+/-.

Sim 
 

+/-.
647
Sim -13.87% 0 5590 
Sim -8.21% 0 17890 
Sim -3.56% 0 27090 
Sim -13.16% 0 16490 
Sim -9.49% 0 33390 
Sim 3.61% 0 180890 
Sim -42.19% 0 18090 
Sim -9.91% 0 51790 
Sim -11.18% 0 103290 
Sim 12.11% 0 28690 
Sim -1.51% 0 32590 
Sim -10.52% 0 36590 
Sim -6.13% 0 13790 
Sim 6.61% 0 59690 
Sim -26.85% 0 22890 
Sim -16.15% 0 18690 
Sim -22.02% 0 20190 
Sim -1.92% 0 25490 
Sim -12.56% 0 20190 
Sim 8.22% 0 22390 
Sim 1.67% 0 30390 
Sim -12.82% 0 2040 
Sim -13.6% 0 1849 
Sim -52.38% 0 1924 
Sim -57.29% 0 1619 
Sim -21.93% 0 1944 
Sim -1.46% 0 20190 
Sim -15.75% 0 2140 
Sim 34.67% 0 1884 
Sim 48.3% 1 1919 
Sim -16.13% 0 2340 
Sim -16.13% 0 2340 
Sim 39.05% 1 2140 
Sim -43.72% 0 1964 
Sim -5.19% 0 2740 
Sim -22.28% 0 2790 
Sim -17.61% 0 2340 
Sim 2.04% 1 1799 
Sim 31.58% 0 1979 
Sim 40.6% 0 1974 
Sim -47.32% 1 1739 
Sim -2.74% 0 3440 
Sim -46.45% 0 2190 
Sim -9% 0 3540 
Sim 0% 0 4090 
Sim -5.08% 0 3740 
Sim 2.6% 0 3940 
Sim -31.09% 0 1784 
Sim 28.85% 0 1764 
Sim -41.76% 0 1654 
Sim -34.71% 1 1919 
Sim -39.82% 0 2190 
Sim -51.28% 0 2090 
Sim -18.39% 0 2440 
Sim -2.54% 0 19190 
Sim 13.95% 0 102090 
Sim 9.15% 0 19090 
Sim 2.04% 0 29990 
Sim -0.4% 0 25090 
Sim -4.23% 0 24890 
Sim -9.58% 0 30190 
Sim -0.75% 0 39590 
Sim -13.89% 0 2790 
Sim -9.84% 0 2290 
Sim -33.1% 0 3940 
Sim -42.04% 0 3240 
Sim 22.49% 0 3540 
Sim -29.85% 0 3640 
Sim 39.37% 0 3540 
Sim -21.34% 1 2470 
Sim -19.73% 0 2640 
Sim 24.55% 0 2790 
Sim 37.14% 0 2090 
Sim -10.46% 0 2140 
Sim 37.44% 0 1854 
Sim 24.36% 0 4340 
Sim 13.39% 0 2540 
Sim 32.49% 0 4690 
Sim -34.82% 0 2340 
Sim 6.02% 0 28190 
Sim -12.08% 0 33490 
Sim 92.02% 0 50290 
Sim -11.19% 0 39690 
Sim 8.2% 0 32990 
Sim -1.52% 0 32290 
Sim -6.34% 0 28090 
Sim 3.09% 0 33390 
Sim 0.3% 0 33290 
Sim 6.64% 0 20890 
Sim -13.39% 0 12290 
Sim 4.83% 0 4340 
Sim -3.5% 0 4140 
Sim -2.42% 0 4040 
Sim 0% 0 4190 
Sim 7.33% 0 4390 
Sim 8.16% 0 4640 
Sim 1.15% 0 4390 
Sim -2.28% 0 4290 
Sim -3.23% 0 4490 
Sim -4.48% 0 4290 
Sim 2.44% 0 4190 
Sim -2.44% 0 11990 
Sim 14.96% 0 9990 
Sim -21.23% 0 10390 
Sim -18.33% 0 10690 
Sim -7.86% 0 12890 
Sim -21.53% 0 28790 
Sim -11.22% 0 10290 
Sim -32.02% 0 10190 
Sim 6.21% 0 15390 
Sim 17.21% 0 18390 
Sim 0% 0 6290 
Sim -18.95% 0 13690 
Sim -13.34% 0 12990 
Sim -12.85% 0 3390 
Sim 1.16% 0 17490 
Sim -36.29% 0 11590 
Sim 20.79% 0 15690 
Sim -7.32% 0 18990 
Sim -7.44% 0 11190 
Sim 2.59% 0 39590 
Sim 27.18% 0 8890 
Sim 39.29% 0 14890 
Sim -0.31% 0 32490 
Sim -47.42% 0 15190 
Sim -1.36% 0 14490 
Sim 0.68% 0 14790 
Sim 0.87% 1 11590 
Sim -20.8% 0 23990 
Sim 10.11% 0 10890 
Sim 1.68% 0 12090 
Sim -17.9% 0 17890 
Sim 14.49% 0 25290 
Sim -8.13% 0 3390 
Sim -9.55% 0 3790 
Sim 10.21% 0 6490 
Sim 13.06% 0 7790 
Sim 12.68% 1 7990 
Sim 3.68% 0 14090 
Sim -2.33% 0 4190 
Sim 4.5% 0 4640 
Sim 8.91% 0 4890 
Sim 9.36% 0 4090 
Sim 5.14% 0 4090 
Sim 11.72% 0 4290 
Sim -1.19% 0 4140 
Sim -5.63% 1 3790 
Sim 2.14% 0 19090 
Sim 19.12% 0 10590 
Sim 8.35% 0 5190 
Sim 17.79% 0 5290 
Sim 12.08% 0 4640 
Sim 0% 0 4340 
Sim 10.2% 0 3240 
Sim 5.65% 0 3740 
Sim 1.89% 0 21590 
Sim 23.68% 0 34990 
Sim 23.18% 0 11690 
Sim 10.2% 0 33490 
Sim 13.28% 0 11090 
Sim 4.72% 0 4440 
Sim -14.43% 0 4440 
Sim 5.9% 0 4490 
Sim 39.58% 0 11990 
Sim 12.23% 0 4440 
Sim 2.7% 0 15190 
Sim 5.21% 0 4040 
Sim 7.33% 0 4390 
Sim 2.44% 0 4190 
Sim 1.59% 0 6390 
Sim -6.38% 0 5140 
Sim -4.18% 1 3440 
Sim 35.6% 0 6490 
Sim -2.84% 1 4140 
Sim 6.25% 0 22090 
Sim 4.77% 0 6590 
Sim -23.38% 0 25890 
Sim 18.79% 0 27190 
Sim -8.36% 0 27390 
Sim -3.67% 1 3940 
Sim 9.36% 0 4090 
Sim 31.44% 0 4390 
Sim 2.71% 0 11390 
Sim -58.43% 0 9890 
Sim 19.3% 0 9890 
Sim -16.3% 0 18490 
Sim 13.26% 0 58090 
Sim 21.03% 0 85190 
Sim -4.42% 0 28090 
Sim -54.28% 0 5940 
Sim 2.86% 0 32290 
Sim 20.58% 0 38090 
Sim 66.2% 0 32890 
Sim -0.59% 0 33590 
Sim 21.83% 0 2790 
Sim 1.73% 0 2940 
Sim 31.02% 1 3590 
Sim -45.27% 1 2840 
Sim -21.49% 0 2740 
Sim 1.82% 0 2790 
Sim -50.86% 0 3140 
Sim -20.89% 0 2840 
Sim 10.04% 0 2740 
Sim 30.57% 1 2990 
Sim 9.47% 0 2890 
Sim 20.78% 0 24990 
Sim 11.72% 0 26690 
Sim -23.41% 0 9490 
Sim -8.34% 0 9890 
Sim 43.09% 0 11290 
Sim -50.98% 1 2740 
Sim -7.2% 0 5140 
Sim 14.31% 0 6390 
Sim -16.34% 1 3840 
Sim -18.32% 0 3790 
Sim -32.83% 0 3990 
Sim -6.04% 0 13990 
Sim 39.16% 0 2740 
Sim 25.64% 0 2940 
Sim 12.75% 0 6190 
Sim 18.77% 0 11390 
Sim -21.79% 0 3590 
Sim 74.77% 0 3740 
Sim 29.08% 0 7990 
Sim -12.33% 0 5690 
Sim -20.58% 0 5790 
Sim 19.65% 0 2740 
Sim 18.07% 0 2940 
Sim -4.11% 0 5840 
Sim -43.1% 0 2640 
Sim -22.28% 0 2790 
Sim 31.52% 0 4590 
Sim -35.92% 0 3390 
Sim -41.36% 0 3190 
Sim -1.57% 0 3140 
Sim -58.03% 1 2640 
Sim -40.86% 0 3040 
Sim -5.01% 0 3790 
Sim -7.39% 0 5640 
Sim -21.16% 0 3540 
Sim -15.95% 0 3690 
Sim -25.05% 0 4040 
Sim 27.57% 0 5090 
Sim -9.54% 0 5690 
Sim -19% 0 4690 
Sim -18.13% 0 4740 
Sim -15.42% 1 6590 
Sim 1.49% 0 6790 
Sim -41.2% 1 3640 
Sim 15.99% 0 3990 
Sim -46.11% 0 4090 
Sim -38.87% 0 4640 
Sim -18.4% 0 3990 
Sim -14.46% 0 4140 
Sim -3.42% 0 4240 
Sim -6.13% 0 4590 
Sim 4.56% 0 4590 
Sim -45.23% 0 3390 
Sim -12.93% 0 4040 
Sim -2.98% 0 4890 
Sim 17.44% 0 4040 
Sim -7.46% 0 4340 
Sim -16.16% 0 3890 
Sim -3.23% 0 4490 
Sim 1.08% 0 4690 
Sim -50.06% 0 4140 
Sim -46.89% 0 4190 
Sim -46.97% 0 4290 
Sim 2.79% 0 3690 
Sim 34.93% 0 3090 
Sim -16.48% 0 3040 
Sim -32.02% 0 4140 
Sim -45.06% 1 4390 
Sim 52.93% 0 6790 
Sim -2.09% 0 4690 
Sim 38.46% 0 3240 
Sim -20.48% 0 6990 
Sim 35.23% 0 4990 
Sim 19.43% 1 7990 
Sim 18.08% 0 8490 
Sim -4.83% 0 7890 
Sim -47.98% 0 3740 
Sim 36.81% 0 34190 
Sim 1.81% 0 5640 
Sim 0% 0 5990 
Sim -10.67% 0 5440 
Sim 8.12% 0 5990 
Sim -10.19% 0 5740 
Sim -7.36% 0 6290 
Sim -10.46% 0 5990 
Sim 5.18% 0 6090 
Sim -1.74% 0 5640 
Sim -8.83% 0 18590 
Sim -16.46% 0 19790 
Sim 10.08% 0 31690 
Sim 4.92% 0 85290 
Sim 1.01% 0 79790 
Sim -15.33% 0 48590 
Sim 1.4% 0 36290 
Sim 16.02% 0 8690 
Sim -22.61% 0 29090 
Sim 3.21% 0 19290 
Sim 0.39% 0 25990 
Sim -1.96% 0 19990 
Sim -10.66% 0 28490 
Sim 6.98% 0 18390 
Sim -24.46% 0 34590 
Sim 2.03% 0 25190 
Sim -13.06% 0 5990 
Sim -36.65% 0 38890 
Sim 1.59% 0 57590 
Sim 23.56% 0 38290 
Sim 1.05% 0 4790 
Sim -8.65% 1 4330 
Sim -13.72% 0 6290 
Sim 15.81% 0 8790 
Sim 9.1% 0 8390 
Sim -2.95% 0 22990 
Sim -26.59% 0 23190 
Sim -10.67% 0 5440 
Sim 8.64% 0 6290 
Sim 0% 0 5790 
Sim -2.68% 0 5440 
Sim 11.45% 0 5840 
Sim 4.73% 0 5540 
Sim 4.68% 0 5590 
Sim 10.4% 0 5840 
Sim -23.95% 0 5240 
Sim 4.57% 0 6890 
Sim -4.55% 0 6290 
Sim -14.69% 0 6390 
Sim 1.39% 0 7290 
Sim -1.56% 0 6290 
Sim 14.08% 0 7290 
Sim -5.56% 0 5940 
Sim 16.7% 0 6290 
Sim -8.71% 0 6290 
Sim -11.32% 0 5090 
Sim -4.15% 0 4640 
Sim 2.95% 0 5240 
Sim 18.49% 0 7690 
Sim -24.13% 0 6290 
Sim -19.01% 0 6390 
Sim -22.12% 1 6690 
Sim -1.58% 0 6290 
Sim 32.24% 0 23790 
Sim 13.3% 0 6390 
Sim 9.19% 0 5940 
Sim -25.02% 1 5391 
Sim 25.35% 0 9890 
Sim 18.34% 0 8390 
Sim 10.43% 0 10590 
Sim 5.75% 0 9190 
Sim 6.36% 0 6690 
Sim 4.5% 0 4640 
Sim 5.01% 0 6290 
Sim 4.22% 0 7390 
Sim 15.34% 0 5640 
Sim 4.21% 0 6190 
Sim -54.74% 0 20090 
Sim 7.58% 0 163290 
Sim 14.46% 0 68090 
Sim 20.96% 0 123490 
Sim 9.95% 0 92790 
Sim 5.89% 0 17990 
Sim 13.86% 0 18890 
Sim 4.53% 0 27690 
Sim -28.67% 0 12190 
Sim 7.89% 0 38290 
Sim 28.46% 0 13690 
Sim -12.78% 0 8190 
Sim 4.78% 0 1754 
Sim 17.77% 0 7290 
Sim 9.1% 0 10790 
Sim 1.25% 0 8090 
Sim 7.15% 0 7490 
Sim 5.07% 1 8290 
Sim 20.04% 0 6290 
Sim -25.98% 0 5840 
Sim 7.82% 0 6890 
Sim -11.56% 0 6890 
Sim 8.99% 0 8490 
Sim -7.33% 0 7590 
Sim -6.95% 0 95090 
Sim -27.85% 0 34190 
Sim 4.75% 1 39690 
Sim -15.19% 0 9490 
Sim 10.44% 0 12690 
Sim 36.87% 0 4640 
Sim 14.81% 0 5040 
Sim -12.62% 0 4840 
Sim 14.48% 0 5140 
Sim 17.15% 0 4440 
Sim -22.62% 0 4790 
Sim 52.32% 0 75690 
Sim 3.3% 0 84490 
Sim -22.36% 0 55890 
Sim 1.23% 0 41190 
Sim -8.53% 0 39690 
Sim -35.11% 0 4990 
Sim -25.41% 0 4990 
Sim 46.37% 0 5840 
Sim 29.54% 0 27190 
Sim 0.21% 0 48190 
Sim 21.56% 0 15790 
Sim -25.13% 0 16390 
Sim -6.88% 0 4740 
Sim -56.19% 0 4640 
Sim 20.64% 0 11690 
Sim -35.83% 0 6090 
Sim 5.07% 0 8290 
Sim -19.78% 0 6490 
Sim 0% 0 6590 
Sim -11.31% 0 39190 
Sim 6.83% 0 4690 
Sim 11.66% 0 4790 
Sim 18.2% 0 11690 
Sim 10.49% 0 11590 
Sim -66.96% 0 4490 
Sim 6.75% 0 9490 
Sim -23.32% 0 4440 
Sim -44.16% 0 4740 
Sim -25.44% 0 4690 
Sim 14.97% 0 2027290 
Sim 20.67% 0 7590 
Sim -5.56% 0 5940 
Sim -0.99% 0 4990 
Sim -32.9% 0 4690 
Sim -31.2% 0 4740 
Sim -5.06% 0 9390 
Sim -4.17% 0 9190 
Sim -6.67% 0 9790 
Sim 12.37% 0 9990 
Sim 0% 0 9290 
Sim 5.5% 0 9590 
Sim 6.1% 0 34790 
Sim -3.9% 0 22190 
Sim -18.11% 0 18090 
Sim 10.75% 1 3090 
Sim -1.5% 0 13090 
Sim -1.37% 0 36090 
Sim 45.34% 0 27890 
Sim -30.73% 0 8790 
Sim -6.63% 0 16890 
Sim -10.36% 0 7790 
Sim 12.97% 0 12190 
Sim 15.8% 0 13190 
Sim -16.21% 0 8790 
Sim -18.58% 0 7890 
Sim -8.34% 0 7690 
Sim -19.62% 0 7790 
Sim 0% 0 8090 
Sim 11.86% 0 8490 
Sim 9.22% 0 8290 
Sim -4.63% 0 10290 
Sim 7.36% 0 7290 
Sim 0% 0 8290 
Sim 14.3% 0 10390 
Sim 11.97% 0 10290 
Sim 11.97% 0 10290 
Sim -9.46% 1 11490 
Sim 11.83% 0 39690 
Sim 11.15% 0 34890 
Sim 10.26% 0 17190 
Sim 7.2% 0 14890 
Sim -10.1% 0 9790 
Sim -6.87% 0 9490 
Sim 18.08% 0 8490 
Sim -1.14% 0 8690 
Sim -33.37% 0 5590 
Sim 53.73% 0 22890 
Sim 4.33% 0 21690 
Sim -0.9% 0 10990 
Sim -17.59% 0 6090 
Sim -17.59% 0 6090 
Sim -14.91% 0 3140 
Sim 3.13% 0 3290 
Sim 22.25% 0 8790 
Sim -7.7% 0 10790 
Sim 13.71% 0 3740 
Sim 23.41% 0 9490 
Sim 28.04% 0 9590 
Sim -43.52% 0 6490 
Sim 1.56% 0 6490 
Sim -39.64% 0 6090 
Sim 34.61% 0 10890 
Sim 256.56% 1 21390 
Sim 22.73% 0 3240 
Sim 26.95% 0 4240 
Sim -9.35% 0 6790 
Sim 2.99% 0 6890 
Sim -0.83% 0 3340 
Sim 3.13% 0 3290 
Sim -6.27% 0 2990 
Sim 8.96% 0 3040 
Sim -10.51% 1 2630 
Sim 8.49% 0 6390 
Sim -58.78% 1 5190 
Sim 5.57% 0 5690 
Sim -51.06% 0 1757 
Sim -28.12% 0 2940 
Sim -12.53% 0 3140 
Sim -14.48% 0 7090 
Sim -16.02% 0 6290 
Sim 12.14% 0 7390 
Sim -46.77% 0 5690 
Sim 20.04% 0 5990 
Sim -22.53% 0 6190 
Sim -11.25% 0 7890 
Sim -32.26% 1 12390 
Sim 9.39% 0 6990 
Sim 2.78% 0 7390 
Sim -2.6% 0 7490 
Sim 71.29% 0 8890 
Sim -16.51% 0 8090 
Sim -11.12% 0 9590 
Sim -31.2% 0 6808490 
Sim 11.13% 0 6990 
Sim -44.25% 0 8190 
Sim -45.55% 0 7890 
Sim -27.37% 0 8490 
Sim 1.7% 0 5990 
Sim -2.74% 0 7090 
Sim 24.11% 0 4890 
Sim 22.76% 0 8090 
Sim -3.45% 0 5590 
Sim -52.42% 1 6990 
Sim -25.01% 0 12590 
Sim 34.82% 0 4840 
Sim 41.55% 0 4940 
Sim 16.19% 0 15790 
Sim -14.49% 0 6490 
Sim 46.49% 0 7090 
Sim 22.24% 0 16490 
Sim 21.54% 0 6490 
Sim -48.82% 0 6290 
Sim -7.7% 0 7190 
Sim 1.61% 0 12590 
Sim 6.67% 0 12790 
Sim -14.06% 0 10390 
Sim 31.38% 0 3140 
Sim -11.3% 0 10990 
Sim 9.65% 0 9090 
Sim 10.36% 0 9590 
Sim 1.06% 0 9490 
Sim 13.83% 0 13990 
Sim 17.37% 0 14190 
Sim -2.54% 0 19190 
Sim -8.64% 0 58190 
Sim 80.17% 0 49890 
Sim 1.24% 0 24590 
Sim 17.6% 0 21790 
Sim -11.93% 0 19190 
Sim -16.83% 0 18290 
Sim 9.1% 0 10790 
Sim -8.83% 1 1394 
Sim -25.18% 1 2199 
Sim 31.96% 0 2890 
Sim 34.84% 0 3290 
Sim 50.27% 1 27590 
Sim 1.91% 0 15990 
Sim -7.15% 0 22090 
Sim 5.18% 0 12190 
Sim 13.19% 0 14590 
Sim 10.57% 0 15690 
Sim 7.82% 0 13790 
Sim -1.44% 0 13690 
Sim -3.52% 0 13690 
Sim 0.67% 0 15090 
Sim 6.53% 0 9790 
Sim -2.94% 0 9890 
Sim 3.51% 0 11790 
Sim -30.54% 0 13190 
Sim 6.62% 0 12890 
Sim 11.12% 0 13990 
Sim 2.52% 0 36590 
Sim -7.91% 0 16290 
Sim 2.86% 0 21590 
Sim 7.44% 0 15890 
Sim -3.4% 0 14190 
Sim -8.99% 0 15190 
Sim 12.68% 0 218590 
Sim 6.66% 0 84890 
Sim 14.41% 0 81790 
Sim 7.29% 0 188290 
Sim -7.39% 0 53890 
Sim 9.43% 0 102090 
Sim 28.49% 0 81190 
Sim 27.14% 0 78690 
Sim 16.11% 0 85790 
Sim 0.31% 0 65090 
Sim 8.48% 0 25590 
Sim -13.66% 0 21490 
Sim 5.66% 0 16790 
Sim 8.93% 0 18290 
Sim 5.85% 0 18090 
Sim 1.63% 0 18690 
Sim 1.54% 0 19790 
Sim 5.56% 0 18990 
Sim 4.8% 0 13090 
Sim -4.38% 0 15290 
Sim 6.05% 0 19290 
Sim 9.75% 0 16890 
Sim 10.5% 0 17890 
Sim -2.05% 0 19190 
Sim -11.04% 0 71690 
Sim -6.25% 0 25490 
Sim -5.36% 0 21190 
Sim -2.82% 0 20690 
Sim -7.15% 0 20790 
Sim 10.17% 0 20590 
Sim 7.12% 0 33090 
Sim 5.41% 0 31190 
Sim 23.86% 0 67490 
Sim 28.5% 0 19390 
Sim 12.04% 0 24190 
Sim 4.55% 0 9190 
Sim -10.39% 0 9490 
Sim 26.43% 0 9090 
Sim 8.01% 0 8090 
Sim 7.43% 0 117190 
Sim -2.51% 0 135890 
Sim 3.2% 0 109490 
Sim -3.41% 0 132990 
Sim 20.55% 0 84490 
Sim -3.3% 0 20490 
Sim -45.27% 0 9190 
Sim 15.26% 0 20390 
Sim 1.36% 0 14890 
Sim -37.37% 0 10390 
Sim -28.1% 0 10490 
Sim -5.59% 0 32090 
Sim 19.47% 0 8590 
Sim -3.47% 0 27790 
Sim 2.62% 0 19590 
Sim 2.2% 0 9290 
Sim 1.22% 0 8290 
Sim 27.3% 0 12590 
Sim -4.63% 0 10290 
Sim -17.19% 0 8190 
Sim 20.53% 0 41690 
Sim -8.11% 0 20390 
Sim -13.57% 0 53490 
Sim 0% 0 15090 
Sim -13.34% 0 10390 
Sim -48.14% 0 5440 
Sim -30.76% 0 4840