0 20090 
Sim 27.74% 0 10590 
Sim 35.67% 0 11790 
Sim 27.69% 0 11990 
Sim 25.61% 0 10790 
Sim 27.24% 0 21490 
Sim 114.48% 0 59390 
Sim -5.76% 0 22890 
Sim 34.33% 0 24890 
Sim 10.75% 0 13390 
Sim 24.27% 0 12290 
Sim -15.24% 1 2491 
Sim 68.79% 1 30990 
Sim -4.17% 0 5689690 
Sim 7.99% 0 25690 
Sim 44.87% 0 16790 
Sim 25.45% 0 21690 
Sim 18% 0 16390 
Sim 7.75% 0 16690 
Sim 22.55% 0 17390 
Sim 23.96% 0 17590 
Sim 25.35% 0 18790 
Sim 18.5% 0 10890 
Sim 25.52% 0 12790 
Sim 6.48% 0 14790 
Sim 23.71% 0 14090 
Sim -16.32% 0 15890 
Sim 23.9% 0 16590 
Sim 19.53% 0 14690 
Sim 20.68% 0 14590 
Sim 21.45% 0 15290 
Sim -5.35% 0 17690 
Sim 14.13% 0 20190 
Sim 17.16% 0 24590 
Sim 29.07% 0 19090 
Sim 23.83% 0 18190 
Sim 11.38% 0 18590 
Sim 9.17% 0 14290 
Sim 9.55% 0 87190 
Sim 11.19% 0 79490 
Sim 28.36% 0 74690 
Sim 41.94% 0 89690 
Sim 43.79% 0 88990 
Sim 29.91% 0 95990 
Sim 30.95% 0 30890 
Sim 32.72% 0 21090 
Sim 20.25% 0 20190 
Sim 23.99% 0 21190 
Sim 31.63% 0 22890 
Sim 12.51% 0 20690 
Sim 25.01% 0 22490 
Sim 16.81% 0 14590 
Sim -2.27% 0 17190 
Sim 21.44% 0 22090 
Sim 25.99% 0 19390 
Sim 23.47% 0 19990 
Sim 15.31% 0 22590 
Sim 14% 0 21990 
Sim 20.23% 0 32690 
Sim 23.95% 0 26390 
Sim 18.85% 0 16390 
Sim 6.62% 0 28990 
Sim 22.75% 0 10790 
Sim 5.47% 0 13490 
Sim 77.89% 0 12790 
Sim 29.37% 0 9690 
Sim 5.81% 0 72790 
Sim -4.51% 0 63590 
Sim 49.69% 0 21990 
Sim 28.32% 0 27190 
Sim -29.18% 0 11890 
Sim 25.44% 0 22190 
Sim 31.99% 0 19390 
Sim -15.11% 0 16290 
Sim -2.14% 0 13690 
Sim 58.41% 0 11390 
Sim 26.21% 0 21190 
Sim 31.43% 0 25090 
Sim 6.72% 0 63490 
Sim 24.52% 0 18790 
Sim 10.84% 0 13290 
Sim -27.65% 0 7590 
Sim -22.17% 0 5440